banner

Girne Koleji ve Girne Amerikan Üniversitesi öğretmen eğitiminde sinerji yaratıyor
Dilek Cambazoğlu – CEO / Girne Koleji: “Hizmet öncesi (mesleki eğitim) ve hizmet içi eğitimlerinin sürekliliği okulun kalkınması, öğrencinin gelişimi ve öğretmenin verimli çalışması için önemlidir.Bunları göz önünde bulundurarak Girne Koleji’nde hem akademik kurulumuzla hem de Girne Amerikan Üniversitesindeki akademisyen hocalarımızla tüm yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz için sertifikalı eğitimler gerçekleştiriyoruz.”

dilek_cambazoglu_kasim_2022Günümüzde öğretmenlik mesleğini niteleyen unsurlar neler?
Alfa olarak adlandırdığımız kuşağa ait öğrencilerimizin en belirgin özellikleri arasında tarihteki en yüksek eğitime sahip olmaları, bireysel olarak öğrenmeleri, paylaşım yerine sahip olmayı tercih etmeleri ve toplumsal normları kolay kabul etmeyişleri yer alıyor. Bu yüzden Alfa Kuşağı geçmişte hiç olmadığı kadar özerk yaşamaya alışkın bir nesil diyebiliriz. Adeta dünyanın tek tuşla değişebileceğine inanan bir kuşağa eğitim veren öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu beceriler de giderek farklılaşıyor.
Üretkenlik, yaratıcılık ve tasarım gibi üst bilişsel ve duyuşsal becerilerin aktarılması için çoklu uyaran, alternatif öğrenme kanalları ve yenilikçi bir takım öğretim yöntemlerinin yanı sıra söz konusu becerilerin öğretmenler tarafından kazanılmış olması büyük önem kazanmıştır.
Öğrencileri tanımlamak ve ihtiyaçlarını doğru anlamak için bir başka önemli kavram ise bağlantısallıktır. İş birliği ve etkileşimin evrensel yasası olarak bağlantısallık kavramı ile insanı, içinde yer aldığı evren ile yeniden uzlaştırmak ve bir bütün olarak düşünmek mümkündür. Benzer şekilde eğitim sisteminde ve okullarda yapılan bütün etkinlikler, kurulan bütün ilişkiler ve ortaya çıkan sonuçlar birbirleriyle ilişkilidir. Bu gerçeğe uygun bir öğretmen becerisine ihtiyaç duyduğumuzu söylemek mümkün. Yani aktaran değil ilişki kuran, tekil olay ve olgulara değil örüntülere odaklanan ve bütünü şekillendiren bir öğretmen becerisine olan ihtiyaç artmıştır.
Tüm bu konular ışığında, günümüz öğretmenleri, eğitimdeki bu kuşaklararası dönüşümün ortasında, yani algoritmalar ve makineler çağında insan kalabilmeyi sağlayabilecek önemli bir toplumsal rol üstlenmektedirler. Ayrıca; rehberlik eden, teknolojiye hâkim, mesleki yetkinliği olan, yenilikçi, gelişime açık, çağa ayak uyduran, dünya vizyonuna sahip olma nitelikleri yeni nesil öğretmen kavramını karşılayan özelliklerdir.

dilek_cambazoglu_kasim_2022Kurumlar öğretmen seçerken nelere dikkat ediyorlar?
Özel okul sayısının artması, öğretmenlerin yaşadıkları şehirleri değiştirmeme istekleri günümüz öğretmenlerinin devlet okullarından özel okullara yönlenmesinde etkili olmuştur. Bu yönelme özel okullar için çok geniş bir öğretmen havuzu anlamına gelmektedir. Kurumlar, kendileri için en uygun öğretmenleri seçebilmek iyi bir öğretmenin sahip olması gereken özellikleri literatür taramaları ile belirliyorlar. Mesleki alan yetkinlikleri ile ilgili yapılan birçok mülakatın haricinde birden fazla farklı alanda etkin çalışmalar yürütebilen, eğitimdeki değişimleri sürekli takip edip sınıfına başarıyla taşıyabilen ve okul gelişim projelerinde etkin rol alabilen donanımlı öğretmenleri ekiplerine katmak için sıkı çalışmalar yapılmaktadır.

KURUMLAR GÜCÜNÜ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNDEN ALIR
Bir eğitim kurumunun öğretmenlere verdiği değeri neler belirliyor?
Kurumlar gücünü öğretmen ve yöneticilerinden alır. Öğretmenlerin kendini değerli hissetmelerinin temel başlıkları arasında özlük hakları, kişisel gelişimlerine kurum tarafından yapılan yatırım ve çalışma koşulları gelmektedir.
Bir kurum öğretmenlerine özlük hakları konusunda gerekli olan tüm adımları eksiksiz yerine getirmekle sorumludur. Bu sorumluluklar öğretmenlerin kendilerini güvende hissetmelerinin en önemli ayağıdır. Öğretmenler kendilerini özlük hakları anlamında güvende hissettiği sürece kurum aidiyetleri de artacaktır. Bununla birlikte kurumun öğretmenin kişisel gelişimine destek olmak amacıyla yaptığı hizmet içi ve dışarıdan alınabilecek eğitimlerle de hem öğretmenin mesleki anlamda kalitesi artacak hem de öğretmenin kuruma sağladığı katma değer artacaktır.
Bir diğer hususta doğru bir zamanlama ve planlama ile hayata geçirilecek olan öğretmenlerin esnek çalışma saatleridir. Hibrit Eğitim modeli ile öğretmenler kimi zaman okuldan kimi zamanda online olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütebilirler, bu da öğretmelere kendilerini iyi hissettirecektir.

Kurumlar akademileriyle öğretmen eğitimlerini nasıl destekliyor?
Bir okulun işlevinin beklenen düzeyde gerçekleşmesi ve eğitimin sürdürülebilirliği için öğretmenlerin gelişmelerinin sadece mezuniyette kalmaması, sonrasında da desteklenmesi gerekmektedir. Bu süreçte öncelikle öğretmenlerin ihtiyaçları belirlenmeli sonrasında mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler düzenlenmelidir. Hizmet öncesi (mesleki eğitim) ve hizmet içi eğitimlerinin sürekliliği okulun kalkınması, öğrencinin gelişimi ve öğretmenin verimli çalışması için önemlidir. Bunları göz önünde bulundurarak Girne Koleji’nde hem akademik kurulumuzla hem de Girne Amerikan Üniversitesindeki akademisyen hocalarımızla tüm yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz için sertifikalı eğitimler gerçekleştiriyoruz.
Öğretmen ve yönetici eğitimlerine örnek olarak; dönem içi uyguladığımız akademik gelişim takip sistemi için gerekli olan öğrenci koçluğu eğitimi, çocukluğun felsefesi, tematik yaşam becerileri eğitimi, öğrenme stilleri, doğru iletişim, beden dili, sınıf yönetimi, farklılaştırılmış eğitim, oyunlaştırma ve 21.yy öğretmeni olmak gibi eğitimleri söyleyebiliriz. Veli akademilerimizin de sağladığı büyük yararlar var. Velilerimize ebeveynlik döneminde destek olmak, çocuklarının gelişim dönemlerinde yaşayacakları ve çözüm yolları ile ilgili bilgilendirmek de gerekiyor. Eğitimler velinin farkındalık kazanmasını, okulla ve öğretmenle işbirliği içinde olmasını sağlıyor. Eğitim için düzenlediğimiz akademiler sene boyunca düzenli olarak devam ediyor.

ÖĞRETMENLER TEKNOLOJİ KULLANIMINA ÖNEM VERMELİ
Teknolojik dönüşümün ortaya çıkardığı yeni dönemde öğretmenlerin görev ve sorumlulukları nasıl dönüşüyor?
Rezzan Gök - Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı - Batman Girne Koleji: Teknolojinin eğitime entegresi öğrenme sürecini kolaylaştırdığı gibi öğretmenin iş yükünün azalmasına da katkı sağlamaktadır. Öğrenci değerlendirme ve sınavların okunmasında optik okuyucuların kullanılması, web 2.0-web 3.0 araçlarının eğitime entegre edilmesi, online eğitimler, dijital kütüphaneler gibi birçok örnek verilebilir. Ancak, günümüzde teknolojinin önemi her ne kadar büyük olsa da “... eğitime anlam ve ruh veren, onu işlevsel, etkili ve verimli kılan temel unsur öğretmendir” (Solak, 2009, 14). Bu bağlamda öğretmenler olarak teknolojiye ve gelişen dünyaya ayak uydurmak bir zorunluk haline gelmektedir. Öğrenme ve öğretme sürecinde farklı duyulara hitap etmenin eğitim sürecini kolaylaştırdığı otoriteler tarafından kabul edilmektedir. Teknoloji-eğitim ilişkisinde karşılaşılan sorunlardan biri de birçok öğretmenin bu alanda kendini yetiştirmemiş olmasıdır. Bu konuda sahada gözlemlenen en büyük problem öğretmenin teknolojiyi kullanmada zaman zaman öğrencinin gerisinde kalmasıdır. Bu da öğretim sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle öğretmenlerin çağın gereksinimlerini karşılamaları ve yeni nesil öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilmeleri için teknoloji kullanımına önem vermeleri gerekmektedir.

Günümüzde değişen öğrenci profili çerçevesinde yeni dönemin pedagojisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Gönül Orakçı – PDR Öğretmeni - Fethiye Girne Koleji: Yeni dönemin pedagojisinde öğrenci ve öğretmen iş birliği içerisindedir, öğrenci önemsenmektedir. Öğrencileri eleştirel düşünmeye teşvik ederek onların sorgulayıcı ve araştırmacı olmalarını desteklerken elde ettikleri bilgileri günlük yaşantılarında kullanmalarını sağlar. Eğitim sistemimizde öğrenci girişkendir, zamanı verimli kullanarak sorumluluk almayı öğrenmektedir. Öğrencilere kendilerine güven, sözlü ve yazılı ifade, karşılaştıkları sorunları tek başlarına çözme, kendi kararlarını kendi alma, yeri geldiği zaman kendilerini de eleştirebilme becerilerini kazandırır. Öğrencilerde toplumsal duyarlılık, saygı, yardımseverlik ve dayanışma duygusunu geliştirir.

DEMOKRATİK OKUL KÜLTÜRÜ EGEMEN OLMALI
Öğretmenlerin eğitim ve okul yönetiminde, karar alma süreçlerinde, görev ve sorumlulukları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Eda Tüfekçioğlu - Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı - Ankara Yenimahalle Girne Koleji: Öğretmenlerin mesleki ve toplumsal rollerini yerine getirebilmesi için eğitim süreci içerisinde karar alma mekanizmalarında yer alması gerekir. Çağdaş yönetim yaklaşımlarına göre okullarda uygulanacak müfredatın oluşturulmasından okulun geliştirilmesine kadar birçok konuda öğretmenler, okul yönetim süreçlerine katılım sağlamalıdırlar. Bu doğrultuda okul yöneticisinin kendi deneyimleri ve birikimlerine ek olarak demokratik liderlik davranışları ile sürece dâhil ettiği öğretmenlerle işbirliği içerisinde olması, okulun misyonunu yerine getirmesini kolaylaştıracaktır. Kuşkusuz demokratik bilince sahip insanlar yetiştirebilmek için demokratik bir okul kültürünün okullarda egemen olması gerekir. Bilimsel düşünme, öngörülü yaklaşım, insan haklarına saygı, gelişme ve yenileşmeye açıklık gibi niteliklere sahip eğitimciler, okul yönetiminde karar alma sürecini akılcı yollarla analitik yöntemler ile yürütmelidirler. Karar almada katılımı destekleyen, öğretmenlerine güvenen, iletişime açık, insan ilişkilerine değer veren, okul ve çevre arasındaki iletişimi destekleyen okul yöneticileri, öğretmenlerin çalışma performanslarını olumlu yönde etkilemektedirler. Şüphesiz öğretmenlere yeterli desteği vermek de elbette onlara fikirlerini sormakla, kararları birlikte almakla ve gereken destekleri sağlamakla olacaktır.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.