banner

Kur'an kursları yönetmeliği yeniden düzenlendi
Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
kuran_kursuOkulların tatil olduğu zamanlarda, kişiler kendi isteğine, küçükler de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak yaz Kur'an kurslarına gidebilecek.
Yaz Kur'an kursları, Kur'an kurslarında, camilerde ve müftülüklerce uygun görülecek yerlerde, mülki amirin onayıyla açılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yönetmelikle, Kur'an eğitim ve öğretimine yönelik kursların, Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarının açılış ve çalışmaları, kurslarda verilen eğitim-öğretim hizmetleri ile bunların yönetim ve denetim esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.
 Yönetmeliğe göre, Kur'an kurslarındaki kurs yöneticisi, müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla; kurs yöneticisinin nitelikleri ile öğretici, nöbetçi öğretici ve diğer personelin görevleri, Başkanlığın internet adresinde yayımlanacak bir yönergeyle belirlenecek.
Kur'an kurslarında öğretici ihtiyacının kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanması esas olacak. Bu ihtiyacın kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde vekil veya geçici öğretici görevlendirilebilecek.
Öğrencisi kalmayan kursların öğreticileri, ihtiyaç olan başka Kur'an kursları ile diğer din hizmetlerinde müftülükçe görevlendirilecek.
Öğreticilerin yıllık izinlerini, kurslarda eğitim-öğretime ara verildiği tarihlerde kullanmaları esas olacak. Ancak öğreticiler yaz Kur'an kurslarında da eğitimi aksatmayacak şekilde izin kullanabilecek. Hafızlık eğitiminde görevli öğreticiler ise müftünün uygun gördüğü zamanlarda izin kullanacak.
     
Kur'an kursları nasıl açılacak
     
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaygın din eğitimi kurslarında görevlendirilenlerin ders ve ek ders ücretleri, ilgili mali mevzuat hükümlerine göre ödenecek.
Kursların eğitim takvimi, öğretim programları ve illerin özellikleri dikkate alınarak Başkanlıkça belirlenecek. Kur'an kurslarında ihtiyaca ve talebe bağlı olarak hafta sonu ve mesai saatleri dışında da eğitim yapılabilecek.
Kur'an kursları, il, ilçe, belde ve köylerde ilgili il müftülüğünün teklifi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onayıyla eğitim-öğretime açılacak.
Kur'an kursları, öğrenci sayısı, verilecek eğitimin ve öğretimin niteliğiyle kullanılacak binanın fiziki koşulları gibi ölçütler dikkate alınarak A, B, C ve D grubu olarak tasnif edilecek.
Çeşitli nedenlerle Kur'an kurslarına gelemeyen veya bu hizmetlerden yararlanamayan vatandaşlar için uygun görülen yerlerde müftülüğün teklifi, mülki amirin onayıyla Kur'an eğitim ve öğretim kursu düzenlenebilecek.     
Kurslarda dini içerikli etkinlikler düzenlenecek     
Kur'an kurslarında gerçekleştirilecek faaliyetler, yönetmelikle şöyle düzenlendi:
     ''-Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak yüzünden okumayı öğretmek,
     -Tecvid, tashih-i huruf ve talim gibi Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ve güzel okumayı sağlayıcı bilgileri uygulamalı olarak öğretmek,
     -İbadetler için gerekli sure, ayet ve duaları ezberletmek ve anlamlarını öğretmek,
     -Hafızlık yaptırmak,
     -Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasını sağlamak,
     -İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile Hazreti Peygamberin hayatı ve örnek ahlakı hakkında bilgiler vermek,
     -Dini içerikli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.''
     
Kur'an eğitiminde ''e-eğitim'' de kullanılabilecek    
Yönetmeliğe göre, Kur'an Eğitim ve Öğretimi Kurulu; Diyanet İşleri Başkanı veya eğitimden sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü, Dini Yayınlar Genel Müdürü, Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bir üye, Hukuk Müşaviri, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'ndan bir üye, Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı ve Program Geliştirme Daire Başkanından oluşacak.
Kurul çoğunlukla toplanacak ve kararlarını çoğunlukla alacak. Eşitlik halinde kurul başkanının tarafı çoğunluk sayılacak. Kurul kararları Başkan onayıyla yürürlüğe girecek.
Her yıl eylül ayında ve ayrıca Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine Başkanlığın uygun göreceği tarihlerde toplanacak Kurul'un görevleri şöyle olacak: ''Taslak hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ve öğretici kılavuz kitaplarını incelemek ve uygulanmasını sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirme, değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek, yaygın din eğitiminde uygulanan programlara göre ders veya yardımcı ders kitapları ile materyal hazırlamak, hazırlatmak veya satın almak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerce hazırlanan ders materyallerini inceleyerek bunların uygulanmasına karar vermek.''
Kur'an eğitim ve öğretiminde Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanacak. Bu eğitimlerde Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları kullanılacak ve uygun görülen ders materyalleri de takip edilecek. Bu hizmetlerde e-eğitim de kullanılabilecek.     
Kurslara kayıtlar     
Kur'an kurslarına kayıtlar, uygulanan eğitim-öğretim programlarına göre Başkanlıkça belirlenecek esaslara ve sürelere uygun olarak yapılacak.
Kursa müracaatlar form dilekçeyle kabul edilecek. Kursa kayıt olacaklarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranacak. Yabancı uyruklu olanlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Başkanlığın izniyle kursa kaydedilebilecek. Ancak Türkiye'de oturum veya eğitim izni alanlar doğrudan kayıt yaptırabilecek.
Kurslarda sınıf mevcudunun; yüzünden okuyanlar için 12, hafızlığa çalışanlar için ise 8 öğrenci olması esas olacak. Ancak kurslarda öğrenci sayısının yüzünden okuyanlar için 10'un, hafızlığa çalışanlar için 5'in altına düşmesi halinde müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla ilgili dönemde eğitim-öğretime devam edilecek.
Ayrı bir eğitim metodu uygulanmak durumunda olunan engellilere yönelik oluşturulacak sınıflarda, sınıf mevcudu için aranan öğrenci sayıları dikkate alınmayacak.
Kurslarda, resmi bayramlarda eğitim-öğretime ara verilecek. Ancak hafızlık eğitimiyle ilgili çalışmalara, hafta sonu ve tatil günlerinde de devam edilebilecek.     
Hafızlık eğitimi, komisyonlar, sınavlar ve belge işlemleri    
Hafızlık eğitim süreçlerini takip etmek ve değerlendirmek üzere il ve ilçe müftülüklerinde hafızlık takip komisyonu kurulacak. Komisyon, müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla ikisi hafız en az 3 kişiden oluşacak. Komisyona müftü veya görevlendireceği personel başkanlık edecek.
Hafızlık eğitimi için öğrenci seçimi ve hafızlık eğitim süresi, Hafızlık Eğitim Programı esaslarına göre belirlenecek. Hafızlık tespit sınavı, Kur'an kurslarında veya kendi imkanları ile hafızlıklarını tamamlayanların tespiti amacıyla başta Başkanlığa bağlı eğitim merkezleri olmak üzere uygun görülen yerlerde ve tarihlerde Başkanlıkça sözlü olarak yapılacak.
Hafızlık tespit sınavı komisyonları, ikisi hafız en az 3 kişiden oluşacak ve bunlar Başkanlıkça belirlenecek.
Hafızlık eğitimi dışındaki kurslarda değerlendirme sınavı isteğe bağlı olarak yapılacak, sınav sonuçlarına göre başarı belgesi verilecek. Sınava katılmayanlara kurs katılım belgesi verilecek.
Hafızlık tespit sınavlarında değerlendirme, 100 puan üzerinden yapılacak. Başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şart olacak. Sınavda başarılı olanlara Başkanlıkça Hafızlık Belgesi verilecek.     
Yaz Kur'an Kursları    
Okulların tatil olduğu zamanlarda, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'i ve mealini öğrenmeleri, dini bilgilerini geliştirmeleri, dini içerikli sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanmaları amacıyla Kur'an kurslarında, camilerde ve müftülüklerce uygun görülecek yerlerde mülki amirin onayıyla yaz Kur'an kursları açılacak.
Bu kursların süresi 2 ayı ve haftada 5 günü geçmeyecek. Kursa müracaatlar form dilekçeyle olacak.
Kur'an kursu bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap veremeyen yerlerde veya arzu eden vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve meali ile gerekli dini bilgileri öğretmek üzere ilgili müftülüğün teklifi ve mülki amirin onayıyla camilerde Kur'an öğretimi kursları açılacak. Bu kurslar, eğitim-öğretime uygun fiziki şartları haiz camilerde, müştemilatında veya müftülükçe uygun görülen yerlerde açılabilecek. Kursa müracaat, form dilekçeyle kabul edilecek.
Yaz Kur'an kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev verilecek. Gerektiğinde aranan şartları haiz olmaları kaydıyla kurum personeli veya kurum dışından vekil veya geçici öğretici görevlendirilebilecek.
Camilerde Kur'an öğretimi kurslarında, din hizmetleri sınıfından nitelikleri Başkanlıkça belirlenen personel, öğretici olarak görevlendirilecek. Bu kurslarda görevlendirilenlere, öğrenci sayısı mevzuatında belirtilen rakama ulaşması halinde ders ücreti tahakkuk ettirilecek.     
Yurt ve pansiyonlara ilişkin düzenleme     
Kur'an eğitim ve öğretimi kursu hizmetlerinin yürütülmesinde barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamak üzere müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla aranan şartları haiz olan yurt ve pansiyonlar açılacak. Bu yurt ve pansiyonlardan yaz Kur'an kursu öğrencileri de faydalanacak. Yurt ve pansiyonlar, yönetmelik çerçevesinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri devam ettiği sürece hizmete açık bulundurulacak. Yurt ve pansiyonlara öğrenci kabulünde şehit yakını, öksüz, yetim, fakir, anne veya babası yurt dışında olanlara, çevresinde devam edeceği türde Kur'an kursu bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerden gelenlere öncelik verilecek. Yurt ve pansiyonların yönetimi ile diğer hizmetleri müftülüklerce yürütülecek. Öğrencilere yurt ve pansiyon yöneticisi tarafından ihtiyaç halinde izin verilebilecek.
Kur'an kursları ile yurt ve pansiyonların denetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, ilgili müftü veya müftünün görevlendireceği personel tarafından yapılacak. Yurt ve pansiyon binasında eğitim-öğretime devam edilmesinin öğrencilerin güvenliği için tehlike oluşturduğuna ilişkin teknik bilirkişi raporu bulunması halinde, yeni yurt ve pansiyon yapılmak üzere ancak kapatılabilecek. Kapatılma işlemleri, pansiyonlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda gerekli tedbirler alındıktan sonra müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla yapılacak.
     
Kurslardaki yayınları Diyanet belirleyecek
     
Kur'an kursları, yurt ve pansiyonların bütçeleri, kursların öğrenci sayıları dikkate alınarak Başkanlıkça mali yıl itibarıyla düzenlenecek. Kur'an kursları, yurt ve pansiyonların, yemek, temizlik, güvenlik ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet satın alınabilecek.
Kur'an eğitimi ve öğretimi kurslarında bulundurulacak yazılı ve görsel yayınların nitelik ve türleri Başkanlık internet adresinde yayımlanacak bir yönergeyle belirlenecek.
Kurslarda kurs aile birliği oluşturulabilecek. Kurs aile birliği, dini, kültürel, eğitsel, sosyal ve sportif etkinlikleri kurs yönetimiyle koordineli yapacak.
Öte yandan, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tespit Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.