banner

Girne Kolejinde yeni dünya insanı yetiştirmeye anaokulundan başlıyoruz
Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu, okul öncesi eğitim yaklaşım ve uygulamalarını artı eğitim dergisine anlattı.

dilek_cambazoglu_ocak_2022* Türkiye’de ilk defa tüm derslerde ORACY yaklaşımı eğitim sistemimizin temel taşlarından biridir.
* Girne Koleji anaokulunda öğrenciler, çağın gerektirdiği bilgileri edinirken geleceğe de hazırlanırlar.
* Anaokulu yaşamında “Aktif İngilizce” eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimizin günlük yaşamda ihtiyaç duydukları kelimeleri, kalıpları ve cümleleri yaşayarak ve oyunlarla aktif kullanmalarını sağlıyoruz.

Okul öncesi eğitimde nasıl bir eğitim modeli uyguluyorsunuz?
Her çocuğun kendine özgü benzersizliği, çocuk olma hakkı ve okul hayatına güvenli bir başlangıç; anaokulu eğitimine yön veren önceliğimizdir. Girne Kolejinde sosyal-duygusal yaşamı ve akademik programı temsil eden temel öncelik güvenli bağdır. Girne Kolejinde anaokulu yaşamı her bir çocuğun kişilik özelliklerinde, potansiyel gelişim ve zekâ alanlarında kendini yansıtarak, özgünlüğüne vurgu yapar. Anaokuluna Girne Kolejinde başlayan çocuklar, bireyselleştirilmiş eğitsel süreçlerine çocuk olma haklarına saygı duyularak, farklılıklarını geliştiren bir içerikle devam ederler.
Girne Amerikan Üniversitesinin süpervizörlüğünde hazırlanan eğitim programlarımızın merkezinde başarıyı geliştiren değerler bulunmaktadır. Öğrencilerimize Tematik Öğrenme ile çok yönlü eğitim olanağı sağlanmaktayız. Öğrencileri duygusal, sosyal, bilişsel, estetik, fiziksel olarak güçlü kılmak, onları etik değerlere sahip bireyler olarak yeni dünyaya hazırlamak; tematik öğrenmenin olmazsa olmazıdır. Bilim, sanat ve dil odaklı tema bazlı planlamalar doğrultusunda öğrencilerimizi etkileşimi yüksek, bilişsel ve fiziksel aktifliği bol bir anaokulu deneyimiyle buluşturuyoruz. Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine göre gelişimini de önemsiyoruz. İlgi ve Yetenek Atölyelerimiz ile öğrencilerimizin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerini destekliyor, yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz.
Türkiye’de ilk defa tüm derslerde ORACY yaklaşımı eğitim sistemimizin temel taşlarından biridir. ORACY, bireyin kendisini sözlü iletişimde etkili ve akıcı bir şekilde ifade edebilmesidir. ORACY, öğrenme ve öğretme niteliği artıran, aktif öğrenme kültürünü yüksek iletişim kalitesiyle buluşturan beceriler çerçevesidir. Anaokulumuzda tüm öğrenme alanlarına oracy yaklaşımını entegre ederek öğrencilerimiz akademik ve sosyal başarısına yön veriyoruz. Bilgisayarsız Kodlama dersleri ile algoritmik ve sistematik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Erken STEAM eğitim yaklaşımıyla da araştıran, sorgulayan, problem çözebilen, analitik düşünen, iletişim becerileri yüksek ve üreten bireyler olmaları sağlanır. Ortalama her iki ayda bir proje hayata geçiren öğrenciler ezberden uzak, üretiminin ön planda olduğu bir eğitim alarak ilerlerler.

AKTİF İNGİLİZCE EĞİTİMİ
Okul öncesinde yabancı dil eğitimi hangi yaşta başlamalı ve hangi yöntemler uygulanmalıdır?
Erken çocukluk dönemi beynimizin en hızlı geliştiği ve yabancı dilin en etkili öğrenildiği dönem. Yabancı dili erken yaşta öğrenme çocuğun zihinsel işlevlerini geliştirir, bilişsel ihtiyaçlarını karşılar, dünyanın dilsel ve kültürel çeşitliliğine olan ilgiyi uyandırır, diğer ulusların dillerine ve kültürlerine saygı duymak için mükemmel fırsatlar yaratır.
Anaokulu yaşamında “Aktif İngilizce” eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimizin günlük yaşamda ihtiyaç duydukları kelimeleri, kalıpları ve cümleleri yaşayarak ve oyunlarla aktif kullanmalarını sağlıyoruz. Dil öğretimindeki güncel yöntemlerle İngilizceyi yaşam becerisine yön veren bir standarda dönüştürüyoruz. Yabancı ve Türk öğretmenlerimizin eşliğinde sürdürülen aktif İngilizce ağırlıklı eğitim programlarıyla, öğrencilerimizin ana dilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini de kavramaları için gerekli yetileri erken çocukluk döneminde kazanmalarına öncelik veriyoruz.
Half Day English Program ile anaokulu kademesindeki öğrencilerimiz her gün 3 ders İngilizce atölyelerinde aktif İngilizce öğrenme deneyimi yaşarlar. Sistemin çoğunluğu Core Programdan oluşmakta olup kalan saatler GCO ve Language olarak dağılım göstermektedir. Core Program derslerimiz, dört temel beceriyi (okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazma ve konuşma: sözlü ifade ve karşılıklı konuşma) geliştirmeye ve öğrencilerimizin temelini sağlamlaştırmaya yöneliktir. Language Arts derslerimizde, öğrencilerimizin okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.
GCO (GIRNE CONNECTS IN ORACY), özel olarak hazırladığımız ve müfredatlar arası çalışmaları hedeflemiş olan entegre planlarımızın, Tematik Eğitim Çerçevemizde yer alan 4 temaya entegre edilerek işlendiği derstir. Girne Connects in Oracy derslerinde, öğrencilerimizin sözlü iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik, konuşma ve dinleme etkinlikleri yapılmaktadır. Anaokulu ve ilkokul kademelerinde GCO dersleri çift dilli yürütülmekte olup, ilgili dersler İngilizce öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin eş zamanlı öğretimiyle gerçekleşmektir. 4 yaştan itibaren ana dil ve İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil eğitimini de programa dahil ediyoruz. Amacımız, anaokulu kademesinde global yetkinliğin göstergesi olan yabancı dil hakimiyetini güçlendirmek.

Okul öncesinde öğretmenler hangi niteliklere sahip olmalı?
Öğretmenlik mesleği yeterlikleri hakkında ilgili kaynaklar incelendiğinde mesleki yeterlilik özelliklerinin genellikle üç çatı altında toplandığı görülmektedir. Bunlar; öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültürdür. Bu özelliklere sahip olan öğretmen, idealize edilmiş öğretmen davranış gruplandırmalarının birçoğunda ortak olan sevgi, saygı, hoşgörü, iş birliği gibi özelliklere sahip olduğu zaman öğrencileri ile daha etkin bir iletişime geçebilir. MEB ise alt yeterlikler ve performans göstergelerinde yer alan öğretmen yeterlikleri belirlemiştir. Bunlar; kişisel ve mesleki değerler, öğrenciyi tanıma, öğretmen ve öğrenme süreci, öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme, okul, aile ve toplum ilişkileri, program ve içerik bilgisidir.
Girne Koleji olarak her öğretmenimizin yetkinliğini, değerlerini, fikirlerini göz önünde bulunduruyor ve Girne Amerikan Üniversitesi iş birliği ile düzenlediğimiz öğretmen akademileri ve mesleki gelişim seminerleri ile yetkinlik alanlarını geliştiriyoruz.

Ebeveynler okul öncesi eğitim kurumlarını seçerken nelere dikkat etmeli?
İnsan yaşamında, gelişim evrelerini göz önüne alırsak ilk 6 yıl oldukça önemlidir. Bu sebeple anaokulu seçimi çocukların gelişiminde çok önemli ve hassas bir konudur. Çocuk, keyif aldığı ortamda öğrenen bir varlıktır. Yeteneklerini, becerilerini keşfetmesi ve geliştirmesi için yaş düzeyine uygun oyunlara ihtiyacı vardır. Bu bakımından anaokulu eğitim süreçlerinde “oyunla öğretim” vazgeçilmez bir kriter olmalıdır.
Bir diğer kriter, eğitimcilerin alanlarına olan hakimiyeti ve eğitimdeki gelişmelere olan merakıdır. Seçilen kurumların, eğitimcilerine bu alanda ne kadar destek olduğu ebeveynler tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuğun yaş düzeyine uygun sınıf ortamlarında ve uygun materyallerle eğitim görüyor olması dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Binanın fiziki şartlarının, alınan güvenlik önlemlerinin -bina içi ve dışı olmak üzere- hijyen kurallarına uygun olarak oluşturulan ortamların da bu başlıkta ele alınması gerekir. Unutmayalım ki güvenlik, okul ortamlarında eğitimden de önce gelir.
Anaokulu velilerinin dikkat etmesi gereken en önemli başlıklardan birisi de kuşkusuz öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek öğünlerin, uzman kişilerce belirleniyor olmasıdır. Çünkü iyi bir zihinsel gelişim için sağlıklı ve düzenli beslenme şarttır. Tüm bunların dikkate alındığı, kalori hesaplarının ve mevsimsel ürünlerin göz önünde bulundurulduğu menüler, bakılması gerekenler arasındadır.
Dil gelişiminin, bireyin hayatına yön veren en temel başlıklardan olduğunu düşünürsek seçilecek kurumların ana dile verdiği önem kadar yabancı dile yatırım yapıyor olması da çok önemlidir.Son olarak da okul bünyesinde bir psikolog ve/veya pedagog olması, oryantasyon çalışmalarının bireye özgü planlanması, okul-çocuk-veli iletişiminin sık ve güçlü tutulması, olması beklenenler arasındadır.

YENİ DÜNYA İNSANLARINI YETİŞTİRİYORUZ
Okul öncesi eğitimde aileye düşen görev ve sorumluluklar neler?
Okula başlamadan önce ebeveynlere düşen diğer görev ve sorumluluklar arasında, iyi birer dinleyici olması, çocuklarını sabırla dinlemeleri, okul dışında kalan vakitlerde çocuklarıyla oyun oynayarak onları takım çalışmasına hazırlamaları, yönerge takip etmelerini sağlamaları, sabırla çocuklarının gelişimlerini takip edip ve kendi hızlarında öğrenmelerine izin vermeleri, öğrenmeye ve denemeye devam etmeye teşvik etmeleri yer almaktadır. Bu sayede çocuk okulda yapılacak olan takım çalışmalarında başarılı olur, kişisel gelişimi hızlanır ve okula uyumda herhangi bir sorun yaşamaz.
Girne Kolejinde her ay düzenli olarak paylaştığımız veli bültenleri ve Girne Amerikan Üniversitesi iş birliği ile düzenlediğimiz veli akademileri ile çocukların gelişim süreçleri, dönemsel özellikler ve yeni eğitim metodları ile ilgili velilerimizi bilgilendiriyor ve velilerimizle birlikte yeni dünya insanlarını yetiştiriyoruz.

Türkiye’de okul öncesi eğitimin gelişimi için neler yapılmalı?
Öncelikle Türkiye’de anaokulu eğitimi zorunlu hale getirilmeli ve bu eğitimin yaygınlaştırılması için okul sayısı arttırılmalıdır. Paralelinde, çalışan annelere teşvik verilmeli ve aileler, çocuklarını anaokuluna göndermeleri adına desteklenmelidir. Öncelikle çağa ayak uydurabilen eğitimcilerle bu yola çıkılmalıdır. Dil edinimi noktasında kritik dönemler göz önünde bulundurulmalıdır. Biliyoruz ki dil gelişimi, hayat boyu devam eden bir süreçtir ve bireyin en güçlü donanımıdır. Bu sebeple ana dilde olduğu kadar ikinci bir yabancı dilde de uygun programlar yazılmalıdır. Anne babalar, çocuklarının akademik ve sosyal gelişimleriyle ilgili süreç içinde haberdar edilmeli ve doğru rehberlikle yönlendirilmelidir. Bütün bunlar yapılırken bölgesel farklılıklar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır ki eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilsin.

“Etkili ve doğal öğrenme ortamını sağlayan en önemli unsur oyun temelli eğitim sistemimizdir. Temalarımız kapsamında yaptığımız projelerin, ölçme-değerlendirme araçlarımızın ve öğrencilerimize kazandırdığımız güçlü akademik performansın temelinde oyun temelli eğitim programımız bulunmaktadır. Girne Kolejinde bütün öğrencilerimiz güne Mutluluk Dansıyla başlar, sabah yapılan iletişim çemberlerinde diyaloglarını oyun ortamında kurarlar. Sınıf içlerinde yer verdiğimiz Öğrenme İstasyonlarının temelinde de oyunun öğrenme keyfi, güven ve etkileşimle olan bütünlüğü bulunmaktadır.”YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.