banner

Avrupa Koleji üç-dil odaklı yabancı dil eğitimi ile fark yaratıyor
Avrupa Koleji, üç-dil (TRILINGUAL) odaklı yabancı dil eğitimi ile özel okullar arasında fark yaratıyor.

Avrupa Koleji’nde uygulanan eğitim programları, Kent State Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi gibi gelen yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri ile akademik işbirliği yapılarak hazırlanıyor. 5 anaokulu, 4 ilkokul, 4 ortaokul, 2 lise ve 1 Meslek Yüksekokulu ile Türk Eğitiminde öncü kurumlar arasında yer alan Avrupa Koleji Okulları, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Acıbadem’de anaokulu, ilkokul ve ortaokul açıyor.

Avrupa Koleji ulusal ve uluslar arası değerlere verdiği önemle ön plana çıkıyor. Bu anlamda Avrupa Koleji, vizyonunu hangi kriterler ortaya koyuyor? Kurumunuza belirlediğiniz  sloganınız eğitiminize nasıl yansıyor?

Eğitime bakış açımızı ortaya koyan ve her Avrupa Koleji Okulunun söylemi haline gelmiş olan sloganımız “Türk olduğunu unutmadan, dünyadan kopmadan hoşgörülü ve çok kültürlü”  bireyler yetiştirme  anlayışı eğitim yapımızın tüm kademelerinde öğretim, yöntem ve tekniklerimize, genel felsefemize yansımış durumdadır. Kurucumuz Sayın Talip Emiroğlu’nun bizlere vizyon olarak gösterdiği bu anlayış bize güvenen velilerimizin emanet ettiği çocuklarının eğitim yaşantılarının her aşamasında karşılaştıkları bir yaşam anlayışıdır. Bu amaçla okullarımızda Türk örf ve ananelerinin yaşatılması, değerlerimizin vurgulanması için çabalarımızın yanında çağdaş dünyanın ve insan olmanın gereklilikleri olarak diğer kültürlerin de olumlu ve insani değerlerini kurumlarımızda yaşatmaya çalışmaktayız.

Kurumunuzun uyguladığı metodlarla Türk eğitim sistemine hangi yenilikleri kazandırdı?

Eğitim programlarınızın özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Programlarınızı geliştirirken yaptığınız işbirlikleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Eğitim programlarımız; Milli Eğitim Bakanlığı müfredatları temelinde Avrupa Koleji Okulları eğitim vizyonu ve hedefleri ile sentezlenerek Akademik Danışmanlarımız ve Akademik Bölüm Başkanlıklarımızca oluşturulmuştur.

Bunlar Bilim Kurulumuzun denetiminden geçerek değerlendirmeye alınır ve her yeni öğretim yılı öncesinde okullarımızda uygulanmak üzere akademik bölümlerimize teslim edilirler.

Avrupa Koleji Okulları olarak yıllar önce geliştirmiş olduğumuz eğitim programları ile iki yabancı dili aynı anda ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğretmeyi amaçlayan ilk kurum olduk.  İki yabancı dil eğitimi, “Almanca üzerinden İngilizce” ve “İngilizce üzerinden İspanyolca” derslerimiz ile aynı anda iki dile de vurgu yapma imkanı sağlayan zenginleştirilmiş uygulamalarla da desteklenmektedir.

Anaokulu eğitim programlarımız, MEB Okul Öncesi Müfredatı temelinde, Kent State Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim müfredatı ile zenginleştirilmiş, PYP standartlarının öngördüğü biçimde yıllık planları düzenlenerek bilişsel alan kazanımları dışında, duyusal özelliklerin ve çağdaş insani becerilerin vurgulandığı, matematik ve doğa etkinliklerinin GEMS programı ile niteliklerinin artırıldığı ve tüm anaokulu sınıf seviyelerini kapsayan okuma programımız ile öğrencilerimizi okul öncesi eğitim döneminde zengin ve nitelikli bir programla ilkokula hazırlamaktayız.

Eğitim programlarımız, Kent State Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi gibi ülkemiz ve dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri ile akademik işbirliği yapılarak hazırlanmaktadır. Bu işbirliği sonucunda hazırlanan programlar son olarak bilim kurulumuzun onayına sunulduktan ve onayından sonra uygulamaya konulmaktadır.

Eğitimin asli unsurları arasında yer alan öğretmen kadronuzu oluştururken hangi kriterlere öncelik veriyorsunuz?   Öğretmenlerinizin gelişimine nasıl katkı sağlıyorsunuz?

Kadromuzu oluştururken, öğretmenlerimizin mesleki deneyimine, aldığı hizmet içi eğitimlere, yürüttüğü projeler, varsa alanla ilgili yayınları, Türkçeyi kullanma becerisi, kendine olan güveni, öğretmenlik motivasyonu gibi konular öncelikli kriterlerdir. Ayrıca kurumlarımızda görev almak üzere başvuruda bulunan her öğretmene örnek bir ders sunumu yaptırıp sınıf yönetimi ve yöntem – teknikleri kullanma biçimi ve eğitim ortamına bakış açısını gözlemleriz.

Kurumlarımızda görev alacak öğretmenlerin işbirliği içerisinde çalışma becerisinin yüksek olması önemlidir. Ayrıca öğretmenlerimizin kurumlarımıza katacağı katma değer yanında Avrupa Koleji Okulları olarak öğretmenlerimize yeni değerler ve beceriler kazandırmayı da öğretim yılı başında, süresince ve sonunda yapılan hizmet içi eğitim faaliyetleri ile gerçekleştirmekteyiz.

ÇAPRAZ (CROSSWISE) - ÜÇ-DİL (TRILINGUAL) ODAKLI YABANCI DİL EĞİTİMİ

Avrupa Koleji’nde yabancı dil eğitimi ağırlıklı bir yer tutuyor. Yabancı dil eğitiminde izlediğiniz stratejiler, uyguladığınız metotlar ve yenilikler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yabancı dil eğitimi, Avrupa Koleji Okullarının en önemli eğitimsel önceliklerinden biridir. Avrupa Koleji yabancı dil eğitim programı, yaşadığımız yüzyılın, hatta gelecek yüzyılların da, yabancı dillerin edinimi ile daha anlamlı ve verimli olacağı gerçeğine dayanır.

Kolej, yabancı dil eğitimini, anadil edinimi ilkelerine göre biçimlendirmesi nedeniyle “üçdilli” (trilingual) bir dil edinim politikası izler. Bu politikaya göre, yabancı dil eğitimi, anadilin edinilme biçiminde desenlenir; yani eğitimi alınan dili, tıpkı anadilin edinilme biçimi gibi kuralları ezberlenmeden ve farkında olmadan edinme ilkesi benimsenir. Bu ilke kapsamında, dilbilgisi kuralları yüzeysel bir biçimde çalışılmaz, dil kullanılırken otomatik olarak edinilir. Sözcükler listelerden ezberlenmez, dil kullanılırken bağlamdan ve ortamdan çalışılır, otomatik olarak anımsanır ve edinilir. Bu sistemde anadil edinim biçimi izlenecek en önemli yol, yaklaşım ve yöntemdir. Evde, doğallıkla öğrenilen yabancı dil edinim biçimi okul ve sınıf ortamına önce Türkçe derslerinde, daha sonra yabancı dil derslerinde yöntemsel olarak aktarılmaya çalışılır.

Avrupa Koleji okullarında, iki yabancı dilin öğretimi benzer ilkelerle programa aktarılır.  Yabancı dil edinimi ile anadil edinimini ve öğrenimini birbirini besler ve tamamlar. Her bir dilden kazanılan deneyim ve bilgiler, önce ardışık olarak, daha sonra karşılıklı bir biçimde bir diğer dilin ediniminde tetikleyici güç ve temel taban olarak görev yapar. Doğallık, içsellik ve etkin kullanım bu üç dilin karşılıklı etkileşiminden doğar. Kent State, Çekmeköy ve Acıbadem okullarında, İngilizce birinci yabancı dil, Almanca veya İspanyolca ikinci yabancı dil; Kazlıçeşme Okullarında ise, birinci yabancı dil Almanca, ikinci yabancı dil İngilizcedir.

Avrupa Koleji Yabancı dil programı felsefesi, kurumun genel temel eğitim felsefesi gibi beş ana temel yaklaşım üzerine inşa edilmiştir:

•             İnsani odaklı (Humanism-oriented)

•             Yeniden-yapılandırma odaklı (Reconstruction-oriented)

•             Gelişme/İlerleme odaklı (Progress-oriented)

•             Yarar odaklı (Pragmatism-oriented)

•             Planlı deneme odaklı (Planned practice-oriented)

Avrupa Koleji Okullarında yabancı dil eğitimi anaokulundan lise son sınıfa değin, ders içi ve dışı uygulamalarla yoğun ve etkin bir biçimde verilir. Hem Avrupa Dil Çerçeve programına (CEF - Common European Framework),  hem Kent State Üniversitesi ve diğer uluslararası, Amerikan ve İngilizce Öğretimi programlarına (TEFL) programlarına uyumludur; ancak kendi özgün müfredatına ve değerlendirme sistemine (EFL EXAM) sahiptir.

Öğrencilerimizin Almanca bilgileri kurumumuz dışında başka bir kurumun yürüttüğü sınavlar ile belgelendirilmektedir. Bu alanda Almanya tarafından yetkilendirilmiş ve geçerliliği uluslararası olarak kabul edilen Alman Kültür Merkezinin ( Goethe Enstitüsü ) FIT 1 / FIT 2 ve ZDJ Sertifika sınavları okulumuzda yıllardan beri uygulanmaktadır. Bu sınavları 5. Sınıflarımızda FIT 1 ( A1- yaş seviyesine uygun olarak  ) , 7. Sınıflarımızda FIT 2 ( A2 – yaş seviyesine uygun olarak  ) ve 8. Sınıflarımızda da ZDJ ( B1- yaş seviyesine uygun olarak ) olmak üzere başarıyla yürütülmektedir.

Okulunuza öğrenci kabul süreciniz nasıl işliyor? Uyguladığınız testleriniz var mı?

Okulumuza kayıt için başvuran öğrenci adayları ile tanıma ve tanışmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Anaokulu ve 1. Sınıf öğrencileri ile rehberlik servisi tarafından hazırlanan “Okul Olgunluğu” çalışmaları yapılarak, öğrencilerin hazır oluşları değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda veliye geri bildirimlerde bulunulmakta ve öğrencinin okula uyum süreci hakkında fikir verilmektedir. Ara sınıflara başvuran öğrencilerle de akademik ve akademik olmayan alanlarla ilgili onları tanımaya yönelik görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmelerde hedefimiz, öğrencilerin aile ve arkadaşlık ilişkileri, akademik becerileri, olası okul yaşantıları hakkında bilgi edinerek, uyum süreçleri hakkında fikir edinilmektedir.

Eğitim sisteminde projelerin önemi nedir? Yürüttüğünüz ulusal ve uluslar arası projeler ve katkıları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Proje çalışmalarının temel amaçlarından biri, genç beyinleri merak etmeye ve merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir. Bilimsel bir çalışmanın ana basamakları, gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, düzenlenen bilgiler arasında düzenlilik olup olmadığının araştırılması, bu bilgilerdeki düzenliliğin nedenlerinin bulunması ve gelecek nesillere bilgilerin yazılı olarak aktarılması şeklinde özetlenebilir. Proje çalışmaları, öğrencilerin yetenek ve bilgilerini kullanıp sunma imkânı verir. 

Okulumuzda 4. sınıftan itibaren öğrencilerimiz bilimsel proje yarışmalarına hazırlanmaktadır.

-  2012-2013 Eğitim öğretim döneminde Çiğdem Kanter danışmanlığında 5. Sınıf öğrencilerimiz Fen bilimleri Proje Yarışmasında 5 ve 6. Sınıflar kategorisinde Ulaş Mısırlıoğlu ve Mert Mungan, İSTANBUL’UN HAVASINI TEMİZLİYORUZ isimli projeleriyle 3.lük ödülünü almışlardır.

- 2011-2012 Eğitim-öğretim yılında MEF EBAV PROJE YARIŞMASI’nda  “Doğal Maddelerin Optik Özelliklerinin Kullanımı ile Deformasyonlu Dokuların Tespiti” isimli projeleriyle Avrupa Koleji öğrencileri Kamile Özbek ve Ecem Selim Öznur Pamukçu Gezer danışmanlığında Biyoloji dalında Türkiye 1.si olmuşlardır.

- 2012-2013 Eğitim-öğretim yılında Pınar Şimşek danışmanlığında Avrupa Koleji öğrencileri Selen Şahinbaş, Ezgi Ergüder “Tekstil Atık Sularında Bulunan Boyarmaddelerin Lületaşından Elde Edilen Nanokil Süspansiyonu ile Giderimi” isimli projeleriyle TÜBİTAK bölge finallerine katılmaya hak kazanmışlardır.

- 2012 yılında başladığımız “AYAMAMA’YA SON ÇARE “ isimli projemizle Çiğdem Kanter liderliğinde öğrencilerimiz Emre ipin, Filiz yenice, Berfin Demirtaş, Onur Bayer ve Ayşenur Sunar İstanbul Üniversite İleri Analizler Laboratuvarın ’da deney yapma şansı bulmuşlardır. Bununla birlikte belediye ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmayı öğrenmişlerdir.  Volvo Adventure Proje yarışmasında finale kalmışlardır. Sürdürülebilir çevre anlayışını benimseten proje çalışmaları devam etmektedir. Projemiz basına da yansımıştır.

- Bir yıl süren ve çeşitli kademelerden oluşan başvuru sürecinden sonra Avrupa Koleji 2008 yılı itibariyle yasal olarak 2 ayrı AB Comenius projesinde yer almaya hak kazanmıştır. ‘Kültürler Arası Öğrenme’ isimli ilk projemiz Almanya, Polonya, İspanya ve Türkiye’den okullarla ortaklaşa olarak başarıyla tamamlanmıştır. Proje ortakları arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla proje sonuçlarının sunulacağı bir web sayfası tasarımı yaptık. (www.schools-in-europe.eu) Çok uluslu bir okul dergisi hazırlayarak yayınladık.

- “Avrupa’da Çevre Vatandaşlığı”  isimli projemiz Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya, Türkiye’den okullarla ortaklaşa olarak başarıyla tamamlanmıştır.  Bilgi alışverişi ve ortaya çıkarılacak sene sonu ürününde bilgisayar teknolojilerini aktif bir şekilde kullandırtmak için Geri Dönüşüm konulu PC oyunu geliştirdik. Proje web sitemiz http://www.comeniuspro.net.

- 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılı Comenius Proje çalışmaları kapsamında Almanya, Polonya ile ortak olarak hazırladığımız “We are Family” isimli projemiz için AB Ulusal Ajans’ın sonuçları açıklamasını beklemekteyiz.

Tüm AVRUPA KOLEJİ gençlerinin bu güzel sonuçlardan yararlanma amacıyla ilgilendikleri alanlarda güzel projelerle karşımıza çıkacaklarına ve bu şansı kullanacaklarına inanıyoruz. Genç bilim insanlarımızın ilgilendikleri alanlardaki güzel çalışmaları okul toplumumuzu heyecanlandıracaktır.

Avrupa Koleji Acıbadem’de

Avrupa Koleji Okulları 2013-2014 Öğretim yılı için yeni kampüsünü hizmete açacak olmanın heyecanı içerisindedir. İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasına dağılmış olan 5 anaokulu, 4 ilkokul, 4 ortaokul, 2 lise ve 1 Meslek Yüksekokulu ile Türk Eğitimin öncü eğitim neferlerinden birisi olan Avrupa Koleji Okulları, Anadolu yakasının güzide semtlerinden Acıbadem’de 2013-2014 öğretim yılında açacağı teknoloji konseptli ve içerisinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul bulunacak yeni kampüsünde hizmet vermeye devam edecektir. Ülkemizin en önemli yerli Teknoloji şirketle Casper işbirliğinde açılacak olan okul, inşasından itibaren teknolojik donanımları planlanmış ilk özel okul olma özelliğini taşıyacaktır.

BURSLARA KOMİTE KARAR VERİYOR

Ortaokul seviyelerinde ki öğrenci kabullerinde öğrenciye mülakatın yanında bir de akademik değerlendirme uygulanıyor. Bu değerlendirmeyi bursluluk sınavı adı altında değil, okulumuza görüşmeye gelen her öğrenci için ayrı ayrı yapmaktayız. Rehberlik servisi tarafından uygulanan mülakatın olumlu olması durumunda, burs komitemiz akademik değerlendirme kısmını inceler ve okul idaresine varsa başarısı karşılığından alabileceği burs oranını bildirir. Veliyi bilgilendirme kısmı okul idaresine aittir.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.