banner
banner
banner

Dr. Ali Akdoğan: Güney Kore ve Eğitim
Dr. Ali Akdoğan – Taş Koleji Genel Müdürü / TÖDER Yönetim Kurulu Üyesi

ali_akdogan_koreKORE HAKKINDA KISA BİLGİLER

Kore’deki yaygın halk inanışına göre, ilk Kore devleti Çosun halkının lideri olduğuna inanılan Tangun tarafından MÖ 2333 yılında kurulmuştur. Tarih boyunca çeşitli hanedanlıklar tarafından yönetilen Kore, iki büyük devletin Çin ve Japonya'nın nüfuz mücadelelerine sahne olmuş,1904-1905 Rus-Japon savaşını Japonların kazanmasını takiben Kore bu ülkenin etkisi altına gierek,1910 yılında da Japonya tarafından ilhak edilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı'nın Japonya’nın yenilgisiyle sona ermesiyle birlikte 35 yıl süren işgal dönemi biten Kore'de 1948 yılında yapılan seçimler sonucu Kore Cumhuriyeti kurulmuş, 38. paralelin kuzeyinde SSCB denetimi altındaki bölgede de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir.
K. Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney'e saldırmasıyla Kore Savaşı başlamış, SSCB’nin desteğinin yanı sıra, ÇHC K.Kore'nin yanında yer alırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 devlet BM kararları doğrultusunda Kore Cumhuriyeti’nin yanında yer almıştır. 3 milyon Korelinin hayatını kaybettiği savaşa ülkemiz de 15 bin askerle katılmış ve 1.005 şehit vermiştir.
Üç yıl süren savaş 1953'de Panmunjom'da imzalanan Ateşkes Anlaşması’yla sona ermiştir. Sözkonusu Ateşkes Anlaşması halen yürürlüktedir. Barış Anlaşması imzalanmadığından, Kore Savaşı teknik olarak devam etmektedir.
G. Kore 51,2 milyonluk homojen bir nüfus yapısına sahiptir. Nüfus artış oranı %0.4'dür. Nüfus yoğunluğu ise 509/km2'dir. G. Kore, nüfus yoğunluğu bakımından dünyada 15. sırada yer almaktadır. Nüfusun yaklaşık %85'i büyük kentlerde yaşamaktadır. Seul, 60 km2'lik alanda 10,2 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir. Çevre nüfusuyla birlikte ise (20 milyon) Tokyo’dan sonra dünyanın ikinci kalabalık şehridir. Ortalama ömür beklentisi, erkeklerde 79, kadınlarda 85’tir. Okur yazar oranı %98,1’dir. Nüfusun tamamı neredeyse Korelilerden oluşmaktadır. Ülkedeki toplam yabancı sayısı 2016 yılı sonu itibariyle 2,05 milyondur. Yaklaşık 1.000 Türk vatandaşı bulunmaktadır. Nüfusun %28’i Hıristiyan (ağırlıklı olarak Protestan), %22’si Budist’tir. %49,9’u da belli bir dine mensup olmadığını belirtmektedir. G. Koreli Müslümanların sayısı 40-50 bin civarındadır. Ayrıca, yaklaşık 90 bin kadar Müslüman göçmen işçinin bulunduğu tahmin edilmektedir.

KORE VE KALKINMA
1960’lı yıllarda Türkiye’nin gerisinde görülmekte olan Güney Kore, günümüzde gelişmiş ülkelere içerisinde yer almaktadır. Üretim yapısını yüksek katma değer yapılarına dönüştüren Kore, birçok Doğu Asya ülkesi gibi, orta-gelir tuzağına düşmeden, gelişmiş ülkeler kervanına katılmıştır. Eşiyok göre Kore, ” kalkınmacı devlet ve onun uyguladığı sanayi politikaları ve bu politikaların en temel bileşenini oluşturan bilim ve teknoloji politikaları/stratejileri olmaksızın hızlı kalkınma temposunu yakalamanın ve bunu sürdürmenin imkânsız olduğunu ortaya koyması açısından derslerle dolu bir deneyim”dir (Eşiyok, 2018).
Kore’nin kalkınmasında eğitim stratejik bir işlev görmüştür. Eğitime ayrılan kaynakların etkisiyle Kore eğitimde mükemmele yaklaşmış ülkelerin başında yer almaktadır. Eğitimde elde ettiği başarıyı OECD’nin yaptığı PISA sonuçları açıkça göstermektedir.

GÜNEY KORE’DE EĞİTİM
Güney Kore’de eğitimin, 19. Yüzyıla kadar, Konfüçyüsçülük ve Budizm'e dayanan halkı, etik ve ahlak yönünden geliştirmeye odaklandığı söylenebilir. 19. yüzyılda ilk kez görülen modern okullar, Hıristiyan misyonerler ve bağımsızlık hareketi üyeleri tarafından kurulan ulusal ve özel eğitim kurumlarından oluşan yapılara dayanır. Bu dönemden itibaren, Batı misyonerleri tarafından kurulan birçok özel okul ülke çapında ortaya çıkmaya başlamış.
O zaman, Japon saldırılarına karşı direnen ulusal liderler "milleti eğitim yoluyla kurtarmak için harekete geçmişlerdir.  Kore’li liderlerin eğitimdeki başlıca odak noktası, ulusal bağımsızlığa ulaşacak gelecek liderleri yetiştirmek olduğu görülür. 1945'te 35 yıllık Japon sömürge yönetiminden kurtuluştan sonra, demokratik eğitim için bir temel oluşturulmuş ve Kore'de eğitim, zamanın ihtiyaçlarına göre değişen hedefler aracılığıyla çok sayıda dönüşüm ve gelişim geçirmiştir. Hükümet demokratik eğitimin yönünü belirlemiş, demokrasiyi geliştirmek için temel eğitimi genişletmiş, eğitimde niceliksel büyümeyi, eğitim reformunu ve eğitimin niteliksel olarak büyümesini sağlamıştır.
1945’ten sonra anayasaya bağlı olarak eğitim yasası ile eğitim özerkliği ve zorunlu eğitim uygulanması yürürlüğe konmuş ve aşağıda belirlenen amaçları hayata geçirmişlerdir.

 • İlkokul ders kitaplarının derlenmesi ve dağıtımı
 • Okul sisteminin, 6-3-3-4 adımlarını takip eden tek ray sistemine dönüştürülmesi
 • Okuryazarlık için yetişkin eğitimi ve öğretmenler için ek hizmet içi eğitim uygulaması
 • Orta öğretim ve yükseköğrenime yönelik eğitim fırsatlarının artırılması ve öğretmen kolejlerinin oluşturulması.
 • Müfredat revizyon projesinin başlatılması
 • Ortaokullara başvuranlar için standart ulusal kabul testinin uygulanması
 • "Savaş Zamanı Acil Durum Eğitim Yasası" nın ilan edilmesi.

            1960/1970 yılları arasında Kore’de hızlı ekonomik büyüme ile yaşamın birçok alanında önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişikliklerin yönetiminde, eğitim sektöründe hızlı niceliksel büyümeye ulaşmak için çaba gösterildiği görülmektedir.  1960'lı yıllarda Kore'deki eğitimsel gelişimin en göze çarpan özelliği, öğrenci nüfusunda, eğitim tesislerinde ve öğretmen sayısındaki niceliksel büyümedir.  Öğrenci nüfusundaki bu hızlı büyüme kaçınılmaz olarak aşırı kalabalık sınıflara, büyük okullara, tam nitelikli öğretmen ve eğitim tesislerinin eksikliğine ve üniversite giriş sistemindeki yoğun rekabete neden olmuştur. Bu tür eksiklikler, tüm okul seviyelerinde eğitimi normalleştirmek için giriş sınavı sisteminin reformunun yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bunu;

  • Öğretmen / Eğitim Reformu
  • Hizmet içi eğitim ve öğretimin işlevlerini öğretmenler için yürütmek üzere Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün kurulması
  • Ortaokul giriş sınavının kaldırılması
  • Yerel üniversite sistemini geliştirmek ve ortaokulları kurulması
  • İletişim ve haberleşme kolejleri ile liselerin kurulması
  • Lise eğitimini normale döndürme çabasıyla üniversite giriş sınavı için ön inceleme mekanizması olarak standart bir sınavın kurumsallaştırılması
  • İlkokul öğretmenlerini eğitmek için genel liselerin iki yıllık eğitim kolejlerine yükseltilmesi. 
  • Ortaokul öğretmenlerini yetiştiren kurumların dört yıllık öğretmenlik kolejlerine yükseltilmesi adımları izlemiştir.

Güney Kore’de eğitimin özgürlük temelinde ve politik tarafsızlık içinde yürütülmesi temel esaslardan biridir. Yurttaşların eğitimden eşit bir şekilde yararlanması ve tüm çocukların eğitim görmesi eğitim sisteminin işlevlerinin başta gelenlerindendir. Zorunlu eğitim parasızdır. Güney Kore eğitiminde, günlük yaşama temel oluşturacak yetenek, değer ve kişilik kazanmalarını sağlayan temel ilkokulda, demokratik bilinç elde etmeleri ve nihayetinde kariyer ilerlemesini sağlayarak dünya insanı olmalarına aracılık etmesi ise lise düzeyindeki amaçlar olarak görülür. Yıllık Eğitim Süresi 34 hafta, 170 gündür. Haftanın 5 gün açık olan okullarda ders saatleri; ilkokulda 40, ortaokulda 45, liselerde 50 dakika olarak düzenlenmiştir. İki sömestrden oluşan eğitim yılının ilk sömestri, Mart başı-Ağustos sonu, ikinci sömestr ise Eylül Başı- Şubat sonundan oluşmaktadır.
Haftalık ders yükü ilkokullarda 25-32 saat, ortaokullarda 34 saat ve liselerde ise 32 saat olarak uygulanmaktadır. 1-6. sınıflarda okutulan temel dersler;

 • Kore Dili
 • Matematik
 • Ev Ekonomisi
 • ‘Akıllı Yaşam’ (Bilim Ve Sosyal Çalışmalar)
 • Beden Eğitimi
 • Yabancı Dil’den
  oluşmaktadır.

Programlar merkezi olup ortaokula geçişte herhangi bir sınav uygulanmamaktadır.1-6. sınıflarda okutulan temel derslerin altı yıl boyunca toplam 5828 saat ders saatinin;

% 21.70’i Kore Diline,
%17’si Matematik dersine,
% 11.67’si Yaratıcı Deneyimsel Öğrenme Faaliyetlerine,
% 9.34’ü Sosyal Çalışmalar/ Ahlak Eğitimine,
% 9,34’ü Sanata ( Müzik/ Görsel sanatlar),
% 9,34’ü Bilim/ Ev Ekonomisine,
% 7’si Beden Eğitimine,
% 5,84’ü İngilizceye,
%3,30’u ‘Akıllı Yaşam’ (Bilim ve Sosyal Çalışmalara),
% 3,30’u ‘Pleasant life’ (Beden Eğitim ve Sanata) ve % 2.20’si ’Disipline Edilmiş Hayat’ (Ahlak ve Etik)
derslerine ayrılmaktadır.

Ortaokulda ise (7., 8,ve 9. sınıflarda) 3 yılda alınan toplam sürenin dağılımı ise Kore Diline % 12,75, Ahlak Eğitimine % 4,90, Sosyal çalışmalara % 9,80, Matematiğe % 10,78, Bilim dersine % 10,78, Pratik çalışmalara % 1,96, Teknik Çalışmalar/ Ev Ekonomisine % 5,88, Beden Eğitimine % 7,84, Müziğe % 3,92, Sanat dersine % 3,92, İngilizceye % 9,80, Serbest Faaliyetlere % 11,76, Seçmeli -Ek Program Faaliyetlerine % 5,88’dir.

GEÇİŞLER VE YÖNLENDİRME
Güney Kore’de ortaokulu tamamlayan öğrenciler ulusal seviyede yapılmakta olan lise giriş sınavına katılır. Alınana sonuca göre gideceği akademik ya da mesleki programlara yönlendirilir. Genel Akademik Liselere ulusal düzeyde gerçekleştirilen giriş sınavını kazananlar devam eder. Bazı prestijli okullar öğrenci kabulü için ek sınavlar uygulayabilmekte ya da belirlenmiş bir not ortalaması talep edebilmektedir. Meslek Liselerine giriş için sınavın başarıyla geçilmesi gerekir. Geçişler için, geçiş yapılan okulun ve devam edilen okuldan izin gerekmekte olup, ortaokul sonrası puanı da göz önüne alınmaktadır. Genel liselerden meslek lisesine geçişler olmakla birlikte lisenin ilk yıllarında genel derslerin başarıldığının belgelenmesi gerekmektedir.

LİSEYE GEÇİŞ SINAVI
Ortaokulu tamamlayan öğrenciler ulusal seviyede lise giriş sınavına katılırlar. Alınan sonuca göre gideceği akademik ya da mesleki programlara kabul edilmektedir. Bu sınavı başaran öğrencilere diploma (Chung Hakkyo Chorupchung) verilmektedir.

ULUSAL TESTLER
Temel Akademik Beceriler Tanılama/Teşhis Değerlendirmesi (The Basic Academic Skills Diagnostic Assessment) : 2002 yılından beri 3. sınıfa uygulanmaktadır.
Ulusal Eğitim Başarılarının Değerlendirmesi (The National Assessment of Educational Achievement-NAEA): The NAEA testi 6 sınıf, orta okulun 3.sınıfı ve lise birinci sınıfta yapılmaktadır. Öğrencilerin genel yeterlilik seviyelerini, akademik başarılarını ölçmeyi içermektedir. Ölçülen dersler: Kore dili, Matematik, Bilim, Sosyal Çalışmalar, İngilizce iletişim becerileri, Bilgi Teknoloji Becerileridir.

SINAVLAR
İlkokullarda herhangi bir merkezi değerlendirme yok. Dersinde başarılı olan öğrenci bir üst sınıfa geçmekte, ilkokul sonrasında bir merkezi sınav uygulanmamaktadır. İlkokulu bitiren doğrudan ortaokula kayıt olur. Ortaokulda ise bitirme sınavı vardır. Tüm öğrenciler bu sınava girerler (The Chung Hakkyo Chorupchung (Lower Secondary School Diploma). Aldıkları puana göre istedikleri okula yerleştirilmekteler. Özel Amaçlı liselere girebilmek için ayrıca, Sanat Yabancı dil, bilim veya beden eğitimi sınavına girilmesi gerekmektedir. Öğrenciler liseyi bitirdiklerinde ise akademik lise bitirme sertifikası (Immumgye Kodung Hakkyo Choeupchang (Academic High School Certificate) almaktalar. Mesleki eğitimi bitiren ise (Silopgye Kodung Hakkyo Choeupchung (Vocational Senior High School Certificate).) sertifikasına sahip olurlar. Tüm öğrenciler Üniversiteye gidecekse eğer, Kolej Akademik Yetenek Testine ( The Academic Aptitude Test.) tabidirler. Bu sınav yazılı olup 5 dersten yapılmaktadır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

90-100 Mükemmel, 80-89 Çok İyi,70-79 İyi, 60-69 Tatminkar, 0-59 Zayıf olarak tespit edilmiştir.

ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ

• Genel Liseler
• A- Yabancı Diller Lisesi
• B- Sanat Lisesi
• C- Bilim Lisesi
• Mesleki Liseleri (Devlet ve Özel Firma)
• Ticaret Liseleri (Trade High School)
• Uzaktan Eğitim Lisesi (Correspondence)

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ
Güney Kore’de Lise Bitirme Sertifikası (Immumgye Kodung Hakkyo Choeupchang- Academic High School Diploma) alan bir öğrenci liseyi tamamlamış sayılır. Kolej veya Üniversiteye giriş için ise Ulusal Sınava Katılıp, aldığı puanIarına göre yerleşebilmekteler. Lise bitirme derecesi en az %40 etki etmektedir. Kolejler ise isterlerse kolej giriş sınavı da yapabilirler. Öğrenciler Kolejlere girebilmek içinde sınava (Korean College Scholastic Ability Test) girerler. Her sömestri iki kez yapılmakta ve Kore öğrencileri için önemli bir testtir. Başaramazlarsa bir sonraki yıllarda girebilmekteler. Test Konuları: Dil/Okuma, matematik, İngilizce, seçmeli olaraksa sosyal ve fizik bilimi, Yabancı dil (Çince) veya Çin klasikleri ve Karakterleri. Kore üniversite sınavları için dershanelerde büyük zaman harcanan ülkelerden biridir. Güney Kore’de toplam 412 üniversite bulunmakta olup, 175’i normal, 152’si yüksekokul, 36’sı lisansüstü, 17’si siber üniversite, 14’ü endüstri üniversitesi, 11’i eğitim üniversitesi ve 7’si diğer çeşitteki üniversitelerdir. Yüksek Öğrenim Kolej, Endüstri, Eğitim, Havacılık ve Haberleşme ve çeşitli enstitülerden oluşan kategorik 7 çeşitten oluşmaktadır.

PISA SIRALAMASINA GÖRE TÜRKİYE VE GÜNEY KORE
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı-OECD tarafından finanse edilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı- (The Programme for International Student Assessment) PISA’nın altıncı döngüsü olan PISA 2015 uygulaması, 35’i OECD üyesi olmak üzere 72 ülke ve ekonomideki yaklaşık 29 milyon öğrenciyi temsilen 540.000’e yakın öğrencinin katılımıyla 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. PISA araştırmasından elde edilen sonuçlar ulusal bir rapor hâlinde düzenlenmektedir. Bu sonuçlar, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde karşılaşılan eksiklerin giderilmesinde ve eğitim alanında yapılan araştırmalara kaynak olarak kullanılmaktadır. PISA 2015 uygulamasının sonuçları Türkiye Milli Eğitim Bakanlığa tarafından da ele alınarak değerlendirilmektedir.
2000 yılından itibaren üç yılda bir yapılan PISA araştırması OECD üyesi ülkeler ve diğer katılımcı ülkelerdeki (dünya ekonomisinin yaklaşık olarak %90’ı) zorunlu eğitimi bitiren öğrencilerin modern toplumda yerlerini alabilmeleri için gereken temel bilgi ve becerilere ne ölçüde sahip olduklarını ölçmeyi hedeflemektedir. PISA araştırmasının hedef kitlesi 7. sınıf ve üzeri sınıf düzeylerinde örgün eğitime kayıtlı olan 15 yaş grubu öğrencilerdir.
PISA araştırması; temel olarak fen, matematik ve okuma becerileri alanlarında öğrencilerin becerilerini değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeyi yaparken temel alanları “okuryazarlık” kavramı üzerinden tanımlamaktadır.
PISA sonuçlarına göre, Türkiye'deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında kalmıştır.  72 ülkenin 35'ini Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) ülkelerinin oluşturduğu 72 ülke arasında Türkiye 50. sırada yer almış ve önceki testlere göre de sonuçları gerilemiştir. OECD'nin yürüttüğü PİSA testi her üç yılda bir yapılıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre, Singapurlu öğrenciler matematik, bilim ve okumada en yüksek notları alarak en başarılı öğrenciler olmuştur. Japonya, Estonya, Finlandiya ve Kanada da 35 OECD ülkesi arasında en başarılı ülkeler olmuştur. Türkiye ise en alt sıralarda yer almıştır.

PISA Sonuçlarında Türkiye ve Güney Kore’nin Sıralaması

Endeks Adı

 Türkiye

 Güney Kore

Toplam Ülke Sayısı

PISA Endeksi Bilim Alanı (2015)

52

11

72

PISA Endeksi Okuma Alanı (2015)

50

7

72

PISA Endeksi Matematik Alanı (2015)

49

7

72

Öte yandan 2015 yılı insani gelişim endeksinde 188 ülke arasında Türkiye 72’nci sırada yer alırken, Güney Kore 17’nci sırada yer almaktadır. 2016 yılı İngilizce yeterlilik endeksinde Türkiye 72 ülke arasında 51’inci sırada yer alırken, Güney Kore 11’inci sırada yer almaktadır. (http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/PISA2015_Ulusal_Rapor1.pdf)

Sonuç olarak çeşitli boyutlar açısından Türkiye ve Güney Kore’de benzerlikler görülmektedir. Eğitim sistemlerinde farklı uygulamaların olmasına rağmen ülkelerin eğitim başarılarındaki farklılık üzerinde önemle düşünülmelidir. Güney Kore eğitim deneyiminden Türkiye’nin yararlı sonuçlar çıkarabildiği değerlendirilmektedir.

* Bu yazı TÖZOK, TÖDER ve İTO’nun Güney Kore’nin başkenti Seul’e 08-14/12/2017 tarihinde yaptığı eğitim inceleme gezisi kapsamındaki gözlem ve deneyimler ile teorik bilgiler ışığında yazılmıştır.

KAYNAKÇA
Eşiyok, B.A. (2018). Kore nasıl kalkındı? Türkiye ile karşılaştırmalı bir analiz.İstanbul: HBT Akademi yayınları.
İmdat, T. (2018). Güney Kore Eğitim Sistemi ve Ölümüne Başarılı Çocuklar! http://vergialgi.net/ekonomi-maliye/guney-kore-egitim-sistemi-ve-olumune-basarili-cocuklar/ sitesinden 19/03/2018 tarihinde erişilmiştir.
http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020101&;s=english(Erişim:19/03/2018)
https://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/education/pisa-2015-results-volume-i_9789264266490-en#page8 (Erişim:19/03/2018)

http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/PISA2015_Ulusal_Rapor1.pdf. (Erişim:19/03/2018)

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.