banner

Eğitim seviyesi arttıkça iş gücüne katılım da artıyor
İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı, Türkiye’de eğitim kademelerine göre toplam işsizliğin en yoğun olduğu grupların ortaokul ve lise mezunları grubunun olduğunu, eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne katılım oranının da yükseldiğini belirtti.

Türkiye’deki iş gücü piyasasının kilit kurumu olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işçi ve işveren arasında köprü kuruyor. Globalleşen dünyada eğitimli ve kalifiye işgücünün en önemli rekabet unsurlarından biri haline geldiğini belirten İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı, iş dünyasını İŞKUR’un deneyimlerinden daha fazla yararlanmaya davet ediyor.

İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin eğitim durumları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kayıtlı işsiz; çalışma çağında ve gücünde olan, çalışmak isteyen, Kuruma başvurduğunda asgari ücret düzeyinde gelir getirici bir işi olmayan, Kurum tarafından henüz kendisine iş bulunamayan aktif kayıtlardaki kişilerdir. 2013 yılı Kasım sonu itibariyle İŞKUR istatistiklerine bakacak olursak; 2 milyon 546 bin 824 kişi toplam kayıtlı işsiz bulunmaktadır. Bu sayıyı öğrenim durumlarına göre incelersek, önemli bir oranın ilköğretim mezunlarında olduğunu görüyoruz. İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin %46,4’ü ilköğretim mezunu olup, 1 milyon 182 bin 374 kişiye tekabül etmektedir. İlköğretim mezunlarını ortaöğretim mezunları takip etmektedir. Toplam kayıtlı işsizlerin %29,1’i ortaöğretim mezunu olup 740 bin 80 kişidir. Kayıtlı işsizlerde lisans mezunlarının ağırlığı ise %9,9 olmakla beraber 251 bin 534 kişidir. Bununla beraber ön lisans mezunları da lisans mezunlarıyla aynı seviyede denilebilir. Ön lisans mezunlarının kayıtlı işsizler içindeki oranı %9,6, sayısı ise 244 bin 544 kişidir. Kayıtlı işsizlerin öğrenim durumlarına göre dağılımı konusunda yukarıda bahsedilen dört öğrenim durumu öne çıkmaktadır. Buna karşın okur yazar olmayan, okur yazar, yüksek lisans ve doktora mezunlarının İŞKUR’a kayıtlı işsizler içerisinde çok fazla bir ağırlığı bulunmamaktadır. Kayıtlı işsizler içinde okur yazar olmayanlar %1,9 (48 bin 157), okur yazarlar %2,7 (69 bin 896), yüksek lisans mezunları %0,4 (9 bin 865) ve doktora mezunları ise %0,1 (374) oranı ile yer almaktadır.

Eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz?

Eğitimin, işgücü piyasasına insan kaynağı yetiştirmek, insan kaynaklarını iyileştirmek, yeni uzmanlık ve meslek okullarına ilişkin eğitim birimleri açmak, yeni teknolojilerin üretilmesine katkıda bulunmak, bilgi üretmek ve bilgiyi kullanmak, işverenlerle ilişkilerini geliştirerek onların mesleki ve teknik eğitime duyarlılığını sağlamak gibi birçok görevi vardır. Eğitim ve eğitim sonucunda kazanılan bilgi toplumsal yaşamın şekillenmesinde önemli bir yere sahiptir. Eğitim ve bilimdeki ilerleme gelişmiş ülkelerde yaşanan dönüşümlerin temelini oluşturur. Üretim ve üretim teknolojilerinin gelişmesi ile beraber bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli işgücünün önemi daha da artmıştır. İşsizliğe karşı mücadele ve istihdamı artırma çabaları işgücünün eğitim durumu ya da sahip olduğu niteliklere bağlı olarak belirlenebilir. Dünyada hız kazanan globalleşme süreci ile ekonomiler birbirlerine bağımlı hale gelmişler, rekabet artmış ve kalite ön plana çıkmıştır. Bu nedenle eğitimli ve kalifiye işgücü en önemli rekabet unsurlarından biri haline gelmiştir. Türkiye’de eğitim ile istihdam arasındaki ilişkiye baktığımızda işgücüne katılım oranlarının eğitimin yapısıyla ilgili olduğu görülmektedir. Ülkemizde eğitim kademelerine göre toplam işsizliğin en yoğun olduğu gruplar ortaokul ve lise mezunları dediğimiz gruplardır. Bireyin elde ettiği eğitim, hem ekonomik faaliyetlerin niteliğini hem de işgücüne katılım oranını etkileyen bir faktördür. Eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne katılım oranının da yükseldiği görülmektedir. Ülkemizde 2012 yılında lise ve altı eğitim alan bireylerin işgücüne katılım yüzde 47,6, lise mezunu olanların işgücüne katılım oranı yüzde 51,9, Mesleki veya teknik lise mezunu olanların işgücüne katılım oranı yüzde 64,6 ve Yükseköğretim mezunu olanların işgücüne katılım oranı ise yüzde 79,1’dir. Bu rakamlara baktığımızda eğitim oranı yükseldikçe işgücüne katılım oranının da yükseldiği ve dolayısıyla istihdamın da arttığı görülmektedir. Yüksek işsizlik oranının en önemli nedenlerinden biri işgücünün gerekli yeterliliklere sahip olmamasıdır. Özellikle meslek sahibi olmayan işsizlerin işgücü piyasasında istihdamlarında sorunlar yaşanmaktadır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kişilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesi, kendi işlerini kurmasına yardımcı olması amacı ile aktif işgücü programları (AİP) düzenlenmektedir. Aktif işgücü piyasası programları kapsamındaki faaliyetler, İŞKUR’un sunduğu tüm hizmetler arasında önemli yere sahiptir. Bu çerçevede; Mesleki Eğitim Kursları, Girişimcilik Eğitim Programları, İşbaşı Eğitim Programları, Engellilere yönelik kurslar, Hükümlü/Eski Hükümlülere yönelik kurslar yürütülmektedir. Aktif işgücü piyasası programları çerçevesinde 2013 yılı ekim ayı sonu itibari ile toplamda 191 bin 804 kişiye mesleki eğitim verilmiştir.

İŞKUR olarak üniversitelerle ortak çalışmalar yürütüyor musunuz? Verilen mesleki eğitimler iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılıyor mu?

Türkiye İş Kurumu olarak üniversitelerle işbirliği veya hizmet alımı yolu ile ortak çalışmalar yapmaktayız. 2013 Ekim ayı itibariyle yüklenici dağılımına baktığımızda üniversiteler yüzde 5,8’lik bir paya sahiptir. Bu konuda özel sektör işyerleri yüzde 55,2 ile en büyük paya sahiptir. Verilen mesleki eğitimler iş dünyasının yani işverenin talepleri doğrultusunda verildiğinden ihtiyaçları karşılamada yeterli olmaktadır. Zaten açılan kurslara baktığımızda yüzde 55,2’sinin özel işyerleri tarafından açıldığını görmekteyiz. Özel işyerleri de kendi ihtiyaçları neyse hangi nitelikte işgücüne ihtiyacı varsa o nitelikte eleman yetiştirmektedir. Dolayısıyla da ihtiyaçlar tam olarak karşılanmaktadır.

4 BİN İŞ VE MESLEK DANIŞMANI İSTİHDAM EDİLDİ

İş ve meslek danışmanlığı hizmeti hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu hizmet kapsamında ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz?

İş ve meslek danışmanlığı; meslek seçimi aşamasında bulunan, iş bulmada/seçmede güçlükleri olan, mesleki uyum problemleri bulunan, mesleki becerilerini geliştirmek ve mesleğini/işini değiştirmek isteyen kişilere yönelik sunulan hizmetleri ifade etmektedir. Bu hizmetle; kişisel özellikler ile mesleklerin gerektirdiği nitelikleri, şartları ve iş piyasasının gereksinim duyduğu iş/meslekleri karşılaştırarak, bireyin istek ve durumuna en uygun iş/mesleği seçmesi, seçtiği iş/meslekle ilgili eğitim imkânlarından yararlanması, işe yerleştirilmesi ve işe uyumunun sağlanması ile ilgili sorunların çözümüne sistemli olarak yardım etmek amaçlanmaktadır. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetine verilen önemin bir sonucu olarak 2012 ve 2013 yıllarında İŞKUR bünyesinde kademeli olarak 4 bin İş ve Meslek Danışmanı istihdam edilmiştir. İş ve Meslek Danışmanlarının hizmet etkinliğini artırmak amacıyla her bir danışmana iş arayan, işveren ve okul portföyü atanmış olup, Danışmanların bu hizmeti portföy yönetimi yoluyla sunmaları, böylece her işsizin, işverenin ve okulun bir danışmanı olması sağlanmıştır. Kariyer planlarını yaparken öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanan ve 700 bin adet basılan Meslek Seçimine Destek Dergisi tüm ortaokul ve liselere gönderilmiştir. Bunun yanı sıra 48 üniversitede oluşturulmuş İŞKUR İrtibat Noktaları ile bireysel/ grup halinde öğrencilere yüz yüze danışmanlık hizmeti verilmekte ve öğrencilere işgücü piyasası, Kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama, Avrupa Birliği düzleminde iş arama ile “europass cv oluşturma” gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

İşverenler eleman temininde İŞKUR'un deneyiminden yeterli düzeyde yararlanıyor mu?

Ne yazık ki, işverenler eleman temininde İŞKUR'un deneyiminden yeterli düzeyde yararlanmamaktadır. İşverenlerin sunmuş olduğumuz hizmetlerden daha fazla yararlanması amacıyla yoğun çalışmalar yürütüyor, teşvikler veriyoruz. İŞKUR işverenlerden 2012 yılında 991 bin 804 açık iş talebi almış, 2013 yılında ise Kasım ayı sonuna itibariyle 1 milyon 353 bin 472 açık iş sayısına ulaşmıştır. Kurumumuz 2012 yılında 556 bin 587 kişiyi işe yerleştirmiş, bu yıl ise Kasım ayı sonu itibariyle 569 bin 201’i özel sektörde olmak üzere 630 bin 587 kişiyi iş sahibi yaparak hedeflerinin üzerine çıkmayı başarmıştır. İŞKUR’un temel amaçlarından biri de işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam hizmetlerini çeşitlendirmek ve işe yerleştirmede aktif rol oynamaktır. İŞKUR bu amaçla her yıl bir önceki yıla göre; özel sektörde işe yerleştirilen kişilerin sayısını %20, Kurumdan talep edilen açık işgücü sayısını ise en az yüzde10 oranında artırmayı hedeflemekte ve işverenlerin sunulan hizmetlerden yeterli düzeyde yararlanması için yürütülen çalışmalara hız vermektedir.

İŞKUR'un düzenlediği Mesleki Eğitim Kursları (Yıllar İtibari İle)

 

2004

 2005

   2006

      2007

    2008

  2009

   2010

 2011                    

 2012

  2013*

Kurs sayısı

97

 278

   622

     1.085 

    1.888

  7.897 

  3.120 

 6.985

 9.631

  4.927

Kursiyer sayısı

1.641

 5.518

  12.424

     19.604 

    32.206

  166.713 

  154.034

 140.415

 206.946

 110.995

Erkek

914

 4.143

  8.603

     13.505 

    20.508

  85.756

  72.140

 68.678

 93.451

  49.665

Kadın  

727

 1.375

  3.823

      6.099

     11.698

  80.957

  81.894

 71.737

 113.495

 61.330

ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE İŞSİZLERİN ORANI

2013 Kasım sonu itibariyle İŞKUR’a kayıtlı 2 milyon 546 bin 824 işsizin; %46,4’ü ilköğretim mezunu %29,1’i ortaöğretim mezunu %9,’u lisans mezunu %0,4 yüksek lisans mezunu %0,1 doktora mezunu %1,9 okur yazar olmayan %2,7 okur yazar İstihdamın artırılması, iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak iş gücünün oluşturulması için çalışmalar yürüten İŞKUR, düzenledikleri mesleki eğitimlerle de on binlerce işsizi kalifiye işgücü haline getirmeye çalışıyor. 2012 yılı sonu itibari ile 206 bin 946 kişi, 2013 yılı ekim ayı sonu itibariyle ise 110 bin 995 kişi mesleki eğitim kurslarına katıldı.

 

 

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.