banner

Tarhan Koleji okul öncesi öğrencilerini keşfetme yolculuğuna çıkarıyor
Rukiye Şahin - Tarhan Kolejleri Okullar Koordinatörü

rukiye_sahin_nisan_2023“Tarhan Koleji olarak okul öncesi eğitim ve öğretim programımızı; yanımıza öncelikle ‘güven, sevgi, saygı, sağlık ve aidiyet’ kavramlarını alarak oluşturur, çocuklarımızı onların gelişimsel, bilişsel, sosyal, motor, duygusal ve dilsel beceri alanlarını geliştiren, oyunla ve keşif yolu ile öğrendikleri, bilgiyi dönüştürerek kendileri, toplulukları ve dünya için değer üretecekleri yaklaşım ve içerikler ile buluştururuz.”

Özel okullarda okul öncesinde kullanılacak eğitim modelleri nasıl kurgulanmalıdır?
Okul öncesi dönem çocuğun hayatında ilk kez ailesinin dışında bir ortamda eğitim göreceği kritik bir dönemdir. Okul öncesi dönem beyin gelişiminin ve sinaptik bağlantıların kurulma oranının en yoğun ve hızlı yaşandığı dönemdir. Beyin gelişimi çocuğun bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimi için güçlü bir zemin oluşturur. Yaşamının ilk altı yılında bilişsel ve fiziksel anlamda çok hızlı bir gelişim kaydeden çocuğun, ne kadar keşfedebileceği, neler öğrenebileceği ve hangi hızla öğrenebileceği çocuğun çevresinin çocuğun gelişimine sağladığı katkıyla, ne kadar destekleyici olduğuyla ve çocuğa ne gibi olanaklar sunulduğuyla yakından ilişkilidir. Bu tespit ailenin ve eğitimcilerin en önemli sorumluluğu, ilhamı, motivasyonu ve çıkış noktası olmalıdır.
Okul öncesi dönem için eğitim modeli olarak tek bir yaklaşımdan bahsedilmesi ya da tek bir yaklaşımın benimsenmesi mümkün olmamaktadır. Bunun yerine eklektik ve bütünsel bir anlayışla, çağın gereklilikleri, öğrencilerin ilgileri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çocukların bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişim alanlarının doğru içerikler ile beslendiği, ham bilginin ya da bilginin yaratıcılıkla beceriye dönüştüğü ve bununla birlikte çocukların kendi öz benlikleri için, doğa için, içinde bulundukları topluluklar için ve dünya için değer üreteceği yerde buluştukları eğitim modelleri uygulanmalıdır.
Günümüzde geliştirilen eğitim modellerine baktığımızda her bir modelin güçlü veya geliştirilmesi gereken yönleri bulunmaktadır. Ancak burada zamansız ve değişmeyecek tek bir tanım vardır ki; hangi müfredat, içerik veya teknik ile kurugulanırsa kurgulansın, okul öncesi eğitim modeli öncelikli olarak çocukların doğal eğilimleri, ilgi ve ihtiyaçları üzerine yapılandıran; oyun temelli bir yaklaşımla öğrenmeyi eğlenceli bir deneyime dönüştüren, öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını teşvik eden ve çocukların doğal merakını besleyen bir model olmalıdır.

Tarhan Kolejinde okul öncesi eğitim modeli nasıldır?
Tarhan Koleji olarak okul öncesi eğitim ve öğretim programımızı; yanımıza öncelikle “güven, sevgi, saygı, sağlık ve aidiyet” kavramlarını alarak oluşturur, çocuklarımızı onların gelişimsel, bilişsel, sosyal, motor, duygusal ve dilsel beceri alanlarını geliştiren, oyunla ve keşif yolu ile öğrendikleri, bilgiyi dönüştürerek kendileri, toplulukları ve dünya için değer üretecekleri yaklaşım ve içerikler ile buluştururuz. Tarhan Koleji okul öncesi eğitiminde, öğrenilen bilgi; kavramların, tutumların ve becerilerin geliştirilmesiyle sağlamlaştırılır. Bu nedenle bilgi tek başına dayanak değil, yeni keşiflerin, yeni yolculukların ve yeni deneyimlerin sadece basamağıdır.
Bu noktada okul öncesi eğitimde öğrencilerimize; anadil, yabancı dil, bilim ve sanat dili becerilerini en üst noktada geliştiren,  öğrenciyi merkez alan, keşfederek öğrenme öncelikli, akran öğrenmesini destekleyen, sorgulamayı, araştırmayı ve yaşam boyu öğrenmeyi odağına alan ve onların ilkokula geçişlerinde gerekli alt yapıyı sağlayan bir eğitim öğretim programı sunarız.
Öğrencilerimizin gelişimsel özelliklerini dikkate alarak planladığımız, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfettikleri, soru sordukları, öz-güven, öz-kontrol, öz-bakım ve öz-denetim becerilerini geliştirdikleri, deneyimlerini derinleştirdikleri ve dünyayı anlamlandırdıkları noktada onları her açıdan kavrayan ve destekleyen eğitim modelimizde dikkate aldığımız bir diğer unsur “rahatlık” kavramıdır. Bu anlamda öğrencilerimizin fiziksel olduğu kadar duygusal noktadaki rahatlıkları ve konforlarını sağlamak, okul ortamının onlarda oluşturacağı olumlu ve güzel duygular bu yaş grubunda etkili öğrenmenin en önemli koşullarından biridir. 

ÇOCUKLAR YAŞADIKLARINI ve DENEDİKLERİNİ ÖĞRENİRLER
Okul öncesinde oyun ile öğrenmenin önemi nedir ve nasıl uygulanmalıdır?
Oyun gerçek hayatın bir provasıdır. Çocuklar gördüklerini duyduklarını değil, yaşadıklarını ve denediklerini öğrenirler. Oyun ile insan ilişkileri, yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme, deneyim kazanma, psikomotor gelişim, sosyal ve duygusal gelişim, zihin ve dil gelişimi desteklenir.
Oyun temelli öğrenme yaklaşımı ile öğrencilerin eğitim etkinliklerine aktif katılmalarını ve keyif alarak öğrenmelerini amaçlarız. Bu yaklaşımda oyun amaç değil öğrenmenin bir aracı olmaktadır. Bu yaklaşımla, oyun içinde eğitim değil “eğitim içinde oyun” üzerinde dururuz ve süreçlerimizi buna göre planlarız.
Diğer bir noktada oyunlar; çocukların davranış telafileri ve olumlu tutum geliştirmeleri için etkili bir araçtır. Örneğin, çocuklar bir oyunu hata yapmamak için oynamaya gayret ederler. Bu da çocukların dikkatlerini uzun süreli olarak toplamalarına yardımcı olur. Bunun yanı sıra oyunlar, öğrencilerin edindiği soyut bilgileri somut bir şekilde anlamaları ve zihinsel kodlama yapmalarına destek olmaktadır.
Oyun temelli öğrenme okul öncesi yaş gruplarında en verim aldığımız ve en etkili yöntemlerden biridir. Çünkü çocuk, oyun içerisinde bütün duyularını aktif bir şekilde kullanır; bu sayede merak ve eğlenceden beslenen iç motivasyonla gerçekleşen bu “gerçek” öğrenme sürecinde çocuklarımızın edindiği bilgiler anlamlı ve kalıcı olur.

Okul öncesi eğitim kurumlarını seçerken nelere dikkat edilmelidir?
Çocuğun ilgi ve ihtiyaçları, ailenin değer yargıları, anne babanın çocuktan ve okuldan beklentileri okul seçimi yaparken öncelenen en önemli faktörlerdir. Okul öncesinde okul seçimi yaparken öncelikle kurumun güven veren bir kurum olması ve bu noktada doğru referanslara sahip olması önemlidir. Okul görüşmelerine başlarken birincil kriter kurumların sadece web sitesi ya da broşürlerini incelemekten ziyade, okuldan randevu alarak ve okula giderek yüz yüze görüşmeler yapmaktır. Görüşmede, okulun eğitim ve öğretime yaklaşımı, çocuğa yaklaşımı, sınıf öğretmenliği sistemi, her sınıftaki öğrenci sayısı, akademik hedefleri, ailelerden beklentileri, kullanılan öğretim yöntemleri, okulun yemek, sağlık, servis, güvenlik hizmetlerinin niteliği gibi konular karşılıklı değerlendirilebilir. Okulun rehberlik servisinin olup olmadığı, varsa çalışma sisteminin nasıl olduğu, aile ve çocukla ne şekilde iletişim kurulacağıyla ilgili bilgi edinilebilir.
Okul öncesi dönem öncelikli olmak üzere tüm eğitim hayatı boyunca iyi bir öğretmenin ya da öğretmenlerin rol model olacağı öğrenci; öğretmeni ile olumlu ilişkiler geliştirdiği, öğretmenine karşı sevgi ve güven duyduğu, gelişim alanlarını beslediği bir okul deneyiminde bunun hayatı boyunca pozitif etkisini görecek, ilham aldığı ve sevdiği bir öğretmeni ile çıktığı kişisel yolculuğunda kendini hep özel hissedecektir. Dolayısıyla okulun öğretmenleri hakkında bilgi ve referans almak aileler için en önemli kriterlerden biridir.

Okul öncesi eğitiminde teknoloji farkındalığı nasıl oluşturulur?
Öncelikle aileler, teknolojik araçları, dijital veya çevrimiçi içerikleri çocukların hareketliliğini önlemek, sessiz durmalarını sağlamak veya bir şekilde çocuğa meşguliyet oluşturmak amacı ile kullanmamalı, çocuklar üzerinde teknoloji kullanımına dair bu tip bir algı oluşturmamalıdır.
Diğer yandan aileler teknolojik denetim noktasında bilinçli tercihler ve takipler yapmalı, çocukları tamamı ile teknolojik içeriklerden uzak tutmak yerine doğru ve güvenli kullanımı teşvik etmelidir.

‘YABANCI’ DEĞİL ‘YENİ’ BİR DİL
Okul öncesinde yabancı dil eğitimi hangi yaşta başlamalı ve hangi yöntemler uygulanmalıdır?
Yabancı Dil Eğitim sürecinde Tarhan Koleji olarak birincil amacımız, tüm öğrencilerimizin hedef dili ya da dilleri etkin biçimde kullanmalarını, çeşitli ortamlarda yaş grubu standart kazanımları dikkate alınarak yazılı veya sözlü bir şekilde kendilerini akıcı ve doğru biçimde ifade etmelerini sağlayacak, okuma ve dinleme alanındaki bilgi ve edinimlerini beceriye dönüştürecek bir yabancı dil edinim programı uygulamaktır. “Dil eğitiminin birincil amacı iletişim kurabilmektir” ilkesini benimseyen bir anlayışla, öğrencilerimizin kendilerini hedef dilde rahat ve özgüvenli bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak bir yaklaşım sergilemek öncelikli hedeflerimizdendir.
Tarhan Koleji öğrencileri için okul öncesi çağında tanıştıkları yabancı dil “yabancı” değil “yeni” bir dildir. Öğrencilerimiz yeni bir yolculuğa çıkma heyecanı ile dili keşfeder, merak eder, süreçten keyif alır ve dili bir amaç olarak değil kendilerini özgürce ifade edebilmenin bir aracı olarak kullanırlar.
Okul öncesi kurgumuzda, yarım gün İngilizce programımız ve okul öncesinden başlayan ikinci yabancı dil derslerimiz ile öğrencilerimiz İngilizce dili dışında Almanca ya da İspanyolca dilini öğrenmeye başlar, bu diller aracılığı ile kültürel farkındalıklarını geliştirerek bir dünya vatandaşı olma yolunda ilk adımlarını atarlar. 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.