banner

MEB uzmanların atama kriterlerini belirledi
MEB'e alınacak uzmanların kriterleri belli oldu -Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam edilecek uzman yardımcısı ve uzmanların atamalarına ilişkin esasları düzenleyen Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği yayımlandı -Uzman yardımcıları, yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınavla alınacak .Sınava, 35 yaşını dolduran, eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültesi mezunları başvurabilecek .Uzman yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olan ve KPDS'den asgari C düzeyinde bir belgeye uzman yardımcılığı süresi içerisinde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olanlar uzmanlığa atanacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam edilecek uzman yardımcısı ve uzmanların atamalarına ilişkin kriterler belli oldu. 

  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ''Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği'', Milli Eğitim Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, Milli Eğitim Uzmanlığına atanmaları ile Milli Eğitim Uzman Yardımcıları ve Milli Eğitim Uzmanlarının görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenliyor. 
    Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak. Yarışma sınavına katılacaklarda şu şarlar aranacak: 
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, 
 
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış KPSS'den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak, 

  En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile bakanlığın hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yarışma sınavı duyurusu ile sınav kılavuzunda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 
     
     Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü olacak
Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşacak.Yazılı sınav, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce; sözlü sınav, Yarışma Sınavı Komisyonunca yapılacak. 
Yazılı sınava, atama yapılacak kadro sayısının en çok 20 katı kadar adayın başvurusu kabul edilecek. 
Sözlü sınava, 70 puandan az olmamak kaydıyla en yüksek puandan başlanarak ilan edilen her KPSS puan türünde başvuran adaylardan veya yazılı sınavda başarılı olanlardan, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday çağrılacak. 
 
   Sınavlarda son sıradaki aday ile eşit puan alan diğer adayların da başvuruları kabul edilecek. 

Yarışma sınavına katılabilmek için, ilanda belirtilen süre içinde elektronik ortamda doldurulacak ''Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu'' ile birlikte istenen belgelerin, sınav ilanında belirtilen tarihe kadar bakanlığa şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor. 
Yarışma Sınavı Komisyonu, müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, genel müdür ile müsteşar tarafından diğer birim amirleri ve grup başkanları arasından belirlenecek başkan dahil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşacak. Gerek görüldüğünde yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından en çok iki üye seçilebilecek. 
Yarışma sınav komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamayacaklar. 
     
  Yazılıda, genel kültür, genel yetenek ve alan bilgisi
Yazılı sınav, genel kültür ve genel yetenek ile ihtiyaç duyulan uzmanlık alanları arasından Yarışma Sınavı Komisyonunca belirlenecek alan bilgisi konularından oluşacak.      Yazılı sınav, test veya klasik usulde düzenlenebilecek. 
 Sınav sorularının yüzde 30'unu genel kültür ve genel yetenek, yüzde 70'ini alan bilgisi oluşturacak. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekecek. 
Sözlü sınavda ise adaylar, ''Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu'' üzerinden; ''alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı'' yönlerinden değerlendirilecek. 
 Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şart olacak. 
     
     KPDS'den asgari C düzeyi
 Yarışma sınavı sonucu; yazılı ve sözlü sınav puanlarının, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecek. 
 Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav yapılmışsa yazılı sınav puanı, yapılmamışsa sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacak. 
 Yarışma sınavında başarılı olanlar uzman yardımcılığına atanacak ve görev süresi en az üç yıl olacak. 
 Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı sıra, bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya, mesleki konularda ilmi ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya, yabancı dil bilgisini geliştirmeye, bakanlığın hizmet sahası ile ilgili olarak, milli ve milletlerarası konferans, seminer ve eğitim programlarına iştirake ve temsil kabiliyetini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunacaklar. 
 Uzman yardımcılarının hazırladığı uzmanlık tezi değerlendirilecek. Tezi başarılı olan uzman yardımcıları yeterlik sınavına girecek. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. 
 Uzman yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olan ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye uzman yardımcılığı süresi içerisinde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olanlar uzmanlığa atanacak. 
     
    Yurt dışında eğitim

  Yönetmelik, uzman ve uzman yardımcılarının görev sorumluluklarını şöyle belirledi: 
 ''Bakanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak. Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve bakanlıkça uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak. Eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek, bakanlığın hizmet kapasite ve kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak, eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Türkiye'de uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak. Verilen görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.'' 
  Uzmanlar, 21 Ocak 1974 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurt dışına gönderilebilecek. 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.