banner

Öğrencilerinize öğrenme yoldaşlığı yapabilmek için 15 ilke
Yıllar içinde pek çok bilim insanı nasıl öğreniyoruz sorusunun cevabını bulmak için araştırmalar yaptılar. Özellikle de geçmiş yıllarda bu daha çok psikolojinin bir alanı oldu ve daha çok gözleme dayalı olarak teoriler geliştirildi. Ancak özellikle son 20 yıldır nöro bilim yani beynimiz hakkında yapılan araştırmaların hızla artışı ve teknolojik araçların hızlı gelişimi bize yeni sonuçlar vermeye başladı. Bu araştırmalar gösteriyor ki aslında her öğrenen tam anlamıyla diğerinden farklı ve öğrenme süreçleri de buna bağlı olarak farklı işleyebiliyor. Bu durum elbette biz eğitimciler için çok zorlayıcı olmakla birlikte öğrenmek ve sürekli gelişmek için bir fırsat olarak da tarif edilebilir. Bu yıllarda artık öğrenmenin bireyselleştirilmesi, farklılaştırılmış öğretim, süreç değerlendirme gibi yaklaşımlar öğretmenler için vazgeçilmez beceriler olmaya başladı. Sıklıkla meslektaşlarımla yaptığımız ¨Öğrenme odaklı sınıf yönetimi¨atölyesine giriş etkinliğinin sorusu bilmek, anlamak ve öğrenmek arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır. Bu etkinlikten sonra benim tanımım şu şekilde oluşur;

¨Öğrenme, derinlemesine anlaşılmış olan bilginin öğrenen tarafından başka bağlamlarda kullanılabilmesidir. ¨

Her öğrenenin biricik olduğu anlayışıyla, ¨derinlemesine anlaşılmış olan BİLGİnin başka bağlamlarda kullanılabilir olmasını¨ sağlamak ve ÖĞRENMEYE odaklanmak için Öğrenme Yoldaşı öğretmenler olarak öğrencilerimizle bu yolda birlikte yürümeliyiz.

Öğrencilerinizin başarmaya çalıştıkları konular hakkında net ve açık olmalarına yardımcı olabilirsiniz. Ve onların, yapacakları için olabildiğince çok sorumluluk almalarına da yardım edebilirsiniz. Bunu yapabilmek için işte 15 ilke;

Öğrencilerinize Öğrenme Yoldaşlığı yapınız ki

 

Onlar da böyle kararlar alabilsinler, düşünebilsinler...

 

Öğrencilerinizin ne yaptıkları ve ne kadar çok çaba gösterdiklerinin bilincine varmaları için sessiz ve zorunlu olmayan fırsatları kullanın. Olabildiğince sıklıkla öğrencilere bireysel ve gurup olarak onları övücü, teşvik edici konuşmalar yaparak ne düşünüp nasıl hissettiklerini araştırın. Öğrencilerle ne yapmaya çalıştıkları ve bunun onlar için ne anlama geldiği hakkında konuşun.

1

 

Güvencede olarak ve dürüstçe ne yaptıkları, ne kadar çok çabaladıkları ve bunun onlar için ne anlama geldiği hakkında konuşabileceklerine inanırlar.

 

Tüm sınıfa/guruba ne beklediğinizi ve hedeflediğinizi açıklayın: ör. Odak noktalarını veya hedefleri göstererek; bunlara derslerde ve derslerin sonunda değinerek.

 

2

 

Hepsinin neyi başarmaya çalıştıkları hakkında net fikirleri olmasıyla ilgilidirler.

 

Öğrencilerinizden yardım isteyin ve yardım kabul edin. Örneğin, problemleri çözmek, uygulamalı görevleri yapmak, kendilerini düzenlemeleri için vb…

 

3

 

Size ve birbirlerine yardım ederler.

 

Yapabildiğiniz kadar öğrencilerinizin ne yaptıkları hakkında bir şeyler yapmalarını ve konuşmalarını sağlayın. Öğrencilerinize temel kavramlar için doğrudan deneyimler vererek hedefleri ve değerlendirme kriterlerini etkinliklere katın. Etkinlikleri açıkça ve bütüncül olarak hedefler ve değerlendirme kriterleriyle ilişkilendirin.

 

4

 

Yapmakta olduklarının amacını görürler.

 

Gelişme ve başarıya karar vermek için kriter olacak hedef açıklamalarını beklediğinizde bunu açıklayın. Kriterler hedeflerden farklı olarak formüle edilmişse, bunu açıkça ifade edin.

 

5

 

Yaptıklarının siz ve/veya bir başkası tarafından nasıl değerlendirildiğini anlayabilirler.

 

Öğrencilerinizin uğraştıkları konuları başarmak için çaba sarf eden başkalarının örneklerine erişmelerini sağlayın; örneğin gösterimler, modeller ve örnekler.

6

 

Gerek duyduklarında, bunlar gösterilen örnekler, film klipleri, fotoğraflar, nesneler, yazılar… veya gördüklerini hatırladıkları herhangi bir şey olsun, başarmaya çalıştıkları şeylerle ilgili örneklere atıfta bulunurlar.

 

Öğrencilerinize tek başlarına, eşli ve üçlü guruplarda, ekip ve de tüm sınıf olarak çalışmaları için rehberlik ve destek veriniz. Farklı etkinliklerde farklı şekillerde çalışmanın niçin yararlı olduğunun bilincine varmalarına yardım ediniz.

 

7

Bireysel çalışmanın fırsatlarını kullanırlar. Ayrıca mevcut olduğunda arkadaşlarının katkı ve işbirliğinden yararlanırlar. Tek başına, ikili/üçlü veya büyük bir gurup olarak çalışmanın avantaj ve dezavantajları hakkında farklı bağlamlarda yorum yapabilirler.

 

Etkinliklerin ne kadar sürmesi gerektiği hakkında konuşun: bazen kısa çalışmalar, diğer zamanlarda ise daha uzun süren çabalarla sonuçlanabileceği gibi.

 

8

 

Mevcut zamanı iyi kullanırlar, göreve odaklanırlar ve neyin gerekli olduğunu hissetmelerine göre hızlarını ve yoğunluklarını düzenlerler.

 

Öğrencilerinizden kendilerinin karar vermelerini isteyin: örneğin, neyin hedefleneceği, kendilerini nasıl düzenleyecekleri, etkinlikleri hangi sırayla yapacakları, hangi kriterlere öncelik verecekleri…

 

9

 

Yaptıklarının sorumluluğunu ve inisiyatif alırlar. Bazen etkinlikleri ve projeleri kendileri yaparlar.

 

Öğrencilerinizle gösterdikleri çaba üzerinde konuşarak onları kendi sebat ve dirençlerini nasıl kontrol ettikleri hakkında teşvik ederek, takıldıkları veya yanlış yaptıklarında ne yapabilecekleri hakkında konuşursanız,

 

10

 

Keyif alma ve başarının anahtarı olarak gösterdikleri çaba hakkında konuşurlar. Güçlüklerle başa çıkmak için kendi yolları vardır ve birbirleriyle bunun hakkında konuşurlar. Artan zorluklardan hoşlanırlar.

 

Öğrencilerinizin ders etkinlikleriyle kendi yaşamlarında ilgilendikleri şeyler arasında  bağlantılar kurmalarına yardım ediniz.

 

11

 

Derslerde yaptıklarının başka derslerde ve okul dışında yaptıkları ve yapmayı planladıkları şeylerle olan ilişkisini anlarlar.

 

Sadece bazen hızlı cevap verilecek sorular kullanınız. Genellikle öğrencilerinize düşünmek için zaman veriniz ve onlardan, örneğin, ikili veya üçlü guruplarda cevaplarını hazırlamalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin her zaman hızlı ve açık cevaplar olmadığını görmelerine yardım ediniz. Birbirlerini dinlemelerini ve güç ya da iyi sorularda birlikte çalışmalarını sağlayınız. Öğrencilerinizden kendi sorularıyla gelmelerini isteyiniz ve bunları etkinliklerin ve projelerin çerçevesi için kullanınız.

 

12

 

Farklı tipte sorular olduğunu anlayabilirler. Gerek duyduklarında soruları nasıl cevaplayacaklarını ve cevaplarının ne kadar iyi olduğunu görmek için zaman sarf ederler. Temel fikirler üzerinde soruları cevaplandırmak için nasıl bir yolda gideceklerini bilirler. Birbirlerine daha iyi cevaplar bulmakta yardım ederler. Güdüleyici ve yapıcı sorular sorarlar.

 

Öğrenme ve gelişmeyi vurgulayınız. Öğrencilerinize Ne öğreniyorsunuz? Nerede daha gelişiyorsunuz? diye sorun. Örneğin 0 – 10 arasındaki bir skalada koydukları çabayı, gelişimlerinin derecesini, kendilerinin başarılarından ne kadar memnun olduklarını işaretlemeyi isteyin.

 

13

 

Ne öğrendikleri ve nelerde daha geliştikleri hakkında konuşurlar.

Düşünerek kendi çabalarını, performanslarını, gelişimlerini ve memnuniyetlerini değerlendirirler.

 

 

Öğrencilerinizin performans ve gelişiminde belirli noktaları konuşun ve onların birbirleriyle aynı şekilde konuşmalarını sağlayın. Başarılarını önceliklendirin ve gelişim alanlarına odaklanırken bunu somut yapıcı terimlerle yapın. Öğrencilerden birbirlerinin performanslarında güçlü noktaları saptamalarını isteyin. Öz ve akran değerlendirmeleri kendi dillerinde açıklamalarını isteyin ve onların daha formel versiyonları anlamaya teşvik edin. Öğrencilerinize yeteneklerini nasıl tanımlayabileceklerini gösteriniz: örneğin, genel anlamda bir skala kullanarak (ulusal müfredat sınav sonuçları gibi), ve temel etkinlik ve kavram alanlarında. Planları yerine getirmek için araç olarak gelişim yollarını gösterin: Daha da iyi yapmak için neyi denemek istiyorsun?

Onlara seçilecek ‘menüler’ vererek öğrencilerinizden çalışılacak performans alanlarını önceliklendirmelerini isteyin. Bunlar, bilgi, beceri ve anlamanın makro maddelerinden mikro öğelerine kadar sıralanabilir. Onlara, ne kadar iyi yaptıklarını ve geliştiklerini değerlendirmeleri için kendi ilgilerini nasıl kullanacaklarını anlamalarına yardım edin.

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Neyin işleyip neyin işlemediğine karar verirler. Performans, gelişim ve memnuniyetlerinin ve çabalarının belirli yönlerini değerlendirirler. Kendilerini ve birbirlerini aşina oldukları terimleri ve kazanmaya çalıştıkları nitelik dilini kullanarak ölçerler. Gelişimlerini değerlendirmek için belirli kriterlere atıfta bulunurlar ve ne kadar iyi yaptıkları için kanıtlara işaret ederler. Birbirlerine yapıcı geri bildirim verirler. Geri bildirimi ve yapıcı tavsiyeyi kullanırlar. Cesaretsiz hissederlerse geri çekilmeye eğilimlidirler. Neyi çalışacaklarını ve bunu nasıl yapacaklarını saptarlar. Performans ve öğrenmelerinin dikkatlerini odaklayacakları geniş ve sınırlı yönleri seçerler. Üzerinde çalışmaya karar verdikleri noktaların niçin çaba istediğini açıklarlar. Kendi hedeflerini performans ve yeteneklerinin nasıl geliştiği hakkında ölçüt olarak kullanırlar.

 

Öğrencilerinizden ders etkinliklerinin ne kadar keyifli ve yardımcı olduğu hakkında yorum yapmalarını isteyin. Dersleri daha ilginç ve verimli kılmak için yollar önermelerini isteyin. Gelecek derslerde nelerin yararlı olacağını söylemelerini isteyin.

 

15

 

Dersler hakkında yapıcı yorumlar yaparlar ve onların öğrenmelerine neyin yardımcı olduğu hakkında tavsiyelerde bulunurlar. Yardımcı ve ilginç etkinlikleri isterler. Kendi etkinlikleri ve öğrenmeleri için inisiyatif kullanır ve sorumluluk alırlar.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Önceki Sonraki

Futbol yerine okullar açılacak mı tartış…

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Bu yazımda güncel...

Eğitimde Yeni Norm(al) Arayışları!

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Covid19 salgın gü...

Liselere Giriş Sınavları hakkında bir gö…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Bu sınav hem içer...

Korona günlerinde eğitimin dokunaklı hal…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Herkes açısından ...

Sosyal ve Duygusal Öğrenme için ne yapıy…

Kayhan Karlı - Eğitimci / Yazar Eğitim dünyasında...

Özel okul fırtınası!

Kayhan Karlı - Eğitimci-Yazar Bugünlerde pek çok ...

Kayhan Karlı: Özel okul kaosu!

Kayhan Karlı / Eğitimci-Yazar  Son dönemlerd...

Girişimci ruhlu öğrenme yoldaşı öğretmen…

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu S...

Nitelik mi? Nicelik mi?

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu O...

Kayhan Karlı: Anlamlı bir öğrenme yılı o…

Kayhan Karlı - Eğitimci – Yazar/ YÖM Okulları Kuru...

Kayhan Karlı: Söylemek, istemek gerek!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Eğitim, bu ü...

Yeni Okul Paradigması!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Son yıllarda...

Özel okullar mı? Bağımsız okullar mı?

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Aslında özel...

Öğretmenlerin mesleki gelişimi: Gereksiz…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Bugünlerde p...

Eğitim Sistemi mi yoksa Sistemin Eğitimi…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Eğitim siste...

Ödev mi? Görev mi? Görev savma mı?

Kayhan Karlı / YÖM KurucusuOkul dönemi hızlı bir ş...

Müfredat değil ekosistem

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Sonunda uzun ve hiç u...

Eğitim gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu 15 Temmuz kalkışmasın...

Dünya´yı güzellik kurtaracak!

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkez...

İlk söz: Eğitim Gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkez...

Odaklanmış öğrenenler oluşturmak için…

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Son dönemde hem eğiti...

Atom Karınca öğretmenime saygıyla

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

İnnovatif-Yenilikçi Okulların DNA´sı

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

Öğrenme odaklı okul mekanları

Kayhan Karlı / Kurucu /Yenilikçi Öğrenme Merk...

Okullarımız Yeni Döneme Hazır mı?

Yeni bir eğitim dönemine hazırlıkların başladığı ş...

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi Nasıl Dön…

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) bir anlayıştır. TOD,...

Hızla değişen dünyamızda öğretmenlik…

21. Yüzyıl geldi ve büyük bir hızla toplum yaşamı ...

Öğrencilerinizi harekete geçirebileceğin…

Seni ne motive eder? Kendimize belki de sormamız g...

Öğrenci merkezli ölçme-değerlendirme

Eğitim dünyamızda belki de en çok sınavlardan ve s...

Öğrencilerde üst biliş geliştirmek için …

Yeni bir döneme başlarken sınıflarda öğrenmenin ka...

Değerler eğitimi mi yoksa değerleri olan…

Kayhan Karlı, Şura'da tartışma konusu olan Değerle...

Dönüşümlü düşünme (2)

Aslında yaşamın içinde çok ihtiyacımız olan “Dönüş...

Dönüşümlü düşünmenin sınıflandırılması

Kayhan Karlı yazdı: Dönüşümlü düşünmenin sınıfland...

Sınıflarda üst düzey düşünme becerilerin…

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına girdiğimiz bu ay...

Demokratik Toplum ve Eğitim

Bu yazıyı yazmak benim için oldukça zorlayıcı oldu...

21. yüzyılın okulu için yeni bir pozisyo…

Öğretmenlik mesleğinde deneyimin önemi, gerçekten ...

Son 10 yılda eğitimde neler yaşandı?

Artı eğitim’in onuncu yılına ulaşmış olmak gerçekt...

Meslektaş Çemberinde kendi çayını demle.…

Geçtiğimiz günlerde edsurge sitesinde bir yazıyı o...

Merak ve soru sorma becerileri…

Geçtiğimiz aylarda bir okulda öğrenme yoldaşlığı y...

Eğitimde İnovasyon yani Eğitinovasyon…

Son yıllarda inovasyon hakkında neredeyse tüm sekt...

Flipped Classroom yani Tersyüz Sınıflar

Ken Robinson kendisiyle yapılan bir röportajda ¨öğ...

Yaratıcı Düşünme Eğitimi...

Birçok ülke, okullarının yaratıcı düşünmeye verdiğ...

Okul temelli, iş ile bütünleşik mesleki …

Son dönemde pek çok ortamda okulda koçluk ve öğret...

Öğrencilerinize öğrenme yoldaşlığı yapab…

Yıllar içinde pek çok bilim insanı nasıl öğreniyor...

Öğretmenler Günü ve Ötesi…

Her yıl bu dönemde öğretmenler hatırlanır, yazılar...

Öğrencinin öğrenmesini geliştirmek için …

Son yıllarda eğitimcilerle her düzeyde çalışmaları...

Yeni liderlik...

Geleneksel liderler ve geçmişin liderliği 21. Yüzy...

Okullar için ‘özdeğerlendirme’ kriterler…

Bu ay  Özel Okulların özdeğerlendirmesi hakkı...

‘Karar almak aslında bir vazgeçmedir, te…

"Üniversite adayları, tam şu günlerde tercih liste...

ÖRAV’a ‘siyasi linç’ mi uygulanıyor?

Bu yazımda, uzun süredir yazmakta olduğum köşemi k...

Düşünme becerilerini artıran öğrenme ort…

Onca kalabalığın ve koşuşturmanın içinde kendi dün...

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek m…

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek mi? Öğ...

Okul neden değişecek!

Önümüzdeki yıllarda okul ve öğrenme süreçlerinin b...

Öğrenme ortamları tasarım mühendisi olar…

Bilgeliği üç yolla öğrenebiliriz; ilki yansıtma ki...

Eğitimde teknoloji entegrasyonunda öğret…

Etkili öğretmenler öğrencilerinin ilgisini çekmek ...

Türkiye Özel Okullar Birliği Eğitim Semp…

Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Özel Okullar ...

Ödev ve Motivasyon; Ev ödevinde işe yara…

Günümüzde pek çok öğrenci ev ödevi olarak verilen ...

Etkin Öğrenme...

Etkin öğrenme, hem öğretmenlerin hem de öğrenenler...

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrend…

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrendiklerimiz....

Sorular mı? Cevaplar mı?

“İyi öğretme sanatı, öğrencilerin ne olduğunu bild...

Mesleki Gelişimin sınıflara ve öğrenci b…

Son yıllarda okullarda meslektaşlarımızla yaptığım...

2050’ye Doğru Eğitim Sistemimiz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) rakamlarına göre,...

2030 Yılının Çalışanları Okullu Oluyor…

Bu yıl 4+4+4'le okula ilk adımını atan minikler 20...

Öğretmene Bonservis ve Sınav…

Eğitimcilerin tatilde oldukları Ağustos ayında yin...

Eylül 2011’den Eylül 2012’ye Bakış…

Bir eğitim yılını daha geride bıraktık. Tartışmala...

Öğrenme ve Liderlik Üzerine

Öğrenme ve Liderlik Enstitüsü’nün Gerekçesi ve Yap...

Öğretmenleri kim eğitecek?

Son günlerde herkes öğretmenlerin yetersizliği ve ...

Öğretmenin, öğrenci başarısına katkısı n…

Yeni Zellanda Auckland Üniversitesi’nde eğitim pro...

Bir öğretmeni büyük öğretmen yapan nedir…

“Her gerçeğin dört köşesi vardır. Bir öğretmen ola...

Ya bütün şıklar yanlışsa? Sokrat hizmet …

Öylesine bir dönem yaşıyoruz ki çocuklarımız maruz...

Kayhan Karlı: Dijital bilgelik yolculuğu…

Ocak ayının son haftasında Türkiye Özel Okullar Bi...

Mesleki Gelişim ama NASIL?

Bugünlerde pek çok kişi eğitim ile ilgili sorunlar...

Öğrenme yoldaşı kimdir?

Öğrenme yoldaşlığını, meslektaşların birlikte çıka...

Cumhuriyetin 100. yılında öğretmen profi…

Bu yıl okula başlayan yedi yaşındaki çocuklarımız ...

Bilmek, öğrenmek ve anlamak

Bugünlerde eğitimciler okulları ve kendilerini yen...

Okul ve öğrenme

Eğer öğrencilerimizi hayatlarının geri kalanı için...

Kayhan Karlı - Öğretmen Akademisi

Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.