banner

Öğrencilere 29 yaşına kadar askerlik yok
TBMM Milli Savunma Komisyonu, askerlik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını kabul etti.

öğrencilere askerlik ertlemesiTBMM Milli Savunma Komisyonu, askerlik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, her yıl 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında yapılan yoklama ile 1 Temmuz - 31 Ekim tarihleri arasında yapılan son yoklama uygulamasına son verilecek. Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenecek. Askerlik meclisleri günün gelişen koşullarında etkinliğini yitirdiğinden kaldırılacak. Asker alma işlemleri Milli Savunma Bakanlığı'nca yürütülecek.

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, Milli Savunma Bakanı, askeri adalet müfettişince düzenlenen evrakı inceledikten sonra, soruşturma yapılması için izin verilmesine, disiplin cezası tayinine karar verecek. Soruşturma yapılmasını gerekli görmediği hallerde ise düzenlenen evrakı işlemden kaldıracak.

Milli Savunma Bakanı tarafından soruşturma açılmasına izin verilmesi halinde söz konusu evrak, gereği yapılmak üzere ilgilinin görevli bulunduğu yere en yakın askeri mahkemenin savcısına gönderilecek.

Askeri savcı tarafından iddianame düzenlenmesi halinde, iddianamenin kabulü ya da iadesi konusunda karar verilmek üzere soruşturma evrakı ve düzenlenen iddianame, Askeri Yargıtay'a gönderilecek. Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun belirleyeceği daire, iddianamenin kabulüne veya iadesine karar verecek.

Askeri hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yapacak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyecek, genelge gönderemeyecek, tavsiye ve telkinde bulunamayacak. Askeri hakimler azlolunamayacak.

Ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçüstü halleri dışında, suç işlediği ileri sürülen askeri hakimler yakalanamayacak, üzerleri, konutları ve araçları aranamayacak, sorguya çekilemeyecek. Ancak durum, Milli Savunma Bakanlığı'na bildirilecek. Askeri hakimlere hiçbir şekilde askeri görev verilemeyecek.

Tasarı üzerinde AK Parti, CHP ve MHP gruplarının ortaklaşa verdiği önergenin oybirliğiyle kabul edilmesiyle, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarına 1. derecenin son kademesine kadar yükselme hakkı tanındı.

Üniversite mezunları subay olabilecek

En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar 27 yaşından, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar ise 32 yaşından büyük olmamak şartıyla TSK tarafından harp okullarında yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa atanabilecek.

Fakülte veya yüksekokul bitirip TSK'da askerlik hizmetine başladıklarında 27 yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise 32 yaşından büyük olmayanlardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, muvazzaf subaylığa atanabilecek. Bunlardan, terhislerinin ardından başvuranlar ile askerlik hizmeti sırasında veya terhislerinin ardından fakülte veya yüksekokulları bitirip başvuranlar da subaylığa atanabilecek.

Subaylığa atananlar, askeri eğitimin ardından bir yıllık deneme süresine tabi tutulacak. Eğitimde başarısız olanlar ve TSK'ya uyum sağlayamayanların TSK ile ilişikleri kesilecek. Devletin bu sürede yaptığı masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil edilecek.

Mecburi hizmet süresi 10 yıl olacak

Muvazzaf subayların mecburi hizmet süresi 15 yıldan 10 yıla indirilecek.

Subay ve astsubaylara eşinin doğum yapması, ölmesi, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde 10 güne kadar, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar izin verilebilecek.

Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu ya da refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması durumunda, bu durumun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin verilebilecek.

Sözleşmeli Genelkurmay Başkanı danışmanı çalıştırılabilecek

Fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden subay olarak atanmak üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, asteğmenler için ilgili mevzuatında öngörülen aylık ve mali haklar ile sosyal yardımlardan aynen yararlandırılacak.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık bağlanan TSK personelinin unvan ve rütbeleri, görevdeki emsallerinin unvan ve rütbelerine yükseltilecek, haklarında yapılacak her türlü işlemde yükseltilen unvan ve rütbeleri esas alınacak.

TSK faaliyetleri ile ilgili alanlarda Genelkurmay Başkanı'na danışmanlık yapmak üzere sözleşmeli olarak 10 kişiye kadar ''Genelkurmay Başkanı danışmanı'' çalıştırılabilecek. Diğer kamu personellerinde olduğu gibi TSK personeli de 1. derecenin 4. kademesine kadar yükselebilecek.

Verilen bir önergenin kabul edilmesiyle, uzman jandarmalara da 1. derecenin 4. kademesine kadar yükselme hakkı tanındı.

Uzman erbaşların her yıl 45 gün izin alma hakları olacak. Bu iznin 15 günü mazeret izni olarak kullanılacak.

Askeri hastanelerden yararlanma

Tasarıda önergeyle yapılan değişiklikle, sivil hastaların askeri hastanelerden yararlanma oranı artırıldı. Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı'na, sivillerin askeri hastanelerden yararlanmadaki yüzde 10 oranını artırma yetkisi veriliyor.

Tasarıda, yapılan değişikliklerle uzman jandarmalara bir çok yeni haklar tanındı. Buna göre, yıpranma tazminatından uzman jandarmalar da yararlanabilecek. Uzman jandarmalardan 2 yıllık yüksekokulu tamamlayanlara bir kademe, 3 yıllık yüksek öğrenimini tamamlayanlara 2 kademe, 4 veya daha fazla süreli yükseköğrenimi tamalayanlara ise 1 derece verilecek. Uzman jandarmalar için uygulanacak azami ek gösterge rakamı 2 bin 200 olacak.

Askerlik yükümlülüğünü kısa dönem er olarak yerine getirenlerle, erbaş ve er olarak yerine getirenlerden fakülte ya da yüksekokul bitirenler de sözleşmeli subay olarak istihdam edilebilecek.

Harp Akademilerinde atamalı veya sözleşmeli olarak görevli sivil öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler ile diğer hak ve yükümlülükler açısından TSK'da görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri uygulanacak. Bu öğretim elemanları, TSK sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi yararlanabilecek, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanacak.

Verilen başka bir önergenin kabul edilmesiyle de sivil hastaların GATA'dan yararlanma oranı yüzde 5'den yüzde 10'a çıkarıldı.

Bedelli askerlikte, temel askerlik eğitimi yapmış olup da ilgili yasadaki yurtdışında bulunma süresini tamamlayamadığı, yurtiçinde bulunanlar için de taksitini ödeyemediği için bedelli hakkından yararlanamayanların da bedelli kapsamına alınması bir önergeyle kabul edildi.

Muayeneler aile hekimlerince yapılabilecek

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da tasarıyı Komisyona sunarken Askerlik Kanunu'nda yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Tasarıyla ilk yoklama ve yedeklik yoklaması faaliyetlerine son verildiğini belirten Yılmaz, askeri yükümlülerin muayenelerinin aile hekimlerince yapılması imkanı ve bu işlemlerden herhangi bir ücret alınmaması şartı getirildiğini kaydetti.

Yoklama süresinin yaklaşık 14 aya yayılmasıyla askerlik işlemlerinde vatandaşlara kolaylık sağlandığını ve sonuçta yoklama kaçağı sayısının azaltılmasının amaçlandığını ifade eden Yılmaz, fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin askerlik ertelenmesi şartlarından olan okula devam ve 2 yıl üst üste sınıfta kalmama şartının kaldırıldığını bildirdi.

Yılmaz, asker kişiler hakkındaki ihbar ve şikayetlere uygulanacak usulun memurların yargılanmasına ilişkin kanun paralelinde yeniden düzenlendiğini söyledi.

Askeri mahkeme kadrolarında görev yapan askeri hakimler ve savcılara idari sicil verilmesi uygulamasına son verildiğini belirten Yılmaz, askeri hakimlerin birlik komutanlıklarından izin alması keyfiyeti uygulamasının da kaldırıldığını anlattı.

Bakan Yılmaz, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf subay adaylarının, askeri hakim adayı gibi subay nasbedilmeden önce eğitime tabi tutulmaları ve bu eğitimi başarıyla tamamlamaları halinde subay olarak atanacaklarını belirtti.

Subay, sözleşmeli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara verilen izinler hakkında da bilgi veren Yılmaz, askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere ödenmesi gereken harçlıkların küsuratlarının 1 liraya tamamlanarak ödeneceğini bildirdi. İsmet Yılmaz, subay ve astsubayların yükümlülük sürelerinin 15 yıldan 10 yıla indirildiğini söyledi.

Askerlik hizmeti sırasında veya terhis olduktan sonra en az 4 yıllık fakülte ve yüksekokulu bitirenlerin de sözleşmeli subay ve astsubaylığa başvurabilmelerinin imkanı getirildiğini ifade eden Yılmaz, ''Tasarı TSK personelinin 1. derecenin 4. kademesine kadar yükselebilmesi sağlanmakta, böylece eğitim ve öğretim teşvik edilmekte, personelin kuruma, mesleğine ve görevine karşı motivasyonu artırılmaktadır'' dedi.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.