banner

Yükseköğretim Kurulunda Girdi Esaslı Düzenlemelerin Yansımaları
Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı

alpaslan_dartanYükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimdeki eğitim kalitesini yükseltmek için “süreç odaklı düzenlemeler ve çıktı esaslı düzenlemeler" olmak üzere üç ana parametreye özel önem verdiğini sıkça dile getiriyor. YÖK son 10 yılda Tıp, Hukuk, Diş Hekimliği, Mühendislik, Eczacılık, Mimarlık, Öğretmenlik Programları için getirilen başarı sıralaması şartını girdi esaslı düzenlemeye en iyi örnek olarak verirken, 2022 sınavları öncesi aldığı TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırılması kararını da nitelikli ve sürdürülebilir bir yükseköğretim hayaline indirilen bir darbe olarak bir kenara not edilmelidir. 

YÖK’ün süreç ve çıktı esaslı uygulamalarına iyi örnek bulmak neredeyse imkânsız. Bu bağlamda üniversitelerin lisans programlarında yeni gelişmelerin takip edilerek farklı yöntemlerle müfredatın zenginleştirilebilmesi, eğitim programlarının zenginleştirilmesi saha eğitimlerinin artırılması, teorik eğitimin azaltılması, müfredatın kazanımlarının elde edilebilmesi için öğretim üyelerinin sayısının artırılması ve önemli sayıda bir kısmının ilgili alandan olması ve ilgili tüm programların asgari ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi şarttır. Yükseköğretimde girdi süreçlerinin geliştirilmesi ya da iyileştirilebilmesi yolu birbirine zıt kararlar alarak eğitimin girdisi ile çıktısı arasındaki farkları öngörmeden, hedeflenen ile gerçekleşen arasındaki uçurumları görmezden gelmek olmamalı. Eğitimin nihai hedeflerini sınavlar yolu ile giderme yanlışlığından vazgeçmezsek2022 YKS'de96 bin 518 adayın sıfır almasını, bununla kalmayıp 49 bin 680 adayın sıfırın altında 0 ile eksi 8.75 net aralığında yer aldığını ve hatta bu adayların vakıf ve devlet üniversitelerinde Lisans programları da dahil83 programa yerleştiğini konuşup dururuz.
Elbette bu konuşulanların benzerleri daha önce de konuşuluyordu. Özellikle sıfır çekenlerin medyanın ilgisini çektiğini biliyoruz, ama bu yıl bir adım daha ileri giderek barajları kaldırarak puan hesaplama formülünü değiştirerek bu adayların bir kısmını da üniversiteli yapmayı başarmış olduk. İlk orta ve yükseköğretim arasında dikey bir yapılanma ve ülke ihtiyaçları ile doğrusal olmayan insan gücü planlamaları ve dengenin bozulması yükseköğretimde bugün karşımıza çıkan sorunların ana kaynağını oluşturdu.
Bugüne kadar üniversiteler ile iş yaşamı arasındaki bağ çoğu zaman hiç örtüşmedi. Hayat başarısı ile sınav başarısı arasında sıkışmışlığın sonucunda üniversiteler kendilerine gelen adaydan (girdiden) ne de mezun ettikleri adaydan (çıktı) memnun oldu, iş dünyası da zaten hep beklentilerini karşılayacak nitelikli insan gücünü bulamadığından yakındı durdu.
Dünyada eğitimin kalitesi, mezunların istihdam edilmesi, öğretim kadrosunun kalitesi, araştırma sayısı, önde gelen bilimsel dergilerde yayınlanan makalelerin sayısı, etkili dergilerde yayınlanan makale sayısı, üniversite öğretim üyelerinin atıf yapılan makale sayısı gibi niteliklerle ölçülür. Her ilde bir üniversite ya da her ilçede bir yüksekokul açarak sayısal bir gösterinin niteliğe katkısı yoktur. Hatta barajı kaldırarak üniversitelerde boş kalan kontenjanlara eksi netleri olanların bile yerleşmesini sağlayarak niceliksel artışlara gitmenin hiç katkısı yoktur.
Aşağıda yer alan tablo bize yıllar içerisinde (1980-2022) Üniversiteye başvuran ve yerleşen aday sayılarını gösteren özet bir tablo. Buraya bakınca da hem başvuru sayısında hem de yerleşen sayısındaki artışı gösteriyor.

 

Bununla beraber YÖK tarafından son 10 yıl içerisinde yükseköğretimde girdi kalitesini artırabilmek için "meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı” uygulamasıyla Tıp, Hukuk, Diş Hekimliği, Mühendislik, Eczacılık, Mimarlık, Öğretmenlik Programları için başarı sıralaması şartı getirilmiştir.

TIP

Y-SAY İlk 50 Bin

DİŞ HEKİMLİĞİ

Y-SAY İlk 80 Bin

ECZACILIK

Y-SAY İlk 100 Bin

HUKUK

Y-EA İlk 125 Bin

MİMARLIK

Y-SAY İlk 250 Bin

MÜHENDİSLİK

Y-SAY İlk 300 Bin

ÖĞRETMENLİK

İlgili Puan Türünde İlk 300 Bin

 

Bu programlar içerisinde 2022 YKS güncel sonuçları derlenerek Tıp, Hukuk, Diş Hekimliği ve Eczacılık Programlarının yerleşme durumlarına da bakmak istedim. Girdi niteliğini artırma çabalarına sayısal veriler ışığında ne görüyoruz birlikte bakabiliriz.

Tıp Fakültelerine bakıldığında 2022 yılı verilerine göre 11 bin 385 Lisans programı içerisinde 110 Üniversitede 237 TIP programı olduğunu görüyoruz. Bu programların 118’inin devlet üniversitelerinde 9’unun KKTC’de, 109’unun Vakıf, 1’inin de Yurt Dışı üniversitelere bağlı bulunduğunu görüyoruz. Bu programların en yüksek taban puanı552,37785, en düşük taban puan ise 330,85199’dur. Tıp programlarına toplamda 17758 aday yerleştirilmiştir. Tıp programlarında 118 devlet üniversitesinde eğitim ücretsiz, Vakıf üniversitelerinde toplam 28 program tam ücretli, 50 program tam burslu, 24 program %50 indirimli ve 17 program da %25 ücretli görünüyor.

 

Tıp Fakültesi Programı Olan

Üniversite Sayısı

En Yüksek
Taban Puan

En Düşük
Taban Puan

110

552,37785

459,35667

Program Türü
Sayısı*

236

Devlet

Vakıf

KKTC

Yurt Dışı

117

109

9

1

*Türkçe, İngilizce, ücretsiz, ücretli, tam burslu, %50 burslu, %25 burslu vb.

Yerleşen Sayısı

17,758

Kontenjanı Dolmayan
Tıp Programı

26

Hiç Tercih Edilmeyen
Tıp Programı Sayısı

6*

*5 Devlet Üniversitenin KKTC Uyruklu öğrencilere ayrılmış kontenjanları ve 1 Vakıf Üniversitesinin ücretli kontenjanı

Programlarda Ücret/Burs/Süre

Ücretsiz

Ücretli

Burslu

%50
İndirimli

%25
İndirimli

Devlet

117

 

 

 

 

Vakıf

 

28

50

24

17

Toplamda 26 Tıp programı kontenjanını dolduramadı, 6 üniversitenin Tıp Fakültesinin programlarına ise hiçbir öğrenci yerleşmemiş. Bu 6 üniversitenin 5’inde program devlet üniversitelerinde KKTC uyruklu vatandaşlara ayrılmış kontenjanı, birisi de İstanbul’da bulunan bir Vakıf Üniversitesinin ücretli kontenjanını oluşturuyor.

Hukuk Fakültelerine bakıldığında 2022 yılı verilerine göre 11 bin 385 Lisans programı içerisinde 89 Üniversitede 171 farklı Hukuk programı olduğunu görüyoruz. Bu programların 55’i devlet üniversitelerinde, 23’ü KKTC’de 93’ünün de Vakıf üniversitelerinde bulunduğunu görüyoruz.Bu programların en yüksek taban puanı 530.68457 en düşük taban puan ise 369,13393’dur.Hukuk programlarına toplamda 15744 aday yerleştirilmiştir.
Hukuk programlarında 45 devlet üniversitesinde eğitim ücretsiz, Vakıf üniversitelerinde toplam 25 program tam ücretli, 6 devlet üniversitesinde İÖ-Ücretli program bir devlet üniversitesinin yurt dışı programında ücretli, vakıf üniversitelerine bağlı 48 program tamamen burslu, 41 program %50 ücretli, 5 program da tamamen %25 burslu programdan oluşuyor.

 

Hukuk Fakültesi Programı Olan

Üniversite Sayısı

En Yüksek
Taban Puan

En Düşük
Taban Puan

89

530,68457

369,13393

Program Türü
Sayısı

171

Devlet

Vakıf

KKTC

Yurt Dışı

55

93

23

0

*Türkçe, İngilizce, ücretsiz, ücretli, tam burslu, %50 burslu, %25 burslu vb.

Yerleşen Sayısı

15,744

Kontenjanı Dolmayan
Hukuk Programı Sy.

27

Hiç Tercih Edilmeyen
Hukuk ProgramıSy.

5*

*5 Vakıf Üniversitesinin 3'ü KKTC'de 2'si Türkiye'de.

Programlarda Ücret/Burs/Süre

Ücretsiz

Ücretli

Burslu

%50
İndirimli

%25
İndirimli

Devlet

45

7*

 

 

 

Vakıf

 

25

48

41

5

*6 Devlet üniversitesinde İÖ-Ücretli program,
bir devlet üniversitesinin yurt dışı programı ücretli

Hukuk Fakültelerinde 27 Hukuk programı kontenjanını dolduramadı, 5 Üniversitenin ise açtığı mevcut programın kontenjanına hiçbir öğrenci yerleşmemiştir. Bu üniversitelerin 3’ü Kıbrıs’ta 2’si Türkiye’deki üniversitelerdir. 2 program %50 ücretli, 3 program da tamamen ücretli programlardan oluşuyor.

Diş Hekimliği Fakültelerine Bakıldığında 2022 yılı verilerine göre 11 bin 385 Lisans programı içerisinde 97 üniversitede 182 farklı Diş Hekimliği programı (İngilizce, Türkçe, ücretsiz, ücretli, tam burslu, %50 burslu,%25 burslu vb.) görüyoruz. Bu programların 69’u devlet üniversitelerinde 16’sıKKTC de 96’sı da vakıf üniversitelerinde bulunuyor. 1 program da Yurtdışı olarak görünüyor. Bu programların en yüksek taban puanı 523,86661 en düşük taban puan ise 424,90442’dir. Diş Hekimliği programlarına 8920 aday yerleştirilmiştir.

Diş Hekimliği Fakültelerinde 15 Diş Hekimliği programı kontenjanını dolduramadı, 1 Vakıf Üniversitesi ise açtığı programın kontenjanına hiçbir öğrenci yerleşmemiş.

Diş Hekimliği Fakültesi Programı Olan

Üniversite Sayısı

En Yüksek
Taban Puan

En Düşük
Taban Puan

97

523,86661

424,90442

Program Türü
Sayısı

182

Devlet

Vakıf

KKTC

Yurt Dışı

69

96

16

1

*Türkçe, İngilizce, ücretsiz, ücretli, tam burslu, %50 burslu, %25 burslu vb.

Yerleşen Sayısı

8920

Kontenjanı Dolmayan
Diş Hekimliği Programı Sy.

15

Hiç Tercih Edilmeyen
Diş Hekimliği Programı Sy.

1*

*1 Vakıf Üniversitesinin ücretli kontenjanı

Programlarda Ücret/Burs/Süre

Ücretsiz

Ücretli

Burslu

%50
İndirimli

%25
İndirimli

Devlet

70*

 

 

 

 

Vakıf

 

28

47

18

19

*1 Yurt dışı programı ücretsiz

Diş Hekimliği programlarında 70 devlet üniversitesinde eğitim ücretsiz , Vakıf üniversitelerinde toplam 28 program tam ücretli, vakıf üniversitelerine bağlı 47 program tamamen burslu, 18 program %50 ücretli, 19 program da tamamen %25 burslu programdan oluşuyor.

Eczacılık Fakültelerine Bakıldığında2022 yılı verilerine göre 11 bin 385 Lisans programı içerisinde 47 üniversitede 101 farklı program (İngilizce, Türkçe, ücretsiz, ücretli, tam burslu, %50 burslu,%25 burslu vb.) bulunuyor. Bu programların 33’ü devlet üniversitelerinde 11’i KKTC’ de 57’si de Vakıf üniversitelerinde bulunuyor. Bu programların en yüksek taban puanı 492,576, en düşük taban puan ise 406,2954’tür. Eczacılık programlarına 4350 aday yerleştirilmiştir.

Eczacılık Fakültelerinde 5 program kontenjanını dolduramadı,

Eczacılık Fakültesi Programı Olan

Üniversite Sayısı

En Yüksek
Taban Puan

En Düşük
Taban Puan

47

492,576

406,2954

Program Türü
Sayısı

101

Devlet

Vakıf

KKTC

Yurt Dışı

33

57

11

0

*Türkçe, İngilizce, ücretsiz, ücretli, tam burslu, %50 burslu, %25 burslu vb.

Yerleşen Sayısı

4350

Kontenjanı Dolmayan
Diş Hekimliği Programı Sy.

5

Hiç Tercih Edilmeyen
Diş Hekimliği Programı Sy.

0

Programlarda Ücret/Burs/Süre

Ücretsiz

Ücretli

Burslu

%50
İndirimli

%25
İndirimli

Devlet

33

 

 

 

 

Vakıf

 

16

26

13

13

 

Eczacılık Fakültelerinde 33 devlet üniversitesinde eğitim ücretsiz, Vakıf üniversitelerinde toplam 16 program tam ücretli, vakıf üniversitelerine bağlı 26 program tamamen burslu, 13 program %50 ücretli, 13 program da tamamen %25 burslu programdan oluşuyor.

Meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı getirilmesiyle Tıp, Hukuk, Diş Hekimliği ve Eczacılık, Programları için sayısal verilerle bir nitelik ve değerlilik değerlendirmesi yapılabilir mi diye bakalım istedim. Ülkeler için insan gücü kaynağı yetiştirmek, ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü çıktısını alabilmek kolay olmuyor. Bu veriler ve son yıllarda arka arkaya getirilen sisteme ilişikin değişiklikler öğrencileri ve ailelerini derinden etkiliyor. Vakıf üniversitelerinin bir program adı altında (İngilizce, Türkçe, ücretsiz, ücretli, tam burslu, %50 burslu,%25 burslu vb.) başlıklarla sahnede yer alıyor olmaları da YÖK gibi bir denetim mekanizmasının dikkatini çekmelidir.

Kaynak.

https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t4-tablo.php?p=say

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Alparslan Dartan İstanbul PDR Şube Başkanı

27.Şub.2024

Özel okul velisi, öğretmeni ve okul sahipleri: Sesimizi duyan var mı?

 Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Türkiye’de temel becerilerden yoksun, performans göstergelerine özellikle de sınava ve sonuçlarına odaklı bir eğitim anlayışı sürdürülürken eğitimde niceliksel...

06.Şub.2024

MEB’in ortak sınavlarının sonuçları hakkında neyi, ne kadar biliyoruz?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Millî Eğitim Bakanlığı, geçen yıl Eylül ayında öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve...

06.Kas.2023

Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim: Toplumcu mu, Bireyci mi?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR UzmanıMerak, kendi kendine öğrenme, deneysellik, keşif ve sorgulama, modern eğitimin ayar damgası olmalıdır. Bu tür bir eğitim yaratıcılığı...

24.Eyl.2023

Yeni dönem başlarken; Öğrenciler, Ebeveynler ve Öğretmenler

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Okullar açılırken öğrenciler, öğretmenler ve anne babalar için heyecanlı, endişeli bir süreç de başlamış oldu. Türkiye’de farklı yaş...

01.Eyl.2023

Hayat hep seçimlerden / tercihlerden ibaret midir?

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı  İnsanoğlu normal koşullarda doğar, büyür, gelişir, gençleşir, olgunlaşır, yaşlanır ve nihayetinde ölür, doğanın yasası böyle, elbette buna diyecek...

21.Tem.2023

LGS ve YKS: Ulusal Sınavlar ve Sonuçları Üzerine

Alpaslan Dartan – PDR Uzmanı / Eğitim Yöneticisi Haziran ayında gerçekleştirilen ve ulusal sınavlarımız dediğimiz LGS ve YKS’nin bu yıl deprem gibi yaşanan acı deneyime ve...

03.Tem.2023

Yeni Bakan Yeni Umut olacak mı?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Milli Eğitim Bakanlığına atanan Prof. Dr. Yusuf Tekin, aslında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü alanından bir profesör....

27.May.2023

Liseler Neden 4 Yıl?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Eğitim sistemimizdeki belirli dönemlerdekisistem değişikliklerinin genel hayat üzerinde olumlu/olumsuz etkilerini ve uzun yıllar silinmeyecek izleri görebiliyoruz. Son yıllarda Liselerde...

27.Nis.2023

YÖK değişir mi ya da üniversiteler nicelikten niteliğe doğru değişir mi?

Alpaslan Dartan / Eğitim Yöneticisi - PDR Uzmanı Uzunca bir süre seçimlerin tarihine endeksli olarak ne zaman yapılacağı belirsiz olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı seçim tarihinin öne...

31.Mar.2023

Eğitim ülkemizde ‘Bir Ülke Meselesi’ olamadı!

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı 1920 yılından bugüne geçen 98 yılda 66. Milli Eğitim Bakanı olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Mahmut Özer de...

27.Şub.2023

Deprem / Büyük Felaket Travmaların Nedeni

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş,...

28.Ara.2022

Yükseköğretim Kurulunda Girdi Esaslı Düzenlemelerin Yansımaları

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimdeki eğitim kalitesini yükseltmek için “süreç odaklı düzenlemeler ve çıktı esaslı düzenlemeler" olmak üzere üç...

22.Kas.2022

Eğitimde kurumsal hafıza ve sürdürülebilir politikalar özlemi

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Evet, ana başlıkları ile çok değil son üç Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmen yetiştirme politikalarından, öğretmenlerin özlük haklarına ve öğretmenlik mesleğinin...

28.Eki.2022

Cumhuriyetin 99. Yılında Tarihi Okullar

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Okullar, bir toplumun sosyalleşmesinde ve değerlerinin bireylere aktarımında en önemli kurumlardan birisidir. Puzzle’ın her bir parçası toplumun tüm...

26.Eyl.2022

EĞİTİMİN PANORAMASI

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı   Millî Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2021-2022 verileri ışığında   EĞİTİMİN PANORAMASI 2022 -2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü...

22.Ağu.2022

Öğretmenler ayrıştırılıyor mu?

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Son zamanlarda öğretmenler arasında Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı “Uzman Öğretmenlik / Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Yazılı Sınav Takvimi”ne...

18.Tem.2022

Üniversite Yaşamı ve Çoklu Kariyer Fırsatları

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Çocukken büyüklerimiz hepimize “Büyüdüğünde ne olmak istersin?” sorusunu sorardı. Bizler o zamanlar neredeyse ezberlemiş gibi hep aynı cevapları...

25.May.2022

Eğitimde Demokratik ve Katılımcı Bir Yönetim

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Günümüzde teknolojik gelişmelere ve dijitalleşen dünya düzenine rağmen eğitim ve öğretim faaliyetleri ve eğitim liderliği etkileşim ve psikolojiye...

06.May.2022

Dondurulmuş gençliğin YKS Sınavı

Alpaslan Dartan - PDR Uzmanı / Eğitim Yöneticisi artı eğitim dergisinin bundan önceki sayısında eğitimin gündemini oluşturan Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin aldığı TYT...

14.Mar.2022

Yükseköğretimin Nicelik değil Nitelik sorunu var!

Alpaslan Dartan - PDR Uzmanı / Eğitim Yöneticisi Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin aldığı TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırılması son yıllarda yapılan...


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.