banner

Öğretmenleri kim eğitecek?
Son günlerde herkes öğretmenlerin yetersizliği ve mesleki gelişimlerini hızlandırmak gerektiğini söylemeye başladı, aynı fikirdeyim. Öte yandan mesele sadece öğretmenler değil bu hızlı değişim çağında tüm meslekler hızla değişip gelişmeli o nedenlede sadece öğretmenler değil tüm meslek gurupları için yaşam boyu öğrenme sürekli gelişim kaçınılmaz bir şekilde en temel beceri haline geldi.

kayhan karlıBen zihnimi meşgul eden sorulardan bazılarını şöyle sıralayabilirim;

-          Yıllarca eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştiren değerli hocalarımızın mesleki gelişimi nasıl sağlanıyor?

            Acaba hangi mesleki gelişim- hizmet içi eğitimleri alıyorlar?

-          YÖK’te bir mesleki gelişim bölümü var mı?

            Üniversitelerin kendi bünyelerinde üniversite hocalarının öğretmenlik becerilerini geliştirmek için bir bölümleri var mı?

-          Bilimsel araştırmalar yapmak, yazmak, yayın çıkarmak sürekli iyi bir öğretmen eğitimcisi olmaya yeterlimidir?

-          Öğretmen eğitimcisi olarak görev alan kişilerin mesleki gelişimi MEB ve/veya özel kuruluşlar tarafından nasıl sağlanıyor?

-          Öğretmenleri geliştireceğiz fakat onları geliştirecek öğretmen eğitimcilerinin akreditasyonu ve gelişimi nasıl sağlanacak?

Nisan ayında Brüksel’de AB tarafından düzenlenen bir konferansa katıldım. Üç günlük çalışmanın yöntemi olarak ise meslektaş-akran öğrenmesi yöntemi seçilmişti. Bu nedenle de ortak oturumlardas, panellerde ve küçük grup atölye çalışmalarında özellikle meslektaşlardan öğrenme deneyimi çok etkileyici oldu. Konferansta 25 ülkeden toplam 145 katılımcı bulunuyordu.Türkiye’den katılanlar ise :

Prof.Dr. Cengiz ALACACI – TTK Üyesi

İbrahim BÜKEL – TTK Üyesi

Yrd. Doç.Dr. Adnan BOYACI –  Anadolu Üniversitesi ÖÜ

Yrd. Doç.Dr. Necla KÖKSAL  – Pamukkale Üniversitesi ÖÜ

Kayhan KARLI – ÖRAV

Esen DALGIN –ÖYGGM

Konferansın dayandığı temel anlayış ise şu şekilde özetlenebilir;

Öğrencilerin öğrenme çıktılarının niteliği öğretmenlerin niteliğine;

Öğretmen adaylarının öğrenme çıktılarının niteliği öğretmen eğitimcilerinin niteliğine; 

dolayısıyla eğitim – öğretimin niteliği öğretmen eğitimcilerinin niteliğine bağlıdır.

Bu noktada aklımıza gelen ilk soru bizim ülkemizde çok konuşulmayan ve belkide bir uzmanlık alanı olarak tarif edilmeyen Öğretmen Eğitimcisi kimdir?

-          Eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirenler,

-          Araştırmacılar,

-          Hizmet İçi Eğitim Enstitülerinde eğitim görevlisi olarak görev yapanlar, 

-          Staj dönemindeki rehber öğretmenler,

-          Mentörler,

-          Okul Temelli Mesleki Gelişim uygulamalarında koordinatörlük yapan öğretmenler,

öğretmen eğitimcisi olarak tanımlanmaktadır.

Bu konferansın amacı iki yıl önce toplanmış olan çekirdek guruptaki öğretmen eğitimcilerinin başlattığı AB ülkelerinde öğretmen eğitimcisi için ortak bir tanım oluşturmak ve bunun içinde sürdürülebilir bir model ile öğretmen eğitimcilerinin her ülkede eğitimin kalitesini yükseltmek için kurumsallaşmasını sağlamaya çalışmaktı. Bu amaçları maddeler halinde ise şu şekilde sıralayabilirim;

-          Öğretmenlerin öğrenmelerinden sorumlu tüm eğitimcilerin görev tanımlarının yapılması.

-          Öğretmen eğitimcilerinin niteliklerinin artırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesinde farklı ülkelerin politika uygulamalarından yararlanarak ortak bir anlayışın geliştirilmesi.

-          Öğretmen eğitimcilerine yönelik farklı politika uygulamalarını karşılaştırılarak, birlikte öğrenmenin ve gelişmenin desteklenmesi.

-          Her ülkenin kendine özgü politikalar geliştirmesinin özendirilmesi.

Bu konferansa katılan ülkelerin içinden diğerlerine örnek oluşturabilecek düzeyde yapılandırılmış politikaları olan ülkeler Macaristan, Finlandiya, Avusturya, Belçika ve Hollanda olarak seçilmişlerdi. Gerçekten bu ülkelerdeki öğretmen eğitimcileri eğitimin kalitesi için oluşturulmuş veya yapılandırılmış politikaları incelediğimizde her ülke için faklı tecrübeler çıkarılabiliyordu. Bu ülkelerin Politika Örnekleri şu şekilde özetleyebiliriz;

AVUSTURYA;

EBIS: Okul Temelli Gelişimin Desteklenmesi

Avusturya’nın eğitim sistemindeki değişikliklerle ilişkili bir programdır. Örneğin; eğitim standartlarının tanıtımı, final sınavlarının standartlaştırılması, yeni öğretim ve öğrenme ilkeleri ile yeni bir “ortaokul” tipi.Okul Temelli Gelişimin Desteklenmesi mesleki gelişimin devamında özel bir alan olarak görülmektedir. Bu alanda Üniversitelerin Eğitim Kolejleri okulun ve öğretimin niteliğini arttırmak için tüm okulu, öğretmen gruplarını ve başöğretmenlere destek olan öğretmen eğitimcilerinden yararlanmaktalar.

FİNLANDİYA;

Öğretmen Eğitimcilerinin Seçimi ve Niteliği;

Finlandiya’da tüm öğretmen eğitimcileri temel nitelik olarak Yüksek Lisans derecesine sahipler. Bunun yanı sıra ileri düzeyde eğitim uygulaması (90 ECTS) yapmış olmaları gerekli. Bu öğretmen eğitimcilerinin büyük çoğunluğu ya doktora derecesine sahip ya da yarı zamanlı doktora öğrencisidir.

Öğretmen Eğitimcilerinin Temel Yeterlikleri

-          Pedagojik eğitim almış

-          Rehber/danışman, denetmen/mentör olarak çalışma eğitimi ve becerisi kazanmış

-          Dönüt verme becerisi ve öğretenlerin mesleki gelişimini destekleme becerisi kazanmış

-          Yansıtma becerisi olan

-          Öğretmen eğitiminde diğer paydaşlarla işbirliği becerisi yüksek

-          Öğretimin ve öğretim uzmanlık alanının gelişimi için araştırma temelli oryantasyon yeterliği

Önemli bir nokta da Eğitim ve Kültür Bakanlığı üniversitelere finansal destek  vermektedir.

BELÇİKA; 

UZMANLIK AĞI

Amaç: Öğretmen eğitiminin niteliğini arttırmak ve farklı öğretmen eğitimi enstitüleri ile işbirliğini geliştirmek. 

Yedi temel amaç:

-          Daha esnek bir öğretmen eğitimi ihtiyacı

-          Yeni öğretmenler için daha iyi içerik bilgisi ihtiyacı

-          Daha uzun ardışık öğretmen eğitimi programı

-          Daha fazla sınıf içi uygulama

-          Öğretmen eğitimi enstitüleri arasında işbirliği

Ulusal düzeyde 2007-2008 öğretim yılı ile birlikte tüm yeni öğretmen eğitimi programlarında uygulanmaya başlanmıştır.

UYGULAMADAN BEKLENEN ÇIKTILAR;

-          Ülkedeki bütün öğretmen eğitimi programlarının niteliğini arttırmak

-          Öğretmen eğitimcilerinin profesyonelleşmesi

-          Öğretmen eğitimi enstitüleri arasında yarışma yerine işbirliği  

MACARİSTAN;

ÖĞRETMEN EĞİTİMCİLERİNİN MESLEKİ GELİŞİMİ

Eğitim Bakanlığı öğretmen eğitimcilerinin mesleki gelişimini birtakım uygulamalara davet ederek motive etmekte. Örneğin; doktora ya da üst düzey dereceye sahip öğretmenlere öğretmen enstitülerinde belli bir oranda kadro ayırmakta, mentörler özel bir sınavı geçmek zorundalar. Öğretmen eğitimcilerinin birlikte çalışmaları ve birbirlerinden öğrenmeleri beklenmektedir.

Öğretmen Eğitimcileri Akademisi;

Macar Öğretmen Eğitimcileri Derneği tarafından 2006 yılında kurulmuştur. Amaç: Derneğin üyelerinin hizmet içi eğitimlerinden sorumlu olması, öğretmen eğitim reformlarının kuramsal, uygulamalı konulara odaklanması beklenmektedir.

HOLLANDA;

ÖĞRETMEN EĞİTİMCİLERİNİN NİTELİĞİ

Amaç: Öğretmen eğitimcilerinde Hollanda politikası, öğretmen eğitimcisi mesleğinin gelişimine odaklanmış, güçlendirmede ortak mesleki otonomi ve öz-sorumluluk üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu fikrin gerekçesi, eğitimde koruma ve mesleki gelişim için sorumluluk alan güçlü profesyonellere duyulan ihtiyaçtır.

Eylemler:

VELON (Öğretmen Eğitimcilerinin Mesleki Derneği) Eğitim Bakanlığının daveti ile 1994 yılında öğretmen eğitimcilerinin standartlarını geliştirmiştir. 2006 yılında VELON’dan standartların okul temelli öğretmen eğitimcilerine uyarlanması istenmiş ve 2008 yılında standartlar revize edilmiştir. 2010 yılında VELON öğretmen eğitimcileri için bilgi tabanı geliştirmek amacıyla yeni bir projeye başlamıştır. 

Bu alanların hepsine baktıktan sonra bizim ülkemiz içinde önemli tecrübeler çıkarabileceğimizeinandığım  bu konferans sonunda tüm guruplarda yapılan çalışmalar, AB komisyonunun desteğiyle tüm ülkelere tavsiye edilmek üzere yedi farklı başlıkta sonuçlar çıktı.

Sonuç 1:

Eğitim sisteminde öğretmen eğitimcilerine verilen kilit rol gereği, öğretmen eğitimcilerine yönelik politikaların geliştirilmesinde eğitimle ilgili tüm otorite ve ilgili tüm paydaşlarda farkındalığın oluşturulması gerekmektedir.

Sonuç 2:

Farklı öğretmen eğitimcilerinin rol ve profillerinin tanımlanması, tanınması ve değerlendirilmesinde öğretmen eğitimcilerini temsil eden birliklerin/derneklerin kurulması ve güçlendirilmesi gerekmektedir.

Sonuç 3:

Öğretmen eğitimcilerinin mesleki gelişimlerinin yaygınlaştırılması ve kalitenin artırılmasının teşvik edilmesi için öğretmen eğitimcileri için bir yeterlik profilinin oluşturulmasına ya da öğretmen eğitimciliği mesleğine ilişkin sahiplenmeyi ve sürekli mesleki gelişimi dikkate alan ulusal çerçevenin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sonuç 4:

Öğretmen eğitimcilerine yönelik bilgi tabanının ve politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak için öğretmen eğitimcilerinin kendileriyle ya da yaptıkları işle ilgili araştırmalar desteklenmelidir.

Sonuç 5:

Öğretmen eğitimcilerinin mesleki gelişimlerini sağlamalarında araştırma projeler ile rotasyon, hareketlilik ve mesleki topluluklarda öğrenme ağı gibi fırsatlarını da içeren bu meslek grubuna özgü çeşitli imkanlar sunulmalıdır.

Sonuç 6:

Öğretmen eğitimcileriyle ilgili ortak vizyon ve görev ve sorumluluklara ilişkin ortak bir anlayışı içeren bir kalite güvence çerçevesinin oluşturulması için tüm Avrupa ülkelerinde ilgili paydaşlarla profesyonel diyalog ve iş birliğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sonuç 7:

Profesyonel bir diyalogda öğretmen eğitimcilerinin temsil edilebilmesi için öğretmen eğitimcilerine yönelik dernek, birlik vb. nin organizasyonu bakanlık yetkilileri tarafından desteklenmelidir.

Kayhan Karli

Öğrenme Yoldaşı

Twitter.com/kayhankarli

www.ogrenmeyoldasi.com

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Önceki Sonraki

Futbol yerine okullar açılacak mı tartış…

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Bu yazımda güncel...

Eğitimde Yeni Norm(al) Arayışları!

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Covid19 salgın gü...

Liselere Giriş Sınavları hakkında bir gö…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Bu sınav hem içer...

Korona günlerinde eğitimin dokunaklı hal…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Herkes açısından ...

Sosyal ve Duygusal Öğrenme için ne yapıy…

Kayhan Karlı - Eğitimci / Yazar Eğitim dünyasında...

Özel okul fırtınası!

Kayhan Karlı - Eğitimci-Yazar Bugünlerde pek çok ...

Kayhan Karlı: Özel okul kaosu!

Kayhan Karlı / Eğitimci-Yazar  Son dönemlerd...

Girişimci ruhlu öğrenme yoldaşı öğretmen…

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu S...

Nitelik mi? Nicelik mi?

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu O...

Kayhan Karlı: Anlamlı bir öğrenme yılı o…

Kayhan Karlı - Eğitimci – Yazar/ YÖM Okulları Kuru...

Kayhan Karlı: Söylemek, istemek gerek!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Eğitim, bu ü...

Yeni Okul Paradigması!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Son yıllarda...

Özel okullar mı? Bağımsız okullar mı?

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Aslında özel...

Öğretmenlerin mesleki gelişimi: Gereksiz…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Bugünlerde p...

Eğitim Sistemi mi yoksa Sistemin Eğitimi…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Eğitim siste...

Ödev mi? Görev mi? Görev savma mı?

Kayhan Karlı / YÖM KurucusuOkul dönemi hızlı bir ş...

Müfredat değil ekosistem

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Sonunda uzun ve hiç u...

Eğitim gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu 15 Temmuz kalkışmasın...

Dünya´yı güzellik kurtaracak!

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkez...

İlk söz: Eğitim Gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkez...

Odaklanmış öğrenenler oluşturmak için…

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Son dönemde hem eğiti...

Atom Karınca öğretmenime saygıyla

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

İnnovatif-Yenilikçi Okulların DNA´sı

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

Öğrenme odaklı okul mekanları

Kayhan Karlı / Kurucu /Yenilikçi Öğrenme Merk...

Okullarımız Yeni Döneme Hazır mı?

Yeni bir eğitim dönemine hazırlıkların başladığı ş...

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi Nasıl Dön…

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) bir anlayıştır. TOD,...

Hızla değişen dünyamızda öğretmenlik…

21. Yüzyıl geldi ve büyük bir hızla toplum yaşamı ...

Öğrencilerinizi harekete geçirebileceğin…

Seni ne motive eder? Kendimize belki de sormamız g...

Öğrenci merkezli ölçme-değerlendirme

Eğitim dünyamızda belki de en çok sınavlardan ve s...

Öğrencilerde üst biliş geliştirmek için …

Yeni bir döneme başlarken sınıflarda öğrenmenin ka...

Değerler eğitimi mi yoksa değerleri olan…

Kayhan Karlı, Şura'da tartışma konusu olan Değerle...

Dönüşümlü düşünme (2)

Aslında yaşamın içinde çok ihtiyacımız olan “Dönüş...

Dönüşümlü düşünmenin sınıflandırılması

Kayhan Karlı yazdı: Dönüşümlü düşünmenin sınıfland...

Sınıflarda üst düzey düşünme becerilerin…

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına girdiğimiz bu ay...

Demokratik Toplum ve Eğitim

Bu yazıyı yazmak benim için oldukça zorlayıcı oldu...

21. yüzyılın okulu için yeni bir pozisyo…

Öğretmenlik mesleğinde deneyimin önemi, gerçekten ...

Son 10 yılda eğitimde neler yaşandı?

Artı eğitim’in onuncu yılına ulaşmış olmak gerçekt...

Meslektaş Çemberinde kendi çayını demle.…

Geçtiğimiz günlerde edsurge sitesinde bir yazıyı o...

Merak ve soru sorma becerileri…

Geçtiğimiz aylarda bir okulda öğrenme yoldaşlığı y...

Eğitimde İnovasyon yani Eğitinovasyon…

Son yıllarda inovasyon hakkında neredeyse tüm sekt...

Flipped Classroom yani Tersyüz Sınıflar

Ken Robinson kendisiyle yapılan bir röportajda ¨öğ...

Yaratıcı Düşünme Eğitimi...

Birçok ülke, okullarının yaratıcı düşünmeye verdiğ...

Okul temelli, iş ile bütünleşik mesleki …

Son dönemde pek çok ortamda okulda koçluk ve öğret...

Öğrencilerinize öğrenme yoldaşlığı yapab…

Yıllar içinde pek çok bilim insanı nasıl öğreniyor...

Öğretmenler Günü ve Ötesi…

Her yıl bu dönemde öğretmenler hatırlanır, yazılar...

Öğrencinin öğrenmesini geliştirmek için …

Son yıllarda eğitimcilerle her düzeyde çalışmaları...

Yeni liderlik...

Geleneksel liderler ve geçmişin liderliği 21. Yüzy...

Okullar için ‘özdeğerlendirme’ kriterler…

Bu ay  Özel Okulların özdeğerlendirmesi hakkı...

‘Karar almak aslında bir vazgeçmedir, te…

"Üniversite adayları, tam şu günlerde tercih liste...

ÖRAV’a ‘siyasi linç’ mi uygulanıyor?

Bu yazımda, uzun süredir yazmakta olduğum köşemi k...

Düşünme becerilerini artıran öğrenme ort…

Onca kalabalığın ve koşuşturmanın içinde kendi dün...

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek m…

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek mi? Öğ...

Okul neden değişecek!

Önümüzdeki yıllarda okul ve öğrenme süreçlerinin b...

Öğrenme ortamları tasarım mühendisi olar…

Bilgeliği üç yolla öğrenebiliriz; ilki yansıtma ki...

Eğitimde teknoloji entegrasyonunda öğret…

Etkili öğretmenler öğrencilerinin ilgisini çekmek ...

Türkiye Özel Okullar Birliği Eğitim Semp…

Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Özel Okullar ...

Ödev ve Motivasyon; Ev ödevinde işe yara…

Günümüzde pek çok öğrenci ev ödevi olarak verilen ...

Etkin Öğrenme...

Etkin öğrenme, hem öğretmenlerin hem de öğrenenler...

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrend…

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrendiklerimiz....

Sorular mı? Cevaplar mı?

“İyi öğretme sanatı, öğrencilerin ne olduğunu bild...

Mesleki Gelişimin sınıflara ve öğrenci b…

Son yıllarda okullarda meslektaşlarımızla yaptığım...

2050’ye Doğru Eğitim Sistemimiz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) rakamlarına göre,...

2030 Yılının Çalışanları Okullu Oluyor…

Bu yıl 4+4+4'le okula ilk adımını atan minikler 20...

Öğretmene Bonservis ve Sınav…

Eğitimcilerin tatilde oldukları Ağustos ayında yin...

Eylül 2011’den Eylül 2012’ye Bakış…

Bir eğitim yılını daha geride bıraktık. Tartışmala...

Öğrenme ve Liderlik Üzerine

Öğrenme ve Liderlik Enstitüsü’nün Gerekçesi ve Yap...

Öğretmenleri kim eğitecek?

Son günlerde herkes öğretmenlerin yetersizliği ve ...

Öğretmenin, öğrenci başarısına katkısı n…

Yeni Zellanda Auckland Üniversitesi’nde eğitim pro...

Bir öğretmeni büyük öğretmen yapan nedir…

“Her gerçeğin dört köşesi vardır. Bir öğretmen ola...

Ya bütün şıklar yanlışsa? Sokrat hizmet …

Öylesine bir dönem yaşıyoruz ki çocuklarımız maruz...

Kayhan Karlı: Dijital bilgelik yolculuğu…

Ocak ayının son haftasında Türkiye Özel Okullar Bi...

Mesleki Gelişim ama NASIL?

Bugünlerde pek çok kişi eğitim ile ilgili sorunlar...

Öğrenme yoldaşı kimdir?

Öğrenme yoldaşlığını, meslektaşların birlikte çıka...

Cumhuriyetin 100. yılında öğretmen profi…

Bu yıl okula başlayan yedi yaşındaki çocuklarımız ...

Bilmek, öğrenmek ve anlamak

Bugünlerde eğitimciler okulları ve kendilerini yen...

Okul ve öğrenme

Eğer öğrencilerimizi hayatlarının geri kalanı için...

Kayhan Karlı - Öğretmen Akademisi

Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.