banner

Uzun İnce Bir Yoldayız, 2023 Vizyon Belgesi’ne Bakış
Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017)

alpaslan_dartanBir önceki yazımda bugün dünden, gelecek de bugünden farklı olacak demiştim. Hayatın doğal akışı içerisinde pek çok şey değişiyor. Dünya değiştikçe dünyanın yolcuları olarak bizler de değişiyoruz. Ama bu yerkürede değişmeyen, değişir gibi görünen ama direnciyle değişmemeyi başaran bazı yapılar ve kurumlar da var. Bunlardan en önemlisi Türkiye’deki siyaset kurumu ve bu kurumun etki alanında bulunan güç odaklarıdır.

Ülkemizin sosyo-kültürel yapısı ile siyasi ve ekonomik dinamikleri nedeniyle Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri Milli Eğitim sistemimiz ve Bakanlığımız siyaset kurumunun etkisinde kalmıştır. İktidarların yürüttüğü ve benimsediği politikalar hayatın her alanına etki ettiği gibi eğitim sistemimizi de etkilemiştir. Milli Eğitim Bakanlarının Ortalama 2-2,5 yıl süren görev süreleri uzun vadeli planlamaların önünde hep bir engel olmuştur. Bu nedenle 2023 Vizyon Belgesini üç yıla yayılmış bir politika serüveni ve önemli temel konulara değinen bir iyi niyet belgesi gibi görüyorum.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un arkasında kendisine destek veren önemli bir çoğunluk vardır. Bu desteğin sürmesi halinde ve ortalama beş yıl kadar bu görevde kalabilmesi durumunda ancak açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonunun hedeflerine ulaşılabilir görüyorum. Çünkü kronikleşmiş onca sorunu olan bir yapıyı değiştirmek için yetkili ve sorumlu makamda oturuyor olmak yetmiyor. Birlikte çalıştığı merkezdeki kadrolar ile sahadaki kadrolar arasında ortak bir dil ve hedef birliğinin de sağlanıyor olması gerekiyor.

 

AK Parti iktidarını son 16 yıl da en başarısız olduğu alanın eğitim olduğu çeşitli kereler yöneticileri tarafından da dile getirilmiştir. Eğitimde 2023 hedeflerine ulaşmak için önceki yıllarda konulmuş olan hedeflere ne ölçüde ulaşıldığına da bakıyor olmak gerekiyor. 2023 Eğitim Vizyonu’nda dile getirilen pek çok başlık 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde değişik bakanlarca programlarına alındı ve hedef olarak ülke gündemine konuldu. Yıllar içerisindeki sınav sonuçlarına endeksli başarı beklentileri, ortaöğretime ve üniversiteye geçiş sistemleri ve bu sistemlerin siyasi ya da bireysel faktörlerin etkisiyle yap-boz oyununa dönüşmesi, ekonomik gelişmelere paralel olarak eğitimin niceliksel artışına rağmen artırılamayan nitelik sorunu hep eleştirilen bir konu olarak gündemde kaldı.

 

Açıklanan “2023 Eğitim Vizyonu”na 19 ana başlıkta toplanılmış bir hedefler bütünü olarak bakılabilir. Aşağıda “Vizyon” açıklamasında yer alan sıralamalarına göre kategorilendirdiğim hedefler ve bu hedeflere yönelik kısa görüşlerime yer verdim.

 

Temel Politikalar ve Veriye Dayalı Yönetim

 

2023 EĞİTİM VİZYONU FELSEFESİ

A. Temel Politikamız

B. İçerik ve Uygulama

Eğitim Vizyonu

Ana Strateji

1

OKUL GELİŞİM MODELİ

Bakanlığın Tüm Kararları Veriye Dayalı Hâle Gelecek

2

ÖĞRENME ANALİTİĞİ ARAÇLARIYLA
VERİYE DAYALI YÖNETİM

Okul Bazında Veriye Dayalı Yönetime Geçilecek

4

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ ve YÖNETİMİ

Öğretmen ve Okul Yöneti̇ci̇leri̇ni̇n Mesleki̇ Geli̇şi̇mleri̇ Yeni̇den Yapılandırılacak

İnsan Kaynağının Veri̇mli̇ Kullanılması ve Hakkani̇yetli̇ Bi̇r Şeki̇lde Ödüllendi̇ri̇lmesi̇ Sağlanacak

5

OKULLARIN FİNANSMANI

Finansman Yöntemleri Çeşitlendirilecek

6

TEFTİŞ ve KURUMSAL REHBERLİK HİZMETLERİ

Kurumsal Rehberli̇k ve Tefti̇ş Hi̇zmetleri̇ Yapılandırılacak

 

Toplumsal bir mutabakatla her kesimden kabul alan hedeflerdir. Yıllar içerisinde öğrenci, öğretmen ve program bazında tüm verilere sahip büyük bir kurumun stratejik hedeflerine ulaşabilecek verileri kullanamadığını gördük. Okulların bütünsel başarısına odaklanmak ve bir gelişimsel sürecin odağına okulu koymak, okulun finansmanını okula bırakmak başarılırsa sitemin bütününe oldukça katkı sağlayacaktır.

 

Eğitimde Destek Hizmetler

 

2023 EĞİTİM VİZYONU FELSEFESİ

A. Temel Politikamız

B. İçerik ve Uygulama

Eğitim Vizyonu

Ana Strateji

3

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Eğitim Kalitesinin Artırılması için Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Etkinleştirilecek

Öğrenci̇leri̇n Sosyal, Kültürel ve Sporti̇f Etki̇nli̇kleri̇ İzlenecek

Kademeler Arası Geçi̇ş Sınavlarının Eği̇ti̇m Si̇stemi̇ Üzeri̇ndeki̇ Baskısı Azaltılacak

Yeterlik Temelli Ölçme Değerlendirme Yapılacak

7

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Rehberli̇k Hi̇zmetleri̇ İhti̇yaçlara Yöneli̇k Olarak Yapılandırılacak

8

ÖZEL EĞİTİM

Özel Eği̇ti̇me İhti̇yacı Olan Öğrenci̇lere Yöneli̇k Hi̇zmetleri̇n Kali̇tesi̇ Artırılacak

9

ÖZEL YETENEK

Özel Yeteneklilere Yönelik Kurumsal Yapı ve Süreçler İyileştirilecek

Özel Yetenekli̇lere Yöneli̇k Tanılama ve Değerlendi̇rme Araçları Daha İleri̇ Sevi̇yeye Taşınacak

Özel Yetenekli̇lere Yöneli̇k Öğrenme Ortamları, Ders Yapıları ve Materyalleri̇ Geli̇şti̇rilecek

 

Yıllardır bir eğitim kurumunun olmazsa olmazının eğitim sisteminin bütününe destek veren bu birimlerin varlığıdır dedim. Bir alan uzmanı olarak da uzun yıllar yöneticilik yapan biri olarak da bu birimleri en işlevsel haliyle çalıştıran ve verilerinden yararlandıran okulların başarılı olduklarını söyleyebilirim. Eksikliği duyulan bir alan da özel yetenekli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin desteklenmeleri ve sistem içerisinde entegrasyonları idi. Bu hedeflerle bunun gerçekleşme ihtimalini sevdim.

 

Eğitim Basamakları

 

2023 EĞİTİM VİZYONU FELSEFESİ

A. Temel Politikamız

B. İçerik ve Uygulama

Eğitim Vizyonu

Ana Strateji

12

ERKEN ÇOCUKLUK

Erken Çocukluk Eği̇ti̇m Hi̇zmeti̇ Yaygınlaştırılacak

Erken Çocukluk Eği̇ti̇m Hi̇zmetleri̇ne Yöneli̇k Bütünleşi̇k Bir Si̇stem Oluşturulacak

Şartları Elveri̇ş̇si̇z Gruplarda Eği̇ti̇mi̇n Ni̇teli̇ği̇ Artırılacak

13

TEMEL EĞİTİM

İlkokul ve Ortaokullar Geli̇şi̇msel Açıdan Yeni̇den Yapılandırılacak

Yeni̇li̇kçi̇ Uygulamalara İmkân Sağlanacak

Okullar Arası Başarı Farkı Azaltılarak Okulların Ni̇teli̇ği̇ Artırılacak

14

ORTAÖĞRETİM

Ortaöğreti̇mde Öğrenci̇leri̇n İlgi̇, Yetenek ve Mi̇zaçlarına Uygun Esnek Modüler Bi̇r Program ve Ders Çi̇zelgesi̇ Yapısına Geçilecek

Akademi̇k Bi̇lgi̇ni̇n Beceri̇ye Dönüşmesi̇ Sağlanacak

Okullar Arası Başarı Farkı Azaltılacak

Okul Pansi̇yonlarında Hi̇zmet Standartları Oluşturularak Hi̇zmet Kali̇tesi̇ Artırılacak

15

FEN ve SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

Fen ve Sosyal Bi̇li̇mler Li̇seleri̇ndeki̇ Öğreti̇mi̇n Ni̇teli̇ği̇ İyi̇leştirilecek

Fen ve Sosyal Bi̇li̇mler Li̇seleri̇ni̇n Yükseköğreti̇m Kurumlarıyla İş Bi̇rli̇kleri̇ Artırılacak

16

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve LİSELERİ

İmam Hati̇p Okullarının Müfredat, Ders Yapısı ve Di̇l Yeterli̇kleri̇ İyi̇leşti̇rilecek

İmam Hati̇p Okulları ve Yükseköğreti̇m Kurumları Arasında İş Bi̇rli̇kleri̇ Artırılacak

 

Her eğitim kademesinin kendine özgü sorunları var. Eğitimin bütünleşik yapısını ve birbirini destekleyen özeliklerini geliştirmek ve K12 sistemi içerisinde sorunsuz kotarabilmek kolay değil. Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilecek olması, okullar arası geçiş, sınavlar, okullar arası farkların azaltılacağı gibi hedefler elbette önemli. Ancak zamana yayılan ve çözülmesi mümkün olan sorunların ötelenmiş olması ya da hiç bahsedilmemesi anlaşılır değil. Mizaç Temelli yönlendirme ya da benzeri çalışmaların bugün için geçerliliğin ve uygulanabilirliği tartışılır görüyorum. Eskiden özel nitelikli okulların öğretmen ve yöneticileri için özel kriterler aranırdı (sınavda başarı, yayın yapma v.b). Şimdi de bu özel nitelikli okulların yeniden özel olduklarını hissetmelerine ihtiyaç var. Bunun bu hedefler bütünlüğü içerisinde kısa zamanda sağlanabileceğini düşünemiyorum.

Mesleki ve Teknik Eğitim

 

2023 EĞİTİM VİZYONU FELSEFESİ

A. Temel Politikamız

B. İçerik ve Uygulama

Eğitim Vizyonu

Ana Strateji

17

MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM

Mesleki̇ ve Tekni̇k Eği̇ti̇me Atfedi̇len Değeri̇n Artırılması Sağlanacak

Mesleki̇ ve Tekni̇k Eği̇ti̇mde Rehberli̇k, Eri̇şi̇m İmkânları Artırılacak

Yeni̇ Nesi̇l Müfredatlar Geliştirilecek

Eği̇ti̇m Ortamları ve İnsan Kaynakları Geli̇şti̇ri̇lecek

Yurt Dışında Yatırım Yapan İş İnsanlarının İhti̇yaç Duyduğu Meslek Elemanları Yetiştirilecek

Mesleki̇ ve Tekni̇k Eği̇ti̇mde Eği̇ti̇m-İsti̇hdam-Üreti̇m İli̇şki̇si̇ Güçlendirilecek

Yerli ve Mi̇llî Savunma Sanayi̇ni̇n İhti̇yaç Duyduğu Ni̇teli̇kli̇ İnsan Gücü Yeti̇ştirilecek

 

Mesleki ve Teknik Eğitim bir Memleket Meselesi aslında. Bu konuda önceki bakanlar döneminde de iyi niyetli adımlar atıldı. Özel sektörden de büyük destekler alındı. Ancak istenilen başarı elde edilemedi. Güçlü bir irade ile özel sektörün desteği alınır ve her öğrencinin ilgi ve yetenek haritasıyla doğru bir rehberlik ve yönlendirme gerçekleşebilirse hem ülke hem de öğrenciler ve aileleri kazançlı çıkarlar. Hedeflenen iyileşmenin maddi yük külfetini dile getirmeden.

Öğretim Süreçleri Dil Eğitimi ve Teknoloji Kullanımı

 

2023 EĞİTİM VİZYONU FELSEFESİ

A. Temel Politikamız

B. İçerik ve Uygulama

Eğitim Vizyonu

Ana Strateji

10

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Ülke Geneli̇nde Yabancı Di̇l Eği̇ti̇mi̇, Sevi̇ye ve Okul Türleri̇ne Göre Uyarlanacak

Yeni Kaynaklar ile Öğrenci̇leri̇n İngilizce Konuşulan Dünyayı Deneyi̇mlemesi Sağlanacak

Yabanci Di̇l Eği̇ti̇mi̇nde Öğretmen Ni̇teli̇k ve Yeterli̇li̇kleri̇ Yükseltilecek

11

ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DİJİTAL İÇERİK ve BECERİ DESTEKLİ DÖNÜŞÜM

Di̇ji̇tal İçeri̇k ve Beceri̇leri̇n Geli̇şmesi̇ için Ekosi̇stem Kurulacak

Di̇ji̇tal Beceri̇leri̇n Geli̇şmesi̇ içi̇n İçeri̇k Geli̇şti̇ri̇lecek ve Öğretmen Eği̇timi Yapılacak

 

Yarayan kanamız olarak yabancı dil eğitimi ve eğitimde teknoloji kullanımı. Fatih Projesinin geldiği noktada benzer hayal kırıklıkları yaşamamak için içerik oluşturulmadan paçamızı sıvamamak gerektiğini düşünüyorum. Yapay zekâ üzerine, endüstri 4. Devrimi üzerine düşünmeden atılan adımların sonucu hayal kırıklığı. Bu dünyada rekabet acımasızlığı varken, ana dili dışında bir değil iki dil bilmenin önemi ortada iken tüm hedeflere nasıl ve ne şekilde ulaşılacağının da önceden adım adım belirlenmesi ve paylaşılması gerekir.

 

Özel Eğitim Kurumları ve Hayat Boyu Öğrenme

2023 EĞİTİM VİZYONU FELSEFESİ

A. Temel Politikamız

B. İçerik ve Uygulama

Eğitim Vizyonu

Ana Strateji

18

ÖZEL ÖĞRETİM

Özel Öğretim Kurumlarına Yönelik Yönetim ve Tefti̇ş Yapısının Etkililiği Artırılacak

Sertifika Eğitimi Veren Kurumların Niteliğini Artırmaya Yönelik Düzenlemeler Yapılacak

19

HAYATBOYU ÖĞRENME

Hayat Boyu Öğrenme Programlarına Yönelik Nitelik ve Erişim Artırılacak

 

Özel öğretim kurumlarının desteğe ihtiyacı hep var olmuştur. Teşvikin kademeli kaldırılması ne kadar doğru ise KDV oranının düşürülmesi ile ilgili hiçbir açıklamanın olmaması da bir o kadar yanlıştır. Özel okullaşma oranının on onbeş yıl içerisinde %20-25’lere ulaştırılması hedeflenmelidir. Okullar hafta sonları, akşamları ve yaz tatillerinde atıl vaziyette duruyorlar. Hayatboyu öğrenme bu konuda bir adım olabilir.

 

 

Genel Değerlendirme

2023 Vizyon Belgesi Eğitimde Uzun İnce Bir Yolda olduğumuzu bize gösteriyor. İlk üç yıl sonraki on yılların belirleyicisi olacak gibi duruyor. Hızlı olmayalım ama yavaş da olmayalım. Bütünü ele alalım derken önceliklerimizi de belirleyelim ki gecikmeyelim.

  • Okulda öğrenmeye odaklı değiliz, öğrencinin öğrenmesinde okul içinde yapılan öğrenme faaliyetleri, okul dışında yapılan öğrenme etkinliklerine (ev ödevi, kurs, etüt veya dershane gibi) göre daha etkili olmaktadır.
  • Sosyo-Ekonomik Göstergeler, maddi durumu yerinde olan ailelerin çocuklarının, diğer öğrencilere oranla 3 kez daha başarılı sonuçlar elde ettikleri biliniyor. Türkiye, OECD ülkeleri içinde kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) düşük olan sondan ikinci ülkedir.
  • 5 yaşın, erken çocukluk eğitiminde zorunlu eğitim kapsamına alınacak olması daha önce de hedef olarak belirlenmesine rağmen güçlü bir ses ve irade ile bunun gerçekleşebileceği düşünülmektedir.
  • Ülkemizin başarılı olabilmesi için karşılaştığı bilgiyi analiz eden daha önce karşılaşmadığı problemleri çözebilen öğrencilere ihtiyacı var. Bilgiye erişimin kolay olduğu günümüzde, öğrencilere arama motorlarından elde edemeyecekleri becerileri kazandırmamız gerekir.
  • Vizyon ifadesi kadar önemli olan bir diğer nokta ise vizyonumuzu gerçekleştirecek politikalar ve faaliyetlerdir. Bir Japon atasözü “Faaliyet içermeyen vizyon bir hayaldir. Vizyonsuz bir faaliyet ise bir kâbustur.” der.
  • Öğretmen yetiştirme politikalarının evrensel ölçülerde yeniden planlanması ve değerlendirilmesi gerekir.
  • 2023 Eğitim Vizyonu değişimin ve gelişimin ana unsuru okurken ve çalışırken eğitilmesi öngörülen öğretmendir. 2023 Eğitim Vizyonu’nda Pedagojik formasyonunun kaldırılması doğru bir karardır.
  • Bununla birlikte eğitim fakültelerinin hem program hem de akademisyenlerin yetkinliklerinin artırılması hususu bir zorunluluk olarak ortada dururken tüm öğretmenlere lisans üstü eğitimin verileceğinin belirtilmesi gerçekçi midir?

 

 

KAYNAKÇA 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Alparslan Dartan İstanbul PDR Şube Başkanı

18.Eyl.2019

Alpaslan Dartan: Eğitim yılı başlarken öğretmenlerimiz

Alpaslan Dartan / Eğitim Danışmanı – PDR uzmanı Türkiye’de 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 70 bin civarında öğretmen hazırlıklarını tamamlayarak heyecanla okullar açılsın diye...

31.May.2019

Sayılarla Türkiye’de Çocuk ve Okul Öncesi Eğitim

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017)  Milli Eğitim Bakanlığının 2017-2018 Örgün Eğitim İstatistikleri...

09.Nis.2019

Okul seçiminde bir kısır döngü

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Okul Seçiminde Bir Kısır Döngü. Gönlüme göre...

10.Şub.2019

Öğretmen eğitimleri artıyor, peki kalite?

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Bu ülkede 2023 Vizyonu çerçevesinde...

19.Ara.2018

2023 Vizyonunun Parlayan Yıldızı “Öğretmen”

  Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) “Öğrenciler Öğretmenden Öğrendikleri Kadar ÖĞRETMEN...

06.Ara.2018

Uzun İnce Bir Yoldayız, 2023 Vizyon Belgesi’ne Bakış

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Bir önceki yazımda bugün dünden,...

18.Eyl.2018

MEB’de yeni yılda “Gören” Bakan dönemi

Apaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk,...

31.Tem.2018

YKS'de Tercihler, Belirsizlikler ve Fırsatlar

Apaslan Dartan / Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Sınav maratonunun bitmesiyle...

28.Haz.2018

Okul seçerken doğru soruları sormak

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) 30 yıllık meslek hayatımın 29...

28.May.2018

Liselere Giriş Sınavı ve Özel Okullara 2. Piyango

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği Kurucu YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017) Eğitim paradigmalarının bir günde değişime...

13.Mar.2018

Liselere Giriş Sisteminde kafalar karışık mı?

Alpaslan Dartan / Terakki Vakfı Okulları/Yönetici., PDR Uzmanı., Eğitim Danışmanı / Eğitim Gazetecileri Derneği Kurucu YK üyesi, PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017)MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav...

24.Kas.2017

Rehber öğretmenlerin amaçları ne ve ne iş yapıyorlar?

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı  İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir. Bir yandan teknolojinin hayatımıza...

05.Kas.2017

Sınavlar Üzerinden Eğitimde YAP-BOZ Oyunu

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı Sınav, yapmaktan bir türlü vazgeçemediğimiz bir olgu. Sınavların kaldırılmasına kimsenin hayır diyemeyeceği bir dönemde, bir gecede aniden...

22.Oca.2017

PISA ve TIMSS verileri eğitim sistemimizin bir aynası mı?

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı/ Terakki Vakfı Okulları Bilginin hızla değiştiği ve bilgiye duyulan ihtiyacın giderek arttığı 21. yüzyılda ülkeler bireysellikten dünya vatandaşlığı kavramına...

22.Kas.2016

Akranlarla girilen zorlu bir sınav rekabeti: TEOG

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı/ Terakki Vakfı Okulları Ortaöğretime geçiş sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin gireceği, merkezi ortak sınavların (TEOG) I. aşaması yarın ve...

21.Eyl.2016

Eğitim Yılı Başlarken / Eğitimi Birlikte Düşünmek

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı/ Terakki Vakfı Okulları 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 19 Eylül Pazartesi günü başladı. Resmi, özel tüm okullar açılışa hazırlanırken, yaklaşık...

01.Ağu.2016

İlgi + İstek + Yetenek = İyi bir Meslek

Alpaslan Dartan / Türk PDR Derneği İstanbul Şube Başkanı   Uzun bir sınav maratonundan çıkan adaylar için artık tercih heyecanı başladı. Tercih stratejisi en az sınavlara hazırlanmak...

14.Tem.2016

Özel okul mu, devlet okulu mu?

Alpaslan Dartan / Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Son iki yıldır TEOG sınavları ve yerleştirme sistemi üzerinde epeyce konuşur olduk. Sınavlarla ilgili...

13.Ağu.2015

Eğitim desteği başvurusunda yapılması gerekenler

Adım Adım Eğitim Desteği Başvuru Basamakları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında örgün eğitim düzeyinde okul öncesinden ortaöğretime 21 farklı okul türünde 230...

15.Tem.2015

Dershaneler; Varlığı Bir Dert Yokluğu Bin Dert

Doğru ama zamanlaması itibari ile geç alınmış bir karara imza atan Anayasa Mahkemesi (AYM), binlerce öğretmeni ve öğretim kurumunu yakından ilgilendiren ve 1 Eylül 2015...

Alparslan Dartan Rehberlik Koor.

Alparslan Dartan İstanbul PDR Şube Başkanı


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.