banner

Türkiye’nin kalkınması için en önemli unsurlardan biri Hayat Boyu Öğrenme
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, Türkiye’nin kalkınması için en önemli unsurlardan birinin Hayat Boyu Öğrenme olduğunu söylüyor.

Türkiye’de hayat boyu öğrenmenin sunulması ortak bir sorumluluk olup, bu konuda birçok kurum ve kuruluş ile işbirliği dahilinde çalışmaların yürütülmesinin esas olduğunu vurgulayan MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, hayat boyu öğrenmenin, Türkiye’nin kalkınması için en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade ediyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak Türkiye Yetişkin Öğrenme Projesi’nden bahseder misiniz? Bu projeyle kaç kişiye ulaştınız?

“Yetişkin Öğrenimi İçin Avrupa Uygulamaları” hibe programı kapsamında yürütülmüş olan 483.120 Avro bütçeli Türkiye Yetişkin Öğrenme Avrupa Gündemi Uygulaması 01 Eylül 2012’de başlamış ve 24 Eylül 2014 tarihinde yapılan Kapanış Konferansı ile sona ermiştir. Gündemin amacı, Türkiye’deki yetişkin eğitiminin analiz edilmesi aracılığıyla bireylerin yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılmalarının önündeki engelleri tespit etmek ve kaldırılması için politikalar belirlemek; yetişkin eğitiminde kritik rol sahipleri olan yaygın eğitim kurum yöneticilerinin eğitimleri yoluyla yetişkin eğitiminin önemine ilgilerini çekmek ve daha önce yaygın eğitim kurumlarıyla tanışmamış yetişkinlerin söz konusu kurumlarla tanışmalarına katkı sağlamak dolayısıyla nihai olarak hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmaya yardımcı olmaktır.

Gündemimiz kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdik.

- 26 NUTS II bölgesindeki büyüme merkezlerinde yetişkin eğitimi durum analizi ve eğitim ihtiyaç analizi yapmak amacıyla 3700 anket ve 260 yüz yüze görüşme uygulanmıştır. Bu anketler sonucunda hayat boyu öğrenmeye katılım oranları ve katılım oranlarının arttırılma yolları ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır.

- Ankara’da 250 kişinin katılımıyla ‘Yetişkin Eğitimi Sempozyumu ve Kapanış Konferansı’ gerçekleştirilmiştir.

- Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Kısa Film Yarışması gerçekleştirilmiştir, yarışmaya katılan 113 eserden 3 tanesine birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü verilmiş ve 3 tanesi de mansiyon ile ödüllendirilmiştir. Ödüle layık görülen filmler Bakanlık web sayfasında ve Genel Müdürlüğün uygun görülen faaliyetlerinde yayınlanmıştır.

- Yaygın Eğitim Kurum Müdürleri ve Genel Müdürlük personelinden oluşan 81 ilden toplam 1529 kişi “Yetişkin Eğitimi” konusunda 2 günlük eğitim almıştır.

- Toplumun yetişkin eğitimi ile ilgili bilinçlendirilmesi amacıyla 81 ilin tamamında “Güvenli İnternet Kullanımı ve Aile İçi İletişim” konulu 1’er günlük seminerler gerçekleştirilmiştir. Bu seminerlere toplam 9388 yetişkin katılmış olup; 10 bin adet broşür dağıtılmıştır.

Hayat boyu öğrenmeyi yaygınlaştırmak adına diğer yaptığınız projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Projelerle neyi hedefliyorsunuz?

AB finansmanlı, yaklaşık 15 Milyon Avro bütçeli Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi-1, 26 Mayıs 2011-26 Eylül 2013 tarihleri arasında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmüştür. Bu Projenin bir parçası olduğu Hayat Boyu Öğrenme Operasyonu’nun genel hedefi; uygun ve kapsamlı Hayat Boyu Öğrenme stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesidir. Proje kapsamında politika geliştirme, eğitim ve farkındalık arttırma alanında çalışmalar yapılmıştır.

• Politika bileşeni altında Taslak Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Kanunu hazırlanmıştır.

• Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesinde kurulması öngörülen, ulusal çapta faaliyetleri yürütmesi planlanan Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Merkezi, HBÖ Kurulu ve illerde yapılanması planlanan HBÖ Koordinasyon Birimleri kurulmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

• 2014-2018 dönemini kapsayacak Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi revizyonu yapılmıştır.

• Pilot illerde Hayat Boyu Öğrenme İl Eylem Planları hazırlanmıştır.

• 900 öğretmene 9 sektördeki özel işyerlerinde hizmet içi eğitim verilmesine yönelik olarak TOBB, TİSK ve TÜSİAD ile protokol imzalanmıştır.

• Proje kapsamında belirlenen meslekler ile ilgili olarak, Önceki Öğrenmelerin Tanınmasına yönelik, MYK tarafından yayınlanan ulusal meslek standartları ve öğretim programları karşılaştırılmış; birimler oluşturulmuş, öğrenme çıktıları geliştirilmiştir.

• Hayat Boyu Öğrenme sisteminin önemli bir ayağı olan Önceki Öğrenmelerin Tanınmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. 8 meslek alanında uygulamalar yapılmıştır. Bu 8 meslek alanı: Elektrik tesisat ve pano montajcılığı (4. Seviye), Aşçılık, Otel rezervasyon görevlisi (3. Seviye), Ağ teknolojileri elemanı (4. Seviye), Ark kaynakçılığı (4. Seviye), İnşaat boyacılığı (3. Seviye), Otomotiv boyacılığı (4. Seviye), Kadın kuaförlüğüdür. Ayrıca belirlenen bu mesleklerden; Elektrik tesisat ve pano montajcılığı, Aşçılık, Otel rezervasyon görevlisi mesleklerinde ölçme ve değerlendirme yapılmıştır.

• Hayat Boyu Öğrenmenin İzleme ve Değerlendirmesi ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır.

• Bu kapsamda ulusal ve uluslararası konferanslar, medyaya yönelik faaliyetler, ulusal ve yerel kanallarda yayınlanan kamu spotları, fotoğraf ve kısa film yarışmaları, illerde bilgilendirme ve basın toplantıları gerçekleştirilmiştir.

• Türkiye’deki ve Avrupa’daki öğrenme ve istihdam fırsatlarına tek bir adresten ulaşılabilecek bir Hayat Boyu Öğrenme web portalı hazırlanmıştır. Bu web portalının açık her türlü kursa, öğrenme fırsatına, İŞKUR sistemindeki açık işlere, AB Hayat Boyu Öğrenme web portalı PLOTEUS’a bağlanarak Avrupa ülkelerindeki öğrenme olanaklarına erişilebilecek, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veren MBS sistemine ulaşılabilecek, Hayat Boyu Öğrenme sisteminin kurumsal olarak izlenmesi ve değerlendirmesi için önemli bir araç olması planlanmaktadır.

• 5 milyon Avro tutarında hibe projeler desteklenmiştir.

Hayat boyu öğrenme kapsamında verilen eğitimlerin içeriğinin oluşturulması için gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir? Bu anlamda üniversiteler ve sektördeki firmalar ile yaptığınız işbirliklerinizden bahseder misiniz?

Genel Müdürlüğümüz, öğrenen bireyden öğrenen Türkiye’ye geçiş sürecinde farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyal kültürel gelişimlerini artırma vizyonu ile geniş örgütlenme ağı ve sunduğu eğitim hizmeti çeşitliliği aracılığıyla hedef kitlemiz olan ülke nüfusumuzun tamamına hizmet sağlamak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki 1335 yaygın eğitim kurumu ile ülkemizde yetişkin eğitimi alanında en yaygın hizmet sunucusudur.

Yaygın eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması sürecinde mesleki ve teknik, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen gelişmeler doğrultusunda kaynakları birleştirmek, eğitimde kaliteyi yükseltmek, istihdam kolaylığı ve katılımcılara sosyal yararlar sağlamak amacıyla gerektiğinde çeşitli örgün eğitim-öğretim kurumlarına ait binalarda ve programların özelliğine göre atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında, özel ve resmî kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak kurslar düzenlenmektedir. 

Ayrıca, özel, resmî kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak il genelinde ve ülke genelinde protokoller düzenlenmektedir. Bu kapsamda üniversiteler ve sektörle işbirliği faaliyetleri sürekli geliştirilerek yürütülmektedir.

Hayat boyu öğrenme eğitimleri bir anlamda bireylerin mesleki yeterliliklerine katkı sağlıyor. Başta öğretmenler olmak üzere eğitim çalışanları için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Bireyin günlük hayatını topluma uyumlu bir şekilde sürdürebilmesi ve mesleğindeki gelişmeleri yakından takip edebilmesi kendini yenilemesi ile mümkündür. Bireyin kendini sürekli yenilemesi ise ancak hayat boyu öğrenme ile sağlanabilir. Kasım 2014 tarihi itibariyle 2078 çeşit program ile tüm bireylere hizmet götürülmektedir. Programlara http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/foet/foet.html adresinden erişilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik hizmetiçi eğitimler düzenlemektedir. Bu kapsamda yaygın eğitim kurumu yönetici ve eğiticilerine yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayat boyu öğrenme programları için ileriye yönelik plan ve projeleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

“Hayat boyu öğrenmenin, Türkiye’nin kalkınması için en önemli unsurlarından biri” olduğu 10. Kalkınma Planında da vurgulanmıştır. Bununla birlikte planda, “İş gücünün eğitim düzeyi yükseltilerek istihdam edilebilirliği artırılacak ve iş gücü piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılması için yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem verilecektir.” vurgusu, önümüzdeki beş yılın politikaları arasında yer almaktadır. Türkiye’de hayat boyu öğrenmenin sunulması ortak bir sorumluluk olup, bu konuda birçok kurum ve kuruluş ile işbirliği dahilinde çalışmaların yürütülmesi esastır. 2013 verilerine göre %4 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranını AB ortalamalarına taşımak nihai hedefimizdir.

Bu kapsamda “temel becerileri kazandıran hayat boyu öğrenme programlarının geliştirilmesi” hedefine yönelik faaliyetler, Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Belgesi içinde 6 öncelik belirlenmiştir. Bunlar; Toplumda HBÖ Kültürü ve Farkındalığının Oluşturulması, HBÖ Fırsatlarının ve Sunumunun Artırılması, HBÖ Fırsatlarına Erişimin Artırılması, Hayat Boyu Rehberlik ve Danışmanlık Sisteminin Geliştirilmesi, Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sisteminin Geliştirilmesi, HBÖ İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Öncelikler altında yer alan 29 tedbir maddesi kapsamında önümüzdeki dönem çalışmaları yürütülecektir.

Ayrıca 2013 yılında Türkiye’de hayat boyu öğrenme veri tabanı (HBÖ Web Portalı) kurulmuş www.hbo.gov.tr adresinden hizmet vermektedir. Bu veri tabanı, hayat boyu öğrenme faaliyetleri hakkında bilgileri içermektedir. Mevcut Web Portalı MEB ve İŞ-KUR bünyesindeki öğrenme ve istihdam fırsatlarını içermektedir. Ancak, hayat boyu öğrenme sistemi hakkında daha fazla bilgi temin etmek amacıyla, Web Portalı hayat boyu öğrenme hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşların verilerini de içerecek şekilde geliştirilecektir.

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÖĞRENMENİN HER PARÇASINI KAPSIYOR

Belirli zaman dilimi içerisinde verilen sürekli eğitimlerin, meslek liseleri ve meslek yüksekokullardaki eğitimin yerini alacağını düşünüyor musunuz? Bu doğrultuda bireylerin doğrudan iş hayatına atılması yolunda sadece sürekli eğitim kapsamında aldığı eğitim tek başına yeterli midir?

HBÖ’nin gelişmeye ve önem kazanmaya başlaması ile eğitimi okul yaşı ve okul binaları ile sınırlamanın doğru olmayacağı anlayışı benimsenmiş ve HBÖ’yi hem okul eğitimini hem de okul dışı eğitimi kapsayan tüm eğitsel etkinliklerin temel bileşeni olarak düşünme gerekliliği ortaya çıkmıştır. HBÖ sadece yetişkinler için yaygın eğitim, eğitimin yenilenmesi ve ikinci eğitim fırsatı değil; aynı zamanda, örgün, yaygın ve serbest öğrenme (hayattan öğrenme) olmak üzere, öğretim ve öğrenmenin her parçasını kapsamaktadır. Bu doğrultuda meslek öğrenme alternatifleri arasında, meslek liseleri, meslek yüksekokulları, sürekli eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları ve hayattan öğrenme yolları yer almalı, bireyin tercihine göre hizmet verilmeye devam edilmelidir. Verilen belgelerin sektörde bulduğu karşılık önem taşımaktadır.

“Bireyin günlük hayatını topluma uyumlu bir şekilde sürdürebilmesi ve mesleğindeki gelişmeleri yakından takip edebilmesi kendini yenilemesi ile mümkündür. Bireyin kendini sürekli yenilemesi ise ancak hayat boyu öğrenme ile sağlanabilir. Kasım 2014 tarihi itibariyle 2078 çeşit program ile tüm bireylere hizmet götürülmektedir.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeler kapsamındaki etkinliklere çoğunlukla Bakanlık personeli, öğretmenler ve yaygın eğitim kurumları yöneticileri ve sosyal ortaklar katılmaktadır.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLK BEŞ KURS ALANI VE KURSİYER SAYILARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veriler 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasına aittir. 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.