banner

Hami Koç: Öğretmenler teknoloji devrimi yaşadı
Bütün özel ve resmî eğitim kurumlarının pandemi sürecinde altyapı, öğretmen eğitimi ve eğitim yöntemleri konularında büyük aşamalar katettiklerini belirten Doğru Cevap Eğitim Kurumları CEO’su, Eğitimci-Sosyolog Hami , “Pandemiyle ani olarak bir ihtiyaca maruz kalan toplum ve tabii ki başta öğretmen ve öğrenciler, teknoloji devrimi yaşamışlardır.” diye konuştu. 

hami_koc_kasim_2021Kurumunuzda öğretmenlerin yerini ve önemini belirleyen unsurlar nelerdir?
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin vazgeçilmez unsuru öğretmenlerdir. Literatürde eğitim ekosistemi için yönetim, program, fiziki imkânlar ve eğitim personeli olarak 4 ana unsurdan bahsediliyor olsa da bunların en önemlisi öğretmendir. Eğitim sisteminin iyi olduğu kabul edilen ve uluslararası sınavlarda önde olan ülkelerde, bu dörtlü arasında en belirgin ortak nokta, kaliteli öğretmen kadrosudur.
Doğru Cevap Kurumlarında paylaşımcı ve katılımcı bir yönetim, eğitim-öğretim ortamı oluşturmayı gaye edinmiştir. Doğru Cevap Eğitim Kurumlarında “Özel Öğrenme ve Gelişim Modeli”mizde “Lider Öğretmen” kavramı sistemin esas kavramlarından biridir. Aslında sadece öğretmen için değil bütün personel için kendi görev ve sorumluluk alanının lideri ve üst ekosistemin fikir paydaşı olduğunu belirtmem yerinde olacaktır.
Lider ve girişimci öğrenciler ancak liderlik becerileri yüksek, düşünen, üreten ve üretme ortamı oluşturan eğitimcilerle ortaya çıkacaktır. Bu açıdan lider öğretmen ve liderlik kavramı Doğru Cevap Eğitim Kurumlarında önemli bir kavramdır. Öğretmen; eğitim-öğretim ortamını yönetirken, program ve materyali de en iyi seçerek hedef kazanımları elde etmek için en verimli şekilde kullanması gereken kişidir. Yönetimin kendini “Öğretmen Yardımcısı” olarak ifade etmesi, asıl işin öğretmen tarafından sınıfta yapıldığı gerçeğini destekleyen ve diğer bütün birimlerin, bölümlerin onları desteklemesi, onlara yardım etmesi üzerine sistemin kurulmasını gerektirir. 

ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİK YETKİNLİĞİ 10 YIL İLERİYE TAŞINDI
Uzaktan ve hibrit eğitim sürecinde öğretmenlere hangi imkânları sağladınız?
Hepimizin bildiği gibi pandeminin, öğretmenlerin teknolojik yeterliliklerine önemli bir etkisi olmuştur. Yapılan bir çalışmaya göre pandemi döneminde öğretmenlerin teknolojik yetkinliği 10 yıl ileriye taşınmıştır. Eğitimin içinde öğrenmeye etkisi bakımından var olan en önemli etken “maruz kalmak” olarak bilinir. Pandemiyle ani olarak bir ihtiyaca maruz kalan toplum ve tabii ki başta öğretmen ve öğrenciler, teknoloji devrimi yaşamışlardır. Öğretmenler sadece online ders organizasyonu becerileri edinmekle kalmamış, aynı zamanda web 2.0 araçlarını eğitimde kullanmada da önemli mesafeler katetmişlerdir. Uzun süre kurumlarımızın üzerinde çalıştığı Flipped Clasroom sistemi de pandemi ile kendine daha büyük alan bulmuştur. Öğretmenin; öğrenmeyi evde sağlayabilmesi için ödevlendirme, görevlendirme çalışmalarını daha titizlikle yapma durumu hasıl olmuş; etkinlikleri online’a uygun, dijital platformlarda veya hem dijital hem geleneksel tarzda hibrit olarak yapma mecburiyeti ortaya çıkmıştır.
Öğretmenlere sunduğumuz bir diğer eğitim imkânı da “Eğitim Koçluğu”dur. Girne Amerikan Üniversitesi hocaları ile çalıştığımız bu projede; öğretmenlerimizin, öğrencilerine uzaktan eğitimi nasıl verecekleri konusunda yetkinliklerini artırırken yine onlara uzaktan psikolojik desteği nasıl verebilecekleri konusunda da bilgilendirmeler yapılmıştır. Bunun yanında içinde pek çok modül bulunan yönetici eğitimi sertifika programını da tamamlayarak yönetici ve öğretmenlerimizi üniversite onaylı sertifikalandırdık. Yine kurum uzman eğitimcilerimiz ve Türkiye’nin önde gelen eğitimcilerinin bir kısmı ile öğretmenlerimizi buluşturarak bilgi ve tecrübe paylaşımlarında bulunduk. Eğitim uzmanlarımız kurumları ziyaretlerinde; iletişim, değişime ayak uydurmak ve etkinlik temelli sınıf yönetimi üzerinde eğitimler vermektedirler. Yapılan eğitim ihtiyaç analizlerine göre belirlenen konularda kurum içi imkânlar ve uzman eğitimcilerden öğretmenlerimizin yetkinliklerini artırma çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Yeni dönemde öğretmenleri bekleyen dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öğretmenin, eğitim-öğretimin esas unsuru olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Eğitim personelinde dijital bir dönüşüm olduğu ortadadır. Genç-yaşlı bütün öğretmenler bu döngünün ister istemez içinde kalmıştır. Bir kısım öğretmen değişimde ortalamanın üzerinde bir performans gösterirken çok az bir kısım öğretmen ise buna ayak uyduramamıştır. Bu konuda özel kurumlar, duruma çok çabuk adapte olmuş ve bu alanda yine sektörün itici gücü olmuştur. Özel kurumlar sadece fiziki ortamı, dijital ihtiyaçları karşılamakla kalmamış, ihtiyaçlarına binaen kendini yetiştirmiş elemanları bünyelerinde toplayarak, katma değer oluşturarak kendi öğretmenlerinin de dönüşümünü hızlandırmışlardır. Millî Eğitim Bakanlığımızın da bu alanda formatör yetiştirme ve bu formatörler sayesinde taşrada dönüşüm gayreti de belli oranda başarılı olmuştur.
Maruz kalma sonucu, bir bakıma mecburi olan değişim ve dönüşümün eğitim öğretime bir dereceye kadar katkı sağlayabilmekte olduğunu düşünüyorum. Asıl olan iç motivasyon ile sürekli gelişim, sürekli değişim içinde olmaktır. Bu açıdan öğretmen seçme, yetiştirme ve mesleki destek süreçlerinin yeniden planlanarak toplam öğretmen kalitesini güçlendirmenin gerekli olduğuna inanıyorum.
Finlandiya eğitim sisteminden bahsederken öğretmenin özlük haklarının da üst seviyede olduğu ancak aynı zamanda öğretmenlerin master dereceli ve yarıdan fazlasının doktora dereceli ve yine yıllık alması gereken hizmet içi eğitimin de 50 saati bulduğunu eklemek gerekiyor. Bu açıdan öğretmenin iç motivasyonunu artırabilecek bütün tedbirleri alarak kendi gelişim planlarını kendilerinin isteyerek yapması sürecinin desteklenmesinin doğru olacağına inanıyorum. Aksi hâlde hızlı dönüşen eğitim sektörü, buna ayak uyduramayan eğitimcileri ister istemez sistemin veya başka bir ifade ile tercih edilenin dışına itecektir. Bu çalışmada özel ve resmî kurumların el birliği ile çalışması ve problemlere çözüm bulması en büyük arzumuzdur. 

DERS ZİYARETLERİ BAŞLIYOR
Bu dönüşüm için hangi program ve uygulamaları hayata geçirdiniz?
Doğru Cevap Eğitim Kurumları Öğrenme ve Gelişim Sistemi’nde online akademiler önemli bir yer tutar. Online akademiler; online yönetici akademileri, online öğretmen akademileri, online veli akademileri ve online öğrenci akademileri olarak dört ana bölüme ayrılır. Bizler her bir akademiyi aktif tutarak bu dört insan olgusunun toplam kalitesinin artırılması için çaba sarf etmeyi hedef edindik. Konumuz itibari ile öğretmen akademilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptığımız ihtiyaç analizleri ile bir önceki yılın edinimlerinin üzerine koyarak konular tespit edilmiş ve planlamaya alınmıştır. Bütün bunların yanında yüzyüze eğitimlerin başlaması ile öğretmen akademimizin bir unsuru olan “ders ziyaretleri” projesini de yeniden hayata geçiriyoruz. Bu projede her öğretmenimiz branşından ve başka branşlardaki öğretmen arkadaşının dersini izleyerek ona geri bildirimde bulunur ve böylece birbirlerinin tecrübelerinden istifade ederek bir ekip olarak birlikte gelişirler.  

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için zorunlu gördüğünüz unsurlar nelerdir?
Öğretmenlerin mesleki gelişiminde olmazsa olmaz olan edinim, pedagojidir. Pedagoji biliminde hem bilgi hem uygulama olarak eksik olana öğretmenin hatta eğitimcinin ve bir yere kadar ebeveynin çocuğa faydası yerine zararı olabilir. Davranış ve iletişim çok önemli bir öğretmen yetkinliğidir. Bütün bunlardan sonra tabii ki pandeminin de önemini bir kat daha artırdığı teknoloji yeterliliği de önem arz etmektedir. Öğretmenler düşünme becerilerinde çok yetkin olmalıdır. Onlar bilgiyi aktaran değil bilgiler arasından doğru bilgiye ulaşmak ve onu kullanarak yeni bilgiler ortaya koymayı becerebilen nesiller yetiştirmek zorundadır. Bu açıdan öğretmenin, öğrencisine özgüven kazandırması, düşünme ve düşüncesini uygun bir yolla ifade edebilecek ortamı hazırlaması gerekmektedir.
“Ne, kim, neyi, kimi” sorularından çok “nasıl, neden, niçin” sorularının çok sorulduğu sınıflara ihtiyacımız var. Bu sorular dimağı zorlar, düşünmeyi geliştirir. Hemen ardından öğrencinin kendini ifade etmede güvenli bir sınıf ortamına ihtiyacı vardır. Güvenli sınıf ortamı;penceresi, sırası, kapısının güvenli olmasının ötesinde fikirlerin serbestçe konuşulabildiği; akran zorbalığının, suiistimalin olmadığı, medeni diye isimlendirilebilecek bir ortamın olduğu sınıflardır. Bu sınıflarda öğretmen, öğrenciyi sever ve ona saygı duyar; öğrenci de öğretmenini ve arkadaşlarını sever ve onlara saygı duyar.
Öğretmen çok yönlü bir toplum lideri olduğu için genel kültür olarak da yeterli olmalıdır. Öğretmenlerin gazete ve kitap takibi mutlaka olmalı, öğretmenler güncel konularda fikir sahibi olmalıdır. Kendi fikirlerini empozeden uzak dururken öğrencilerin doğru tartışma, fikir alışverişinde bulunma ortamını da onlarasağlamalıdır. Bütün bunların yanında öğretmenler liderlik ve girişimcilik becerilerine sahip olmalıdır. Bunlar, 21. yüzyıl becerileri olarak bilinen becerilerdir. Bundan 30-40 yıl sonra öğrencilerin yapacağı mesleği ve yaşayacakları çevreyi tahmin etmek oldukça güç. Bu açıdan farklı durumlara uyum sağlama becerisi; öğretmenin, öğrencilere kazandırabileceği en önemli becerilerden biri olsa gerektir.
Doğru Cevap Eğitim Kurumları özelinde bütün özel ve resmî eğitim kurumlarımız pandemi sürecinde hem altyapı hem öğretmen eğitimi hem de eğitim yöntemleri konularında ellerinden gelen çabayı göstermiş ve büyük aşamalar katetmişlerdir. Başta Millî Eğitim yetkilileri olmak üzere eğitim camiasına, öğrenci ve velilere; uyumları, anlayış ve işbirlikleri için teşekkür ediyorum. Hep birlikte ülkemizin eğitimini arzu edilen çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaracağımızdan en küçük bir endişe duymuyoruz. 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.