banner

Sınav'ın uzmanları YKS 2020 sorularını değerlendirdi
Sınav Eğitim Kurumları branş zümre başkanı ve editörleri, Yayın Koordinatörü Musa IŞILAK başkanlığında toplanmış ve ÖSYM tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) yer alan soruları değerlendirmiştir. Yapılan değerlendirmeler Musa Işılak tarafından şu şekilde açıklanmıştır.

sinavTÜRK DİLİ VE DEBİYATI
• TYT’de soru kökleri açısından önceki yıllara göre herhangi bir farklılık yoktur.
• Soru dağılımına anlam bilgisi ve dil bilgisi ayrımı açısından bakıldığında dil bilgisi sorularının geçen yıla göre daha az olmakla birlikte 3 tane ile sınırlı kaldığı görülmektedir. Ancak “Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri”nden geçen yılki gibi ikişer adet soru vardır. “Ses Bilgisi” konusundan ise soru sorulmamıştır.
• “Sözcük Anlamı”ndan 5, “Cümle Anlamı”ndan 3 ve “Parçada Anlam”dan 25 soruya yer verilmiştir. Yani soru dağılımında anlam sorularında ciddi bir değişiklik yoktur. Tek değişiklik dil bilgisinin azaltılmasına bağlı olarak anlam sorularının üç dört tane daha fazla olmasıdır.
• Anlam sorularında oldukça kolay sorular da yer almakla birlikte özellikle cümle ve paragrafların, odaklanma gerektiren nitelikte olması; psikoloji, felsefe, edebiyat alanlarından seçilmesi öğrenciye zaman kaybettirmiş ve anlamayı güçleştirmiş olmalıdır.
• Bilimsel nitelikte araştırma sonuçları içeren metinlere de yer verilmiştir.
• Soruların bir kısmında seçeneklerin üçer satırı dolduracak şekilde uzun olması dikkat çekicidir.
• Dil bilgisindeki “Cümlenin Ögeleri” sorusunda cümle, uzun tercih edilmiştir. Teknik olarak zor olmayan soru ancak cümleyi doğru okuyup anlayabilen öğrenciler tarafından çözülebilecek niteliktedir.
• Yazım kuralları ve noktalama işaretleri soruları orta düzeydedir.
• Paragraf ve cümlelerde tercih edilen konu içerikleri ve seçenek uzunlukları açısından soru modüllerimizde ve denemelerimizde aynı tarzda sorular mevcuttur.
• Sonuç olarak TYT’nin Türkçe bölümü tip ve tarz olarak şaşırtıcı değil ancak öğrenciyi zorlayacak düzeydedir. Nitelikli bir okur olan, okuduğunu çözümleyebilen ve muhakeme gücü yüksek öğrencilerin öne çıkacağı bir sınavdır.
• AYT’de geçen sene 3 tane olan “Anlam Bilgisi” bu sınavda 6 tanedir. Bu anlam soruları da TYT’deki sorulara paralel bir içerik ve uzunluktadır.
• Cumhuriyet Dönemi’nde “Tiyatro, Hikâye ve Roman”dan soru sorulmamıştır. Soru dağılımındaki ağırlık “Şiir Bilgisi, Halk ve Divan Edebiyatları” konularına kaymıştır.
• Edebiyat konularıyla ilgili olarak sorulan 18 sorunun 7 tanesi doğrudan bilgi ölçmeye dayalıyken 11 soruda bilginin metin üzerinde uygulanması gerekmektedir. Bu durum yeni öğretim sisteminin zihniyetini destekliyor olması açısından önemlidir.
• Metinden hareketle bilgiye ulaşmayı gerektiren soru tipleri soru modüllerimizde de denemelerimizde de mevcut olduğundan öğrencilerimiz bu soru tarzlarına yabancı değildir.
• Sorular genel olarak orta düzeyde olmakla birlikte oldukça kolay sorulara da yer verilmiştir. Ancak özellikle 2-3 soruda farklı bir yaklaşım sergilenmiş, farklı kazanımların birlikte değerlendirilmesi istenmiştir. Tanzimat Dönemi’deki bir roman olan “Felatun Bey ve Rakım Efendi” adlı romanda eleştirilen durumun bir şiirin konusu üzerinde sorulmasıyla bu anlamda ilginç ve güzel bir soru kalıbı ortaya koyulmuştur. Benzer bir durum Ahmet Haşim ile Orhan Veli arasında tasarlanan kurgusal diyalog sorusunda da geçerlidir. Bu soruların içerik olarak zor olduğu söylenemez ancak bilgiyi yorumlamayı gerektirdiği görülmektedir.
• Sonuç olarak ATY’nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü genel olarak orta düzeyde bir sınav olarak nitelenebilir.

MATEMATİK
• 2020 TYT Matematik soruları genel anlamda kolay/orta düzey sorulardan oluşmakta olup birkaç problem sorusu dışında çözümü çok uzun olmayan sorulardır.
• ÖSYM yine sorularda formülleri verip öğrencinin okuduğunu anlayıp çözebilmesini hedeflemiştir.
• TYT Geometri soruları 9 ve 10. sınıf konularından oluşmaktadır.
• Geçen senelerdeki gibi “Analitik Geometri”, “Çember”, “Koni”, “Silindir” konularından soru sorulmamıştır.
• AYT’de klasik sorular ağırlıktadır.
• Yeni nesil sorular geçen senelere göre daha az sayıda sorulmuştur.
• Genel anlamda çok zor olmayan bir sınav olmuştur.
• AYT’de soru dağılımı beklenildiği gibidir. Öğrenciler 12. sınıf 2. dönem konularından sorumlu olmadığından diğer bazı konuların soru sayısı artmıştır. Örneğin geçen senelerde 1 tane sorulan “Karmaşık Sayı” sorusu 2 taneye çıkmıştır.
• AYT Geometri sorularında TYT’de olmayan “Analitik Geometri”, “Çember”, “Silindir” konularından sorular mevcuttur.
• Yayınlarımızda yer alan sorularla sınavdaki sorular çok benzerdir.

FİZİK
• TYT soruları tamamen bilgileri yorumlama ağırlıktadır.
• TYT soruları geçen yıla göre bu sene biraz daha ağır sorulmuştur.
• Fizikteki genel bilgiyle soruda verilen olayı yorumlayıp doğru sonucun bulunması istenmiştir.
• AYT fizik soruları TYT fizik sorularına göre daha kolay sorulmuştur.
• AYT soruları tamamen bilgiyi yorumlamaya dayalı oluşturulmuştur.
• Sorularda işlem yok denecek kadar azdır.
• Sınav soruları yayınlarımızdaki sorularla paralellik göstermektedir.

KİMYA
• TYT’de sorular müfredat ile uyumlu gelmiştir.
• 10. sınıfın son ünitesi olan “Kimya Her Yerde”den soru sorulmamıştır.
• Soru kalıpları standart, sorular net ve açıktır.
• TYT sorularının zorluk derecesi kolay seviyededir.
• Sorular görsellik açısından TYT’de çok zayıftır.
• AYT soruları müfredat ile uyumludur.
• AYT’de 11. sınıf ünitelerinin ağırlıklı olduğu bir soru dağılımı vardır.
• AYT’de daha öncekilerden farklı ve özgün bir soru kalıbına rastlanmamıştır.
• AYT’de görsellik “Gaz” sorusu hariç TYT sorularına göre daha iyidir.
• Genel olarak soruların zorluk derecesi orta seviyededir.

BİYOLOJİ
• Sorular Talim Terbiye Kurulu tarafından yayımlanan kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanmıştır.
• TYT biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk düzeyi bakımından dağılımının kolay ve orta düzeyde olduğu görülmektedir.
• Öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçmeye dayalı sorular olduğu gibi bilgiyi yorumlama ve analiz gerektiren sorulara da yer verilmiştir.
• TYT biyoloji sorularının temel biyoloji konularına hâkim olan öğrenciler tarafından yapılabilir düzeyde olduğu düşünülmektedir.
• TYT’de sorulan soruların benzerleri yayınlarımızda mevcut olup beklediğimiz içerik ve öngörülen zorluk derecesindedir.
• AYT biyoloji soruları kolay, orta ve zor seviyelerinden seçilmiştir.
• Sınavın niteliğinin biraz daha seçici ve bilgiye dayalı olduğu gözlenmiştir.
• Sorular öğrencilerin bilgiyi kullanarak yorum ve analiz becerilerini değerlendirmelerinin yanı sıra akademik olarak bilgiyi ölçmeye yöneliktir.
• AYT sınavının fen bilimleri bölümünde biyoloji dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir.
• TYT biyoloji soruları 9 ve 10. sınıf müfredatından oluşurken AYT biyoloji sorularında 11 ve 12. sınıf müfredatı baz alınmıştır.
• Soru dağılımı TYT’de 9. sınıftan “Yaşam, Bilim, Biyoloji” konusundan 1 soru, “Hücre” konusundan 1 soru, “Canlılar Dünyası” konusundan 1 soru, 10. sınıftan “Hücre Bölünmeleri” konusundan 1 soru, “Kalıtımın Genel İlkeleri” konusundan 1 soru, “Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları” konusundan 1 soru şeklindedir.
• Soru dağılımı AYT’de 11. sınıftan “İnsan Fizyolojisi” konusundan 6 soru, “Komünite ve Popülasyon Ekolojisi” konusundan 2 soru, 12. sınıftan “Genden Proteine” konusundan 3 soru, “Canlılık ve Enerji” konusundan 2 soru şeklindedir.
• Sınav soruları yayınlarımız ve deneme sınavlarımızdaki sorularla benzerlik göstermektedir.

TARİH
• Toplamda 5 adet tarih sorusunun yer aldığı TYT orta zorlukta bir sınavdır.
• Sınavda geçen yıldan farklı olarak bilgi sorusuna yer verilmiştir. Bu dağılım 3 yorum ve 2 bilgi sorusu şeklinde olmuştur. Bilgi soruları da genel düzeyde tutulmuş olup detaya girilmemiştir.
• Soruların konulara göre dağılımı şu şekildedir: 1. soru: İlk Türk Devletleri ( 9. sınıf konusu), 2. soru: Türkiye Tarihi (10. sınıf konusu), 3. soru: Osmanlı Tanzimat Dönemi (11. sınıf konusu), 4. soru: İnkılap Tarihi; Mondros Mütarekesi (12. sınıf konusu), 5. soru: İnkılap Tarihi; Lozan Antlaşması (12. sınıf konusu)
• Müfredat dışı ya da beklenmeyen türde bir soruya yer verilmemiştir.
• AYT Sosyal 1 Testi’nde soru dağılımı 6 tane “Genel Tarih”, 4 tane “İnkılap Tarihi” şeklindedir.
• Sorulardan 2 tanesi yorum sorusu iken diğerleri bilgi sorusudur.
• Bilgi soruları içinde zorluk derecesi yüksek soruların yanı sıra orta ve kolay zorluk derecesine sahip sorulara da yer verilmiştir.
• AYT Sosyal 1 Testi’nde beklentinin dışında ya da müfredat dışı bir soruya yer verilmemiştir.
• AYT Sosyal 2 Testi’nde soru dağılımı 7 tane “Genel Tarih” ve 4 tane “İnkılap Tarihi” şeklindedir.
• Sorulardan 3 tanesi yoruma dayalıyken diğerleri bilgi sorusudur.
• Sorular müfredata uygundur.
• Sınav soruları yayınlarımızda yer alan sorularla paralellik göstermektedir.

COĞRAFYA
• TYT’de “Bölgeler”, “Nüfus Piramitleri”, “Doğal Afetler”, “Kayalara Bağlı Göller”, “Atmosfer ve Katmanları” konularından sorular gelmiştir.
• TYT soruları klasik, bilgiye dayalı ve yorum içeren sorulardır.
• AYT’de “Türkiye’de Biyoçeşitlilik”, “Bölgesel Kalkınma Projesi”, “Nüfus Politikası”, “Ülkelerin Gelişmişliği” “Şehirlerin Küresel Etkileri”, “Atıklar ve Geri Dönüşüm” konularından soru gelmiştir.
• AYT’de konular 11 ve 12. sınıf kazanımlarına uygun olmakla birlikte ağırlık 11. sınıf konularından soru gelmiştir.
• TYT ve AYT soruları yayınlarımızla bire bir örtüşmektedir.

FELSEFE
• TYT’de sorularda kullanılan paragraflar, bu yılki müfredat kapsamında anlattığımız ünitelerle uyumludur.
• Sorular, felsefi kavram ve görüşlerin asgari düzeyde bilgisini tarayan ve buna bağlı olarak yorumlama gücünü isteyen sorulardır.
• TYT’de seçmeli kısımdaki filozof ismini soran soru da dâhil parçaların bilgi ve yorum gücünü birlikte isteyen nitelikte hazırlandığı söylenebilir.
• 3 felsefe, 3 psikoloji, 3 sosyoloji ve 3 mantık sorusundan oluşan AYT Felsefe Grubu Testi’nde, geçen yılla uyumlu olsa da psikoloji sorularının doğrudan bilgiyi taradığı yorumla yapılmasının imkân dâhilinde olmadığı soruların yer aldığı söylenebilir.
• AYT’de sosyolojide bir soru dışında, diğer soruların metnin anlaşılması ile yorumlanabilecek ve cevaba ulaşılabilecek, kolay sorular olduğu söylenebilir.
• Mantıkta ise bilgiyi gerektiren klasik soruların yöneltildiği söylenebilir.
• Genel olarak soru parçalarının seçiminde, ait oldukları disiplinlerin belirli oranda bilgisi ile yorumlanabilen soruların hedeflendiği gözlenmiştir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
• TYT’de 3 yorum, 2 bilgi sorusu gelmiştir.
• Bilgi soruları mantıken çok kolay yapılabilecek sorulardır.
• TYT soruları modüllerimizde ve denemelerimizde yer alan sorularla bire bir örtüşmektedir.
• AYT soruları genelde bilgiye dayalı olarak sorulmuştur.
• AYT’de 2 tane yorum sorusu sorulmuştur.
• AYT soruları da modüllerimizde ve denemelerimizde yer alan sorularla bire bir örtüşmektedir.
• Tüm sorular müfredata uygundur.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.