banner

Eğitim Öğretim Tesisleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de
Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eğitim Öğretim Tesisleri Yönetmeliği Resmi Gazete’deBuna göre, yapılmasının gerekli olduğuna, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karar verilen eğitim öğretim tesisleri, Bakanlık tarafından verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine 49 yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılacak.

Bakanlığın kullanımında bulunan eğitim öğretim tesislerinin, tesislerdeki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında yenilenmesi sözleşmeyle gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılacak.

Bu yönetmelik çerçevesinde, idare tarafından yaptırılmak istenen ihale ve ön yeterlik ilanı, Resmi Gazete'de, Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı en az iki gazetede ve internette, belirlenen ihale tarihinden yapım işlerinde en az altmış gün, diğer işlerde ise otuz gün önce en az birer defa ilan yapılarak duyurulacak.

Kiralamalarda yıllık kira artış oranı

Eğitim öğretim tesisi ihtiyacının gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait ve imar planında eğitim tesis alanı olarak ayrılmasına rağmen henüz kamulaştırılamayan taşınmazlar dışında temin edilemediğinin Bakanlıkça tespit edilmesi halinde, Bakanlık gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden Bakanlığın ihtiyaç duyduğu eğitim öğretim tesisini yapması ve Bakanlıkça belirlenecek eğitim öğretim hizmeti dışındaki hizmet ve alanları işletmesi kaydıyla 49 yıla kadar kiralama yapabilecek.

Tesis ihtiyacının gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar dışında temin edilemediğinin Bakanlıkça tespit edilmesi halinde, Bakanlık gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden kendilerine ait mevcut bina ve tesisleri Bakanlıkça belirlenecek eğitim öğretim hizmeti dışındaki hizmet ve alanları işletmesi kaydıyla 49 yıla kadar kiralayabilecek.

Kiralamalarda yıllık kira artış oranı, Türk Lirası cinsinden bir önceki yıla ait yıllık ''(TEFE+ÜFE)/2'' formülü üzerinden hesaplanacak.

İhalelerin ardından imzalanacak sözleşme uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine Maliye Bakanlığı'nca; yönetmelik kapsamında üzerinde eğitim öğretim tesisleri yapılmasına karar verilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan, devletin hüküm ve tasarrufa altında bulunup tescili mümkün olan yerlerden, Maliye Bakanlığı'nca uygun görülenler üzerinde, yüklenici lehine bedelsiz olarak 49 yıla kadar üst hakkı tesis edilebilecek.

Eğitim öğretim tesisleri yapım süresi 3 yılı geçemeyecek

Sözleşme süresi, eğitim öğretim tesisinin özelliklerine ve ön fizibilite raporu sonuçlarına bağlı olarak idarece belirlenecek ve ihale dokümanında belirtilecek. Eğitim öğretim tesisleri yapım süresi 3 yılı geçemeyecek.

Yüklenici, yatırım ve işletme dönemlerinde sözleşmeden doğan tüm hak ve yükümlülüklerini, aynı şartlarda ve yönetmelikte belirtilen şartları haiz başka bir gerçek kişiye veya özel hukuk kişilerine, Bakanlığın uygun görüşü ile devredilebilecek. Bu halde üst hakkı sözleşmesi de devralan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi adına ayrıca devredilecek.

Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması veya yüklenici ile idarenin Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilebilecek.

Tasfiye halinde, Hazinece yüklenici lehine üst hakkı tesis edilmek suretiyle taşınmaz devredilmiş ise bu taşınmazın üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatın Hazineye geçmesi gereken kısımları hakkında yüklenici herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacak ve bunlar için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecek.

Hazinece, yüklenici lehine üst hakkı tesis edilmek suretiyle devredilen taşınmazlar ile üzerine inşa edilen eğitim öğretim tesisleri, üst hakkı süresi sonunda her türlü takyidat, yükümlülük, şerh, borç, taahhütlerden ari olarak, normal aşınma ve yıpranma hariç olmak üzere, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak Hazineye intikal edecek. Eğitim öğretim tesisinin devir aşamasında sözleşmede yer alan şartları haiz olmadığı oluşturulacak bir devir-teslim komisyonunca tespit edilecek.

Hazinece, yüklenici lehine üst hakkı tesis edilen taşınmazlar ile ilgili üst hakkı sözleşmesinin sona ermesi halinde, Maliye Bakanlığı'nca yüklenici lehine tesis edilen üst hakkı tapudan terkin ettirilerek tapu kütüğündeki şerh, takyidat ve beyanlar kaldırılacak.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.