banner

‘Türkiye’de farklılıkları ve özgünlüğü ile eğitim dünyasının Yönderi ve Önderi olmayı hedefliyoruz’
10 kampüs 34 okul ile eğitim yolculuğuna devam eden Yönder Okulları yakında açılacak yeni kampüsleri ile tüm Türkiye’de farklılıkları ve özgünlüğü ile eğitim dünyasının yönderi ve önderi olmayı hedefliyor. Yönder Okullarında, pozitif bilimi rehber edinmiş, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş, temel evrensel değerlerin önemsendiği, klasik eğitim-öğretim kavramlarının dışında, öğrencinin araştırma ve öğrenme sorumluluğunu aldığı ve yaşam boyu sürdürdüğü bir eğitim yaklaşımın hakim olduğunu belirten Yönder Okulları Genel Müdür Yardımcısı Şebnem ÖZGEN, kurumun eğitim anlayışını ve gelişimini artı eğitim’e anlattı.

sebnem_ozgen_yonder_okullariYönder Okullarının eğitim anlayışı nasıl oluşturuldu? Kurumunuzu diğer eğitim kurumlarından farklı kılan özellikler nelerdir?
Yönder Okulları, Türkiye’de insan ve çocuk psikolojisi alanında akla gelen ilk isim olan Prof. Dr. Üstün DÖKMEN önderliğinde Uzman Klinik Psikolog Süleyman HECEBİL ile birlikte kurulmuştur. Yüksek kalite ve standartlarda eğitim hizmeti vermeyi kendisine yol haritası olarak belirleyen, merak uyandıran proje ve sorgulama temelli yaklaşımla Türk eğitim sistemine yeni bir bakış açısı kazandıran Dökmen, Yönder Okullarının eğitim programına halen bu vizyon ile mentörlük yapmaktadır. Yönder Okullarında; pozitif bilimi rehber edinmiş, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş, temel evrensel değerlerin önemsendiği, klasik eğitim-öğretim kavramlarının dışında, öğrencinin araştırma ve öğrenme sorumluluğunu aldığı ve yaşam boyu sürdürdüğü bir eğitim yaklaşımı hakimdir. Okullarımızda anaokulundan liseye kadar her kademede Proje Temelli Eğitim Uygulamaları gerçekleştirilir, sorgulama merkezli oluşturduğumuz güçlü yayın içeriğimiz ve dijital platformlarımız ile öğrencilerimiz eğitim-öğretim süreçlerinin tamamında aktif rol sahibidir. Bu bakış açısı ile bizler "Eğitimin Yönderi" olarak; 10 kampüs, 34 okul ile eğitim yolculuğumuza devam ediyor ve çok yakında açılacak yeni kampüslerimiz ile de tüm Türkiye’de farklılıkları ve özgünlüğü ile eğitim dünyasının yönderi ve önderi olmayı hedefliyoruz.

BAŞARILI BİR EĞİTİM KURUMU HAMLECİ BİR RUH KAZANDIRMALIDIR
Günümüzde başarı kavramı farklı açılardan ele alınmaktadır. Bir eğitim kurumunun başarılı olarak değerlendirilebilmesi için hangi kıstaslara bakılmalıdır? Bu anlamda kurumunuzda neleri ön plana çıkarıyorsunuz?
Çok hızlı seyreden bir değişim ve gelişim çağındayız. Başarılı olmak için gerekli olan kriterler ve sahip olunması gereken özellikler gün geçtikçe farklılık göstermekte. Eğitim kurumları da geleceğin başarılı bireylerini yetiştirme sorumluluğuna sahip olmak zorunda olan kurumların başında yer alıyor. Başarılı bir eğitim kurumu; kaliteli ve nitelikli eğitim öğretim uygulamalarına sahip, uyguladığı çeşitli programlar ile öğrencilerinin bilgi, beceri, gelişim ve yeteneklerini destekleyerek onları önce toplumsal yaşamın bir parçası sonrasında da dünya vatandaşı olmaya hazırlayan, vadettiği tüm çalışmaları eksiksiz ve net olarak uygulayabilen ve bu uygulamaların sürekliliğini sağlayabilen kurumdur. Her kademede açık iletişimin hakim olduğu, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin kendilerini güvenli hissettiği yer olmalıdır. Yönder Okullarında Değişim ve Gelişim Merkezimizde uyguladığımız özgün programlarla öğrencilerimizin ve velilerimizin yanındayız. Sosyal Duygusal Öğrenme, Yönder Quarters, Çocuklar için Felsefe ve Mindfulness programları ile psikolojik sağlamlıkları yüksek, doğru iletişim diline sahip bireyler yetiştiriyoruz.
Başarılı bir eğitim kurumu Eğitim süreci içerisinde de; öğrencilere bilimsel araştırıcılık, kendisini devamlı ilerlemeye iten hamleci bir ruh kazandırılmalıdır. Bu hamleci ruh ilerlemenin, başarıya ulaşmanın itici gücüdür. Yönder Okulları olarak bizler; başarının sihirli gücünün sorgulayan, araştıran, üreten, yeniliklere açık öğrenciler olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle akademik müfredatımızı öğrencilerin yetenek, beceri ve meraklarını tatmin edecek sorgulama temelli bir eğitim programı zemininde oluşturduk. Ulusal ve uluslararası projeler, öğrenilen akademik bilgileri yaşayarak deneyimleyebilecekleri okul ortamı ve eğitim programları bizim olmazsa olmaz kriterlerimizdir.
Bir eğitim kurumunun başarı ve kalitesinin baş aktörü elbette ki eğitim programlarının uygulayıcısı olan öğretmenlerdir. Verimlilik öğretmenin niteliği ile orantılıdır. Öğretmen kriterlerimizi bu bakış açısı ile belirliyor ve süreç içerisinde gerçekleştirdiğimiz seminerler ve Y-Akademi eğitim programı ile öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimini tüm yıl boyunca destekliyoruz.

ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK YÖNLÜ DÜNYA VATANDAŞI OLARAK YETİŞTİRİYORUZ
Yabancı dil programlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yönder Okullarında uyguladığımız temel yabancı dil felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. Tüm öğrencilerimiz yabancı dili öğrenirken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve öğrendiği yabancı dili “içselleştirerek” gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir. Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar içerir.
Yönder Okulları olarak; öğrencilerimizin yabancı dilde 5 yeti bazlı gelişimlerini hedefliyor, çok yönlü birer dünya vatandaşı olarak yetiştiriyoruz. Müfredatımızın temelini ise communicative approach (iletişimsel yöntem), bütüncül öğrenme ve Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) hedefleri oluşturur ve öğrencilerimizin performansı, yapay zeka teknolojileri kullanılarak, ders izleme ölçekleri ve ödev çizelgeleriyle takip edilmektedir. Okullarımız klüp çalışmaları, ulusal ve uluslararası yarışmalar, konferanslar, yurt dışı gezi ve kampları ile öğrencilerimize yabancı dili etkin olarak kullanabilecekleri ortamlar sunmaktadır.
Lise eğitim modülümüzle birlikte çocuklarımıza kariyer hedeflerini global perspektifte oluşturma özgüveni ve vizyonu kazandırmak bizler için çok önemli. Bu gereksinimler doğrultusunda yurtdışı programlarımızda öğrencilerimizin yabancı dil yetkinliklerini geliştirirken bilimsel ve sosyal etkinlikler ile toplum içinde bir birey olarak hareket etmelerini sağlamalarını ve özgüvenlerini arttırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda uyguladığımız Kanada Devlet Okulları çift diploma programı ile lise öğrencilerimize İngilizcenin geçerli olduğu tüm Avrupa ülkelerinde ve Amerika’daki seçkin üniversitelerde okuyabilme şansı sunuyoruz.

PROJE TEMELLİ EĞİTİM YAKLAŞIMI
Bilimsel çalışmalardan sosyal farkındalığa ulusal ve uluslararası düzeyde okul projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yönder Okulları Proje Temelli Eğitim Yaklaşımı doğrultuda öğrencilerimizin kazandıkları akademik bilgileri deneyimleyerek ve uygulayarak öğrenmeleri eğitime bakış açımızın temelini oluşturmaktadır. Y-SCIENCE derslerimizde öğrencilerimize bilimsel düşünmeyi teşvik etmek, evrende ve doğada meydana gelen olayları anlamak için doğru soruları sormak, deney tasarımı, veri toplama ve analiz etme becerilerini geliştirmek gibi bakış açıları kazandırmayı hedefliyoruz. Robotex, Eko Okul, Elektrikli Araç Üretimi ve İHA araçları gibi projelerle öğrencilerimizin teknik yeteneklerini geliştiriyor, yenilikçi bir bakış açısı kazandırıyor, uyguladığımız Sürdürülebilir Kalkınma Programı ile bugünkü ihtiyaçları karşılarken doğal kaynakları ekosisteme zarar vermeden kullanma ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek çevresel bilinç ve toplumsal sorumluluk kazandırmayı amaçlıyoruz. Tüm bu çalışmalar ile doğayı koruma, atık ve çevre yönetimi becerisi, sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturuyoruz. Tüm ulusal ve uluslararası projelerimizde bugünün çocuklarının geleceğin dünyasında başarı sağlamaları için ihtiyaç duyacakları yaratıcılık, inovasyon ve takım çalışması becerilerini kazanmalarını sağlıyoruz.

 

YÖNDER OKULLARI ÖĞRENCİLERİ “BENLİĞİNE LİDERLİK ETMEYİ” ÖĞRENİR
“Her öğrenci farklıdır” görüşü eğitim dünyasına hakim olan bir kavram olarak yer edindi. Bu çerçevede kurumunuzun öğrenci yaklaşımı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Geleneksel öğretim yöntemleri ile yaklaşmak yetersiz kaldığı için dünya genelinde eğitim sistemi; yeni arayışlara yönelmiş ve bu doğrultuda tüm öğrenci ihtiyaçlarına hitap edecek bir öğretimin nasıl geliştirileceğine odaklanmıştır. Evet her öğrenci farklı bir bireydir. Bilgi dağarcığı ve motivasyonu kısacası hazırbulunuşluk seviyesi her birinin farklıdır. Farklı şekilde algılar, farklı yöntemlerle daha iyi öğrenir, farklı çalışma ve öğrenme hızlarıyla üzerinde çalışılan materyali içselleştirir.
• Zeka ve yetenekler,
• İlgiler,
• Gereksinimler,
• Benlik kavaramı,
• Öğrenme stilleri ile ilgili çalışmalar çocuklarla ilgili pek çok bilgiyi toplamamızı sağlamaktadır. Öğrencilerimize ait bu bilgilerden yola çıkarak eğitim sistemimizi oluşturmaktayız.
Yönder Okulları öğrencileri her şeyden önce kendi “benliğine liderlik etmeyi” öğrenir. Böylece öğrencilerimiz hem ulusal hem de uluslararası düzeyde aldıkları yüksek standarttaki eğitimle bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ve evrensel sorunlarda, yani yaşadıkları dünyada söz sahibi olabilme potansiyeli kazanır. Yönder’de çocuğunuzun biricikliği ve farklılığı korunur ve önemsenir.
Farklılaştırılmış öğretimin uygulanabilmesi için öğretmen çeşitli yöntemler kullanarak öğrencilerin ilgilerini ve hazırbulunuşluk düzeylerini belirleyebilmeli, öğrencilerin farklı yollarla öğrenebilecekleri zengin öğretim yolları keşfetmelidir.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.