banner

Öğretmenliğin geçmişten bugüne ve geleceğe dönüşümünde 3 temel kriter rol oynuyor
Dilek Cambazoğlu / CEO – Girne Koleji

dilek_cambazoglu_kasim_2023“Öğretmenlik mesleği sürekli bir dönüşüm içindedir ve bu dönüşüm, eğitim sistemlerinin ve toplumun değişen ihtiyaçlarına uyum sağlama çabalarının bir sonucudur. Öğretmenler, bu değişimlere ayak uydurabilmek için sürekli olarak kendi profesyonel gelişimlerine yatırım yapmalı ve öğrencileri için daha iyi öğrenme deneyimleri sunmak için çaba göstermelidirler.”

Kişilerin kariyer yolculuklarında eğitimin rolü ve önemi nedir? Girne Koleji olarak öğrencilerinizin kariyer gelişimleri noktasında hangi çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz?
Eğitim, öğrencilerimizin kariyer ve yaşam yolculuğunda önemli bir etkendir. İş dünyasındaki rekabet ortamı giderek arttığı için, doğru eğitim ve niteliklerle donatılmış olmak, başarılı bir kariyer yolculuğu için önemli bir temel oluşturur hale geldi. Eğitim, bireylere belirli bir meslek veya sektörde gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırır. Girne Koleji olarak okullarımızda uyguladığımız özel çalışmalar ve eğitim programları ile bu süreçleri destekliyor ve öğrencilerimizin gelişimlerini takip ediyoruz. Okullarımızda uyguladığımız Genç Kariyer programımızla kendi alanlarında yetkin ve uzman kişilerle öğrencilerimizin yıl boyunca buluşmasını sağlayarak, kişisel eğitimlerinde fark yaratmalarını sağlıyoruz. Bu aynı zamanda öğrencilerimizin eğitim süreçleri boyunca yaşam yolculuklarında gereken becerilerle donatılmasını sağlayarak daha başarılı bir kariyer yaşamının oluşmasını destekliyor. Öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak kariyer planlamasında temel-etkili iletişim becerilerini geliştirmeye, kendine güven ve özsaygı, ağ oluşturma – networking, etkili sunum becerileri, teknolojik okuryazarlık, finansal okuryazarlık, stres yönetimine varıncaya dek birçok konuda yıl boyunca özel olarak hazırlanan içeriklerle desteklenmesini sağlıyoruz.

YÖNETİCİ ADAYI ÖĞRETMENLER NELER YAPMALI?
Kariyer yolculuğuna sizin gibi öğretmen olarak başlayıp yönetici olarak devam etmek isteyen meslektaşlarınıza tavsiyeleriniz nelerdir, kurum olarak nasıl destekliyorsunuz?
Bir öğretmenin, yönetici olmayı istemesi belli içsel ve dışsal motivasyonel nedenlere dayanır. Öncelikle bu nedenleri bilmek, bir bakıma varılmak istenen ya da varılabilecek nokta hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayabilir. Zorluklarla mücadele etmek, başkaları üzerinde olumlu bir etki bırakmak, kişisel/mesleki fayda ve kazanç elde etmek ve liderlik etkisi yaratmak gibi faktörler öğretmenleri yönetici olma yönünde motive etmektedir. Okul yöneticilerine baktığımızda ise onların öğretim etkinliklerinin yürütülmesi ve eşgüdümsel süreçleri sağlama, personel yönetim sistemi, yasal alanda sorumluluklar ve dış paydaşlar ile iletişim kurabilme gibi çok farklı görevler ile uğraştıklarını görebiliriz.
Okullarımızda iç terfi sistemini destekliyor ve okul yöneticisi olmak için gerekli motivasyona sahip, okulun tüm paydaşları ile arasında bağ kuran, okulun gelişimi ve eğitimin kalitesi için stratejik planlamalar yapabilecek istekli öğretmenlerimize yöneticilik görevi veriyoruz. Bununla birlikte yaptığımız yönetici akademileriyle öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin sürekli eğitimini destekliyoruz.
İlk kez okul yöneticiliği görevini üstlenecek kişilerin iş başında yetiştirilmelerine yönelik bir yıl süre ile mentor (deneyimli) bir okul yöneticisiyle çalışmalarını faydalı buluyorum. Okul yöneticisi ve daha sonra üst düzey yönetici olmak isteyen öğretmenlerimizin kendi motivasyon sebeplerini sorgulamalarını, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmelerini ve yönetici olduklarında hangi yenilikleri hayata geçirmek istediklerini düşünmelerini tavsiye ediyorum.

Kendinizi nasıl bir yönetici olarak tanımlıyorsunuz? Yönetim anlayışınızı belirleyen ilkeler nelerdir?
Bir yönetici olarak öncelikle Girne Kolejleri ve vizyonuna tutku ile bağlıyım. Eğitim-öğretim süreçlerimizin verimli, etkili olabilmesi ve amaçlarına ulaşabilmesi için aynı zamanda yeniliklere açık, sorgulayan, çözüm odaklı bir lider olarak çalışmaya gayet ediyorum. Süreç içerisinde ihtiyaç duyulan planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol gibi alanlarda farklı liderlik özellikleri göstermeye gayret ediyorum. Yönetim anlayışımızı belirlerken öğrencilerimizin dünya kimliğine sahip bir şekilde mezun olmalarını sağlama hedefini başa koyuyoruz. Bu doğrultuda tüm Girne Koleji paydaşları olarak amaçlarımıza ulaşmak ve yapılan tüm işlerde gerekli olan verimi alabilmek için ekip olarak hareket ediyoruz. Bizler Girne Koleji ailesi olarak herkesin kendine ait farklılıkların ve özelliklerin olduğunu biliyor, bunun farkında olarak dengeli ve tutarlı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz.

ÖĞRETMENLERİN PROFESYONEL GELİŞİMLERİ DESTEKLENMELİ
Öğretmenlerin eğitim dünyasında ve toplumdaki konumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öğretmenler, toplumun değerlerini ve normlarını öğrencilere aktarmada da çok önemli bir rol oynarlar. Bu, öğrencilerin sosyal sorumluluklarını, empati ve saygı gibi değerleri öğrenmelerini sağlarken eğitim sistemlerinin gelişiminde de kilit bir rol oynarlar. Yenilikçi öğretim metotlarını, müfredat gelişimini ve eğitim politikalarının oluşturulmasını desteklerler. Günceli takip edip gerekli düzenlemeleri yapar. Öğretmenlerin toplum ve eğitim sistemi üzerindeki bu önemli etkileri, onların konumlarını kritik bir hale getirir. Yapay zekanın, çoğu mesleğin yerini almaya başladığı bu zaman diliminde yerini doldurmamızın mümkün olmadığı mesleklerin başında öğretmenlik gelir.
Meslek hayatları boyunca birden fazla kuşağa ve onların kendi dönemlerine has özelliklerine adapte olmak adına Bloom’un ihtiyaçlar taksonomi basamaklarını sürekli revize etmek öğretmenlerin yaşadıkları en büyük zorluklardan biridir. Tüm bunlara rağmen öğretmenlerin eğitim dünyasındaki ve toplumun genelindeki rolü, toplumun geleceği açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, öğretmenlerin değerlerinin farkında olmak ve onların profesyonel gelişimlerini desteklemek kritik bir konudur.

ÖĞRETMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE 3 TEMEL KRİTER
Geçmişten bugüne ve geleceğe öğretmenlik mesleğinin dönüşümünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öğretmenlik mesleğinin geçmişten bugüne ve geleceğe dönüşümü, toplumun değişen ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler ve eğitim anlayışının evrimi gibi birçok faktörün etkisi altında sürekli olarak şekillenmektedir. Bu dönüşümü ele alırken birkaç temel noktadan bahsedebiliriz.
Geçmişten Bugüne Dönüşüm: Geçmişte öğretmenlik, öğrencilere bilgi aktarımı odaklıydı ve öğretmenler genellikle otorite figürleri olarak görülürdü. Daha fazla öğrenci katılımı ve etkileşimi önemli değildi. Ancak zamanla eğitim anlayışı değişti ve öğretmenlerin öğrencileriyle daha çok etkileşimde bulunmaları, öğrenci merkezli öğretim yöntemleri kullanmaları ve öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiği vurgulanmaya başlandı.
Geleceğe Dönüşüm: Gelecekte öğretmenlik, teknolojinin etkisi altında daha da değişecektir. Dijital araçlar ve çevrimiçi kaynaklar, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirecek ve öğretmenlerin daha iyi kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunmalarına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, öğretmenlerin dijital yeterliliklerini artırması ve teknolojiyi etkili bir şekilde sınıf içi öğretimde kullanması gerekecektir. Öğretmenlik mesleği ayrıca çok kültürlü ve küresel bir toplumda çalışma becerilerine odaklanacak ve öğrencilere kültürel farklılıkları anlama ve değer verme becerileri kazandırmaya daha fazla önem verecektir.
Öğretmenlerin Rolü: Öğretmenlerin rolü, sadece bilgi aktarıcısı değil, aynı zamanda rehber, mentor, öğrenci destek uzmanı ve öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına cevap veren bir öğretmen olarak genişlemiştir. Gelecekte, öğretmenler öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirliği gibi beceriler kazandırmada daha etkili olacaklardır.
Sonuç olarak, öğretmenlik mesleği sürekli bir dönüşüm içindedir ve bu dönüşüm, eğitim sistemlerinin ve toplumun değişen ihtiyaçlarına uyum sağlama çabalarının bir sonucudur. Öğretmenler, bu değişimlere ayak uydurabilmek için sürekli olarak kendi profesyonel gelişimlerine yatırım yapmalı ve öğrencileri için daha iyi öğrenme deneyimleri sunmak için çaba göstermelidirler.

ÖĞRETMENLER GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ İLE GELECEĞE HAZIRLANIYOR
Girne Koleji olarak öğretmenlerinizin mesleki ve kişisel gelişimleri noktasında yaptığınız çalışmalar nelerdir?
Kampüslerimizde bu konudaki çalışmalarımız çok yönlü olacak şekilde ilerliyor. Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek için çeşitli programlar ve faaliyetler yürütüyoruz. Yarım asra yakın tecrübesi olan Girne Amerikan Üniversitesi kuruluşu olarak üniversitemizdeki akademisyen hocalarımızın mentörlüğünde oluşturduğumuz Girne Koleji Öğretmen Akademileri kapsamında; düzenli olarak profesyonel gelişim programları uyguluyoruz. Öğretmenlerimizin, hem GAÜ’nün öğretim görevlileri hem de Türkiye’de alanlarında uzman eğitmenlerden aldıkları eğitim ile bilgi ve becerilerini güncellemelerini sağlıyoruz. Eğitim trendlerini ve en iyi uygulamaları takip etmek için atölye çalışmaları ve seminerler düzenliyoruz. Eğitimde teknolojinin etkin bir şekilde kullanımını teşvik etmek için öğretmenlerimize dijital araçlar ve platformlar hakkında eğitimler veriyoruz. Deneyimli öğretmenlerin yeni öğretmenlere mentorluk yapmalarını teşvik ediyoruz. Öğretmenlerimizin eğitim alanında araştırma yapmalarını teşvik ediyor, projelerini geliştirmeleri için her anlamda destek sağlıyoruz. Bu programlar ve faaliyetlerde amacımız öğretmenlerimizin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerini destekleyerek daha etkili ve motive bir şekilde öğrencilere rehberlik etmelerini sağlamak.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.