banner

Üniversite – Sanayi işbirliğini için yeni yol haritası
Gerek proje tabanlı destekler gerekse kurumsal Ar-Ge destekleri ile üniversite – sanayi işbirliğini artırmaya yönelik önemli somut adımlar attıklarını vurgulayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Hükümetimiz de Ar-Ge’ye ayırdığı fonlar ile bu işbirliğini önemli ölçüde desteklemekte ve paydaşları da bu noktada cesaretlendirmektedir. Yine bu kapsamda hazırlanmış olan KÜSİ Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile işbirliğinin yol haritası çizilmiştir” diyor.

fikri_isik_bilimÜniversite ile sanayinin sıkı bir işbirliği içerisinde olması gerekiyor. Bu bağı güçlendirmek adına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek adına çeşitli mekanizmalar yürütülüyor. Bunlara örnek olarak; 4691 sayılı Kanun kapsamında yürütülen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve San-Tez Programı verilebilir. Ayrıca Bakanlığımızca hazırlanan Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) Strateji Belgesi (2015-2018) kapsamında yol haritası ve hedefler belirlenmiş olup taslak belge YPK’ya gönderilmiştir. Yine bu kapsamda Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu 26 Kalkınma Ajansı Bölgesi temsilcilerinden oluşturularak üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Söz konusu çalışma grubu, önümüzdeki günlerde tüm illeri kapsayacak şekilde genişletilecek ve çalışmalarına devam edecektir.

Yeni dönemde üniversite sanayi işbirliğini destekleyen projelere öncelik vereceksiniz. Bu kapsamda hangi projeleri hayata geçirmeyi planlıyorsunuz?

Bakanlığımız; Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğini (KÜSİ) güçlendirebilmek, toplumda farkındalık yaratabilmek, bu konuyu gündemde tutarak bilinirliğini artırabilmek ve daha ileri aşamalara taşıyarak kurumsallaştırabilmek adına 2013 yılı boyunca, 81 ilimizi kapsayan ve 26 Kalkınma Ajansı bölgesinde paydaşlarla toplantılar düzenlemiştir.Toplantılarda bölge illerin valileri, üniversitelerin rektörleri ve akademisyenler, Kalkınma Ajansı, Ar-Ge Merkezi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge ve Endüstri Bölgesi yöneticileri ile sanayiciler ve sanayicilerin oluşturduğu Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri bir araya getirilerek KÜSİ ile ilgili ulusal ve bölgesel konular tartışılmış ve bunun sonucunda KÜSİ Strateji Belgesi ve Eylem Planı çalışmaları tamamlanmıştır.

Ayrıca, 26 Kalkınma Ajansı bölgesindeki üniversitelerden seçilen akademisyenler ile KÜSİ Çalışma Grubu oluşturulmuş olup, çalışma grubu 81 ilimizi kapsayacak şekilde üniversite ve sanayi arasında işbirliği ortamının sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir. Çalışma Grubu Ankara, Bursa ve Malatya' da yaptığı toplantılarla bölgelerindeki faaliyetleri değerlendirmiş ve önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetleri gözden geçirmiştir. Bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik ekosisteminin tüm paydaşlarının iletişim ve etkileşim içinde bulunacağı bir Web Portalının kurulması hedeflenmektedir.

SAN-TEZ’E 9 YILDA 210 MİLYON TL KAYNAK AKTARILDI

Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı’nın adımı 2006 yılında atıldı. O tarihten bu güne kadar projeye ne kadarlık bir destek sağlandı? Bu süre zarfında projeyle hedeflenenlere ulaşma noktasında atılan adımlar nelerdir?

San-Tez Programı kapsamında 2006 yılından bu güne kadar 2.542 başvuru alınmış, 975 projenin desteklenmesine karar verilmiş ve bu projelerden 876 adediyle sözleşme imzalanmıştır. Bu projeler için aktarılan kaynaksa 9 yılda 210 milyon TL tutarındadır. Sonuçlara ilişkin Bakanlığımız Etki Değerlendirme Dairesi tarafından bir çalışma yapılmış ve destek alan firmaların aktiflerinde, faaliyet kârında, yurtiçi satışlarında, net satışlarında, yurtdışı satışlarında, Ar-Ge harcamasında ve çalışan sayısında olumlu yönde bir etki yarattığı tespit edilmiştir. Sağlanan bu katkı, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimi ve kurumsallaşması için San-Tez Programı’nın önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Türkiye, 2023 yılında milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmayı ve yıllık 500 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor. 2023 için belirlenen bu hedeflere ulaşmak için üniversite-sanayi işbirliğinin önemi nedir? Ayrıca üniversite-sanayi işbirliği projelerinin artması ülkemize başka hangi alanlarda fayda sağlar?

2023 yılında hedeflenen 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek için ihracatımızdaki yüksek teknolojili mal ve hizmetlerin oranının mutlaka artırılması gerekmektedir. Bunun yolu da teknolojiyi üretebilmek ve üniversiteleri de katalizör olarak kullanabilmekten geçer. Üniversite-sanayi işbirliği projelerinin artması aynı zamanda sanayiye yönelik Ar-Ge personeli sayısını artıracak, bu projelerde çalışan nitelikli personelin, araştırmacıların ve öğrencilerin firmalarda istihdamına katkı sağlayacaktır. Yine bu ekosistemde yetişen kişiler tarafından yeni ve yenilikçi şirketler kurulabilecek, akademik bilgi ticarileşecek ve sanayimizin rekabet gücü yükselecektir.

BÜNYESİNDE AR-GE MERKEZİ BULUNDURAN FİRMA SAYISI 180

Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğinde gelinen noktayı değerlendirebilir misiniz? Üniversite-sanayi işbirliğini artırmak için sanayiye ve üniversitelere düşen görevler nelerdir?

Gerek proje tabanlı desteklerimiz gerekse kurumsal Ar-Ge desteklerimiz ile üniversite – sanayi işbirliğini artırmaya yönelik önemli somut adımlar atmaktayız. Hükümetimiz de Ar-Ge’ye ayırdığı fonlar ile bu işbirliğini önemli ölçüde desteklemekte ve paydaşları da bu noktada cesaretlendirmektedir. Yine bu kapsamda hazırlanmış olan KÜSİ Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile işbirliğinin yol haritası çizilmiştir. KÜSİ Çalışma Grubu da ülkemizde işbirliğini hareketlendirmeye yönelik çalışmaları Bakanlığımız koordinasyonunda yürütmektedir. Burada üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması anlamında üniversitelerimize düşen görev ise akademisyenlerin firmalarla bir araya gelip çalışmalar yapması için teşvik edici olmak, kamu tarafından bu kapsamda sağlanan desteklere yönlendirme yapmak ve olabildiğince bu mekanizmanın önünü açmaktır.

Şu an ülkemizdeki araştırma merkezi, Teknoloji Geliştirme Merkezi, Ar-Ge Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi sayısı hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu sayıyı artırmak ve yaygınlaştırmak için yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

Hâlihazırda Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı 59’a, bünyesinde “Teknoloji Transfer Ofisi” olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı ise 34’e ulaşmıştır. Bünyesinde Ar-Ge merkezi bulunduran firma sayısı 180’dir. Ar-Ge merkezi kuran firma sayısının artırılması için Bakanlığımızca illerimizde bu potansiyeli bulunan firmalarla ve diğer paydaşlarla birlikte toplantılar düzenlenmekte, tanıtım yapılmaktadır. Kanun kapsamındaki teşviklerin bilinirliğinin artırılmasının başvuru sayısını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

Ülkemizde şu an Ar-Ge’ye ne kadarlık bir kaynak aktarılıyor ve yakın zamanda bu kaynak aktarımını ne kadar artırmayı hedefliyorsunuz?

Ülkemizin GSYH Ar-Ge Harcaması %1'e ulaşmış ve toplam Ar-Ge Harcaması yaklaşık 15 Milyar TL ' ye ulaşmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen Ar-Ge projeleri ile ülkemizin Ar-Ge kapasitesinin ve nitelikli istihdamın artırılmasına hizmet edilmektedir. Bakanlığımızca yürütülen mevcut Ar-Ge destekleri ve yeni kurgulanacak olan destek programları ile ülkemizin Ar-Ge kapasitesini artırmak hedeflenmektedir.

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ATILAN ADIMLAR

  • Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı önümüzdeki dönemde yürürlüğe konulacak. 
  • Bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik ekosisteminin tüm paydaşlarının iletişim ve etkileşim içinde bulunacağı bir Web Portalı kurulacak. 
  • Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek ve bütün sektörlerde verimlilik artışı sağlayabilmek için biyoteknoloji, nanoteknoloji ve yazılım alanlarında strateji belgeleri hazırlanmakta olup, önümüzdeki dönemde bu kapsamdaki eylemlerin uygulanmasına geçilecek. 
  • Katma değeri yüksek ürünler üretebilmek için tasarım çalışmalarının ülkemizde yapılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Tasarım Ofislerini Ar-Ge merkezleri gibi destekleyecek yasal hazırlıklar tamamlandı. 
  • Üniversitelerdeki akademik çalışmaların sanayinin sorunlarına odaklanması ve çözüm üretmesi için San-Tez destek programı başlatılmış olup bu güne kadar 1.000’e yakın proje gerçekleştirildi. 
  • Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, üniversitelerin ve firmaların Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmelerini sağlamak üzere 40 ayrı ilde sayıları 59’a varan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurularak 28.590 Ar-Ge personeli istihdam edildi ve 15.166 Ar-Ge projesi gerçekleştirildi. 
  • Üniversitelerimizdeki nitelikli kadroların Ar-Ge projesi yapmasını özendirebilmek için bu konuda elde edilen gelirlerin %85’inin projeyi yürütenlerin eline geçmesini sağlayacak yasal hazırlıklar yapıldı.

Yıllara Göre Türkiye’nin Ar-Ge Harcaması

 

YIL

Ar-Ge-Harcama (TL)

2001

1.291.891.387

2002

1.843.288.038

2003

2.197.090.032

2004

2.897.516.250

2005

3.835.441.076

2006

2007

4.399.880.662

6.091.178.492

2008

6.893.048.199

2009

8.087.452.600

2010

9.267.589.617

2011

11.154.149.797

2012

13.062.263.394

2013

14.807.321.926

Kaynak : TÜİK, Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.