banner

Tüm eğitim içeriklerimizi Cumhuriyetimizin değerleri doğrultusunda hazırlıyoruz
Dilek Cambazoğlu – CEO / Girne Koleji: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimize, tüm değerleriyle sahip çıkıyor, yaşatmak ve yüceltmek için çalışıyoruz. Tüm eğitim içeriklerimizi Cumhuriyetimizin değerleri doğrultusunda hazırlıyoruz. Öğrencilerimizi; fikri, vicdani ve irfanı hür, çağın ayak uyduran ve geleceğe hazırlanan, yurdunun ve insanlığın geleceği için çalışmayı onur bilen, kendine güvenen, yaratıcı ve Atatürkçü birey olarak yetiştirmek en büyük amaçlarımızdan olmuştur.”

dilek_cambazogluCumhuriyetin 99. Yılında eğitimde gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Altı yüzyılı aşkın bir süre varlığını devam ettiren Osmanlı İmparatorluğu döneminde eğitim sistemi halkın tamamını kapsamayan bir yapı içerisindeydi. Bu yapının sonucu olarak da özellikle kırsal alanlarda yaşayan halk, eğitim konusunda yetersiz bir düzeydeydi. Dolayısıyla okuma yazma oranı da bu duruma bağlı olarak oldukça alt seviyedeydi. Özellikle din ağırlıklı olan ve bilimsel değeri olmayan bir eğitim anlayışına sahip imparatorluğun, diğer eğitim kurumları da misyoner okulları, meşrutiyet sonrası kurulan maarif mektepleri ve din eğitimi veren tarikat okullarından ibaretti. İmparatorluğun eğitim konusundaki bu tablosu eğitim öğretim konusunda bir birlik olmadığını gösteriyordu.
Millî Mücadele dönemine gelindiğinde, mücadelenin en çetin ve kritik dönemlerinde dahi eğitim öğretim konusuna büyük önem verilmiştir. Bu dönemde, devam eden savaşa rağmen Maarif Kongresi yapılmış, halkın eğitimi konusu üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Kongrede her bölgeye uygun olarak izlenecek eğitim politikaları ana konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi eğitim anlayışına baktığımızda ise çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmada öncelikli olarak eğitim konusunda önemli adımların atılması gerekliliği üzerinde durulmuştur.
Cumhuriyetimizin en değerli kazanımlarından biri şüphesiz ki fırsat eşitliğidir. Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün milletle bütünleşen Cumhuriyet anlayışı; Yoksulu zenginden, köylüyü şehirliden, yaşlıyı gençten, kadını da erkekten ayırmamıştır. Bu eşitlik mücadelesini sağlamak için de, öncelikle eğitimde fırsat eşitliğini garanti etmiştir.
Eğitim insanın; zihninin özgürleşmesi, aklının ve vicdanının birlikte gelişmesi, potansiyelinin gerçekleşmesi, yeteneklerini keşfetmesi, bugünün ve yarının becerilerini kazanması, bilgiye dayalı fikir geliştirmesidir ve eğitimli insan, toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temelidir. Bu bağlamda baktığımızda bu yüzyıl içinde Cumhuriyet ile birlikte eğitim yolculuğumuz ciddi manada gelişme göstermiştir.

EĞİTİM EKONOMİK KALKINMANIN TEMELİDİR
Toplumun gelişiminde eğitimin rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu çerçevede eğitimin toplumsal gelişmeye etkileri hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Bir ülkenin gelişmişlik kriterlerine bakılırken değerlendirilen en önemli kriterlerden biridir eğitim. İlk insandan beri eğitimin önemi artarak devam etmiştir. Sınırların kalktığı dünyada, bireylerin temel yeterliklere sahip olması, bilgiye ulaşabilmesi, sağlıklı toplumsal ilişkiler kurabilmesi için eğitim çağımızın en önemli ihtiyaçlarındandır.
Eğitim bir yandan geçmişe bakmayı ama ona takılmamayı, diğer yandan geleceğe bakmayı gösterir. Dünya döndükçe insandaki merak ve öğrenme isteği bitmeyecektir. İnsan ve toplumun kendini yeniden üretmesinde eğitime çok iş düşmektedir.
Sağlıklı bir toplum; bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerden oluşur. Bireylerin sağlıklı olabilmesi ise çocukların eğitimine ve çok yönlü gelişimine bağlıdır. Eğitim kurumları bireylerin sosyalleşmesine, toplumsal ve kültürel değerleri kazanmasına katkı sağlayarak toplumsal yapının devamlılığını sağlar.
İnsanların aldıkları eğitim oranında topluma katkıda bulundukları aşikardır. Eğitim, ekonomik kalkınmanın temelini oluşturur. Eğitimin amacı, hem ülkenin, hem de insanlarımızın her çeşit istek ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Üretim tekniklerinin hızlı değişmesi, eğitime daha fazla önem verilmesi sonucunu doğurmuştur. Sonuç olarak bilgiye ve gelişmeye daha fazla yatırım yapma ihtiyacını ortaya çıkartmıştır.

21. YÜZYIL BECERİLERİ EN ÖNEMLİ SINANMA ALANIDIR
21. Yüzyılda Türkiye’nin eğitimde geleceğe dönük hedefleri neler olmalı? Bu yönde hangi alanlara öncelik verilmeli? Önerileriniz nelerdir?
Günümüz eğitim sistemleri öğrenciyi hem akademik (bilişsel), hem duygusal ve sosyal (duyuşsal) hem de fiziksel yönden en üst düzeyde geliştirmeyi yönelik olarak hazırlanmaktadır. Çocukların nitelikli, iyi ve değerli bireylere dönüşmesi, ancak, onların tüm yönlerinin dengeli ve bütünsel şekilde gelişmesiyle mümkündür. Aynı zamanda iyi bir eğitim sistemi, günümüz kadar, gelecekte çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl bir geleceğin beklediğini ön görmeli ve buna göre yapılandırılmalıdır. Yapay zeka ve uzay yolculuklarıyla tanıştığımız bu dönemde endüstriyel gelişimlere ayak uydurmalı ve ileride daha da fazla baş etmek zorunda kalacağımız iklim ve çevre sorunları ile ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda içerikler barındırmalıdır. Dolayısıyla, şimdi ve yakın gelecekte, yeni kuşakların sadece bilişsel/akademik kazanımlarla var olması, meslek edinmesi, yaşayabilmesi zorlaşmaktadır. Yeni çağda artık bizi robotlardan ayıran temel vasıfların, mesela duyuşsal/duygusal tarafların, empati yeteneğinin, insanî duyarlılıkların; yönergeleri takip edebilme alışkanlığından ziyade eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi yetkinliklerin, sorun çözme becerilerinin gelişmesi önem kazanmıştır. Yaratıcılık ve yenilikçilik, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve iş birliği; medya, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı; esneklik ve uyum, girişimcilik ve öz-yönelim, sosyal ve kültürler arası beceriler, üretkenlik, sorumluluk ve liderlik becerileri ve yetkinlikleri olarak özetlenen 21. yüzyıl becerileri, öğrencileri geleceğe hazırladığını iddia eden bir okulun en önemli sınanma ve sorgulanma alanlarından birisi durumundadır artık.

Kurumunuzda öne çıkan ilkeler nelerdir? Bu çerçevede Cumhuriyetin değerleri gelecek nesillere nasıl aktarılıyor? Çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimize, tüm değerleriyle sahip çıkıyor, yaşatmak ve yüceltmek için çalışıyoruz. Cumhuriyet Bayramı’nı her yıl daha büyük coşku ile kutlayarak gelecek nesillere bu değerlerimizi aktarıyoruz. Ecdadımızın yoklukla yazdığı kahramanlık destanını, bizler de bugün eğitim alanında yazmak istiyor, tüm eğitim içeriklerimizi Cumhuriyetimizin değerleri doğrultusunda hazırlıyoruz. Bu değerler doğrultusunda öğrencilerimizi; fikri, vicdani ve irfanı hür, çağın ayak uyduran ve geleceğe hazırayan, yurdunun ve insanlığın geleceği için çalışmayı onur bilen, kendine güvenen, yaratıcı ve Atatürkçü birey olarak yetiştirmek en büyük amaçlarımızdan olmuştur.

Cumhuriyetin eğitimde en önem verdiği alan öğretmenler oldu. Dünden bugüne öğretmen kimliği nasıl bir değişime uğradı? Bugün öğretmenlerin geldiği noktayı ve Geleceğin Türkiyesi’nin oluşumundaki rollerini nasıl değerlendirirsiniz?
Cumhuriyetin ilanıyla, Atatürk öğretmenlik mesleğini çağdaş, ulusal ve laik bir temele dayandırmıştır. 1924'te öğretmenlik mesleği yasayla tanımlanmış olup, yasal bir meslek niteliğine dönüşmüştür. Teknoloji araçlarının gelişmesi, eğitime teknolojinin entegre olması öğretmenin toplumdaki yerini geriletmiş gibi gözükse de eğitim sistemini empati, duygu ve anlayış gibi duygular barındıran, mantık- muhakeme yapabilen, üretebilen öğretmenler ileri seviyeye taşımaya devam edecektir.
‘Geleceğin Türkiyesi’nde Eğitim’ raporuna baktığımızda eğitim sisteminden, ekonomik, politik ve sosyokültürel sistemlerdeki gelişmeler sebebiyle talep ve beklentiler artmakta olup çeşitlenmesi beklenmektedir. Bu bağlamda önümüzdeki yıllarda Türk eğitim sisteminin başarması gereken oldukça esaslı değişikliklerin olduğunu söylemek mümkün öncelikle Bu değişimler eğitim sisteminin temel hizmet birimleri olan sınıflarda ve okullarda gerçekleşecektir. Bu değişimde de öğretmenin rolü kritiktir.

GİRNE KOLEJİ’NİN 2023 AJANDASINDA NELER OLACAK?
2023’te Cumhuriyetin 100. Yılı kutlanacak. Kurum olarak 2023’e yönelik planlarınız neler olacak?
Eğitim programlarımızın daha iyi bir noktaya taşınması için önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek program revizyonlarında program tasarımında yerelleşme, esneklik ve çeşitlilik, bütüncül gelişimi hedefleme, disiplinler arası yaklaşım vb. ilkeler daha fazla yer alacaktır. Girne Amerikan Üniversitesi iş birliği ile yürüttüğümüz Eğitim Akademileri ile bu süreçte herkesin ihtiyaç duyduğu konularda daha yetkin ve etkin hale gelmesini sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca; ilerleyen teknoloji, yeni nesil çocukların gelişimi ve dönüşümü gibi konularda ilgili veli akademilerimiz, geleceğin meslekleri ve planlama gibi konularda öğrencilere farkındalık kazandırma amaçlı düzenlediğimiz öğrenci akademilerimiz de devam edecek.
Öğrenciyi eğitim sürecinde etkilenen olmaktan çıkarıp bir bileşen haline getirmek üzerine kurguladığımız programlarımızı geliştirerek ilerliyoruz. Öğrencilerimizi; yaşam becerilerini, öz düzenleme becerisini, değişim yönetimini, EQ zekayı entegre ettiğimiz programlarla yaşama hazırlıyoruz. İki dilde yabancı dil eğitimi, Oracy Yaklaşımı, Yaratıcı Drama gibi programlarla kendini ifade eden iletişim becerileri yüksek çocuklar yetiştiriyoruz. Çocuklarla felsefe, matematik- fen- teknoloji okuryazarlığı, düşünme becerileri, inovasyon ve yaratıcılık becerileri ile entegre ettiğimiz derslerimizde sorgulayan, üreten, fark eden, öz benliği yüksek bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Geleceğin dünyasına hazırladığımız öğrencilerimize kendimizi yenileyerek, geliştirerek dünyanın kapılarını açmaya devam edeceğiz.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.